Filleristing av barn: Tvilen skal komme tiltalte til gode

  • Aslak Syse
    Professor emeritus, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
  • Ulf Stridbeck
    Professor emeritus, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
Av de ti fellende dommer for filleristing, er fem basert på skadefunnet kalt triaden.

Én feilaktig dom ville være en tragedie.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi er glad for at rettsmedisinmiljøet i Norge, representert ved Arne Stray-Pedersen, har valgt å komme med kritiske merknader til vår forskningsrapport.

Stray-Pedersen bruker stor plass til kritikk av vurderingene til de tre medisinske fagfolkene som har vurdert de 17 straffesakene. Det er én Bergens-professor i nevrokirurgi og to nevromedisinere i Uppsala, en barnenevrokirurg og en professor i nevroradiologi, alle tre med ekspertise i vurderingen av skadebilder hos barn.

Dette lar vi ligge, for vårt bidrag har vært de strafferettslige vurderingene, ikke de medisinske. Dette er tydeliggjort i forskningsrapporten (tilgjengelig på Idunn.no) og i kronikken i Aftenposten.

Det er ikke de medisinske funnene fra norske rettsmedisinere vi har dratt i tvil, men de strafferettslige vurderingene som er foretatt.

Skadefølge og skadeårsak

Det er lagt til grunn at når svært små barn ristes kraftig, utvikles et typisk skadebilde med tre komponenter. Det kalles triaden og består av:

  • Blødninger i indre øye
  • Blødning under den harde hjernehinnen
  • Generell skade av hjernevev

Skadebildet har vært vurdert som så typisk at det sluttes fra skadefølgen (triaden) til skadens årsak (filleristing) også i våre saker.

Dette er gått bort fra i svensk rett. En offentlig rapport konkluderer: «Det finnes otillräckligt vetenskapligt underlag for att bedöma den diagnostika träffsäkerheten av triaden för att identifiera skakvåld.»

Det er etter vår oppfatning oppsiktsvekkende at Stray-Pedersen ikke kommenterer dette helt sentrale poenget i vår rapport. Norske rettsmedisinere synes med sikkerhet å kunne fortelle retten at her finnes ikke alternative forklaringer.

Aslak Syse er professor emeritus ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo.
Ulf Stridbeck er professor emeritus ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo.

Vi har ikke, til tross for Stray-Pedersen påstand om det motsatte, vært sikre på andre forklaringsmåter i enkeltsaker. Vi har reist tvil om de strafferettslige vurderingene når det sluttes fra skadebilde til skadeårsak uten øvrig bevismateriale som understøtter dette.

Våre medisinske sakkyndige mener å kunne påvise alternative årsaksforklaringer. Vi er like fullt forsiktige i konklusjonen: «Vi mener å kunne påvise at det kan være avsagt enkelte uriktige dommer, der det er tvil om robustheten i det sakkyndige grunnlaget for domfellelsen, og hvor tvilen ikke er kommet tiltalte til gode.»

Kan det foreligge en skandale?

I det fullstendige materialet fra Lovdata mellom 2004 og 2012 foreligger fire frifinnelser, tre er domfelt for andre forhold enn filleristing. Av de ti fellende dommer for filleristing er fem utelukkende basert på funn av triaden. Det er her våre strafferettslige vurderinger tilsier større grad av forsiktighet.

Enkelte av disse sakene vil nok bli begjært gjenopptatt med nye sakkyndige og «friske øyne». Om én av disse sakene ender i frifinnelse, har dette vært en tragedie for en hel familie i tillegg til langvarig fengselsdom for mor eller far. Skjer det i flere saker, er det riktig som Stray-Pedersen selv fastslår – da foreligger en skandale.

Vi har ingen agenda i denne saken.

Stray-Pedersen kommenterer ikke våre viktigste innvendinger. Han synes heller ikke å ha tatt inn over seg at rimelig tvil skal komme tiltalte til gode.