Retten til helse må ikke bli innvandringspolitikk!

Legers taushetsplikt er en grunnsten i vårt virke. Den som trenger helsehjelp, skal få dette i trygg forvissning om at epikrisen (utredningen om sykdommen og behandlingen) hverken går til kemner eller politi, skriver innleggsforfatterne. Illustrasjonsfoto.

Fremskrittspartiet hevder at retten til helse ikke gjelder alle i Norge. Dette er en grunnleggende menneskerettighet.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Den tyske presten Martin Niemöller skrev diktet Likegyldighet etter å ha vært innesperret i konsentrasjonsleiren Dachau i perioden 1941–1945:

Først tok de kommunistene
men jeg brydde meg ikke
for jeg var ikke kommunist.

Deretter tok de fagforeningsfolkene
men jeg brydde meg ikke
for jeg var ikke fagforeningsmann.

Så tok de jødene
men jeg brydde meg ikke
for jeg var ikke jøde.

Til slutt tok de meg. Men da var det ingen igjen til å bry seg.

Papirløses rett til helsetjenester

Stortingets helse- og omsorgskomité avga 23. februar en innstilling om papirløses rett til helsetjenester. Det var ikke flertall for representantforslaget fra SV. Kun Senterpartiet og SV foreslo en reell bedring i helsetilbudet til denne utsatte gruppen.

Verre enn dette var imidlertid merknadene fra Fremskrittspartiets representanter i komiteen. Her er de sakset fra innstillingen (med våre uthevinger):

«Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at helsehjelp ikke skal ytes til mennesker som oppholder seg ulovlig i Norge. Det er ulovlig å bevisst hjelpe illegale innvandrere med å unndra seg plikten til å forlate landet. Unntak gis for livstruende tilstander.»

«Disse medlemmer mener at man ikke kan fortsette å tillate at organisasjoner kan gi helsehjelp i strid med norske lover. Disse medlemmer mener dette vil føre til at frivillige organisasjoner bidrar til å gjøre det enklere for illegale innvandrere å oppholde seg i Norge.

Disse medlemmer mener at alle frivillige organisasjoner er forpliktet av det samme regelverket som statsapparatet har i dag. Det innebærer både meldeplikt når de kommer i kontakt med ulovlige innvandrere, men også at de ikke skal ha lov til å utøve helsehjelp utover der det er fare for liv og død. Dersom det er uklart i dag, mener disse medlemmer at regjeringen må påse at uklarheten rettes opp.

På denne bakgrunn fremmer disse medlemmer følgende forslag: Stortinget ber regjeringen sikre at organisasjoner er forpliktet av det samme lovverket som statsapparatet, og dermed sikre at frivillige organisasjoner har meldeplikt når de kommer i kontakt med illegale innvandrere. Dette må være en forutsetning for å motta økonomisk støtte fra det offentlige.»

Dette kommer fra noen av landets fremste tillitsvalgte!

Svein Aarseth er leder for Rådet for Legeetikk. Marit Halonen Christiansen er leder for Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter.

En grunnleggende menneskerettighet

Fremskrittspartiet hevder her igjen at retten til helse ikke gjelder alle i Norge. Men dette er en grunnleggende menneskerettighet. Vi godtar ikke denne type retorikk – særlig ikke fra Stortingets talerstol.

Legers taushetsplikt er en grunnsten i vårt virke. Den som trenger helsehjelp, skal få dette i trygg forvissning om at epikrisen (utredningen om sykdommen og behandlingen) hverken går til kemner eller politi. Alternativet til dette er et samfunn vi ikke vil være bekjent av.

I Tyrkia er leger blitt fengslet for å ha behandlet kurdere. I Tyskland under Hitler, i Sovjetunionen under Stalin og i Kina under kulturrevolusjonen var angiveri en plikt.

Norge er ikke slik. Norge skal heller ikke være slik i morgen! Vi bryr oss!