Debatt

Hva er «reell frykt»?

 • Christian A. Kramer

Inga Marte Thorkildsen brukte uttrykket "reel frykt" flere ganger i høringsnotatet skrevet i Aftenposten 22.oktober. Det er vanskelig å bevise om man har hatt en reell frykt for barnets sikkerhet, eller om det bare er et påskudd for å hindre samvær, skriver Christian A. Kramer.

Barnelov. Budskapet fra departementet er at samværsforelderens rolle svekkes ytterligere.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Statsråd Inga Marte Thorkildsen (SV) skriver i Aftenposten 22. oktober om et høringsnotat med forslag til lovendringer for å styrke barns beskyttelse mot vold og overgrep.

Det skal overhodet ikke tas noen risiko, når det er en reell mulighet for vold eller overgrep. Det har Høyesterett forlengst slått fast, og dommere, sakkyndige og advokater har plikt til å overholde dette.

Departementets presentasjon av lovforslaget gir imidlertid et feilaktig inntrykk av at bostedsforelder etter eget skjønn og uten konsekvenser kan stanse samvær.

Det er ikke tilfellet. Det vil uansett få alvorlige konsekvenser å fremsette bevisst uriktige beskyldninger om vold eller overgrep mot barn. Dette må presiseres.

Samtidig skal det presiseres at man også etter gjeldende lov skal skjerme barnet fra en situasjon som medfører reell fare for vold eller overgrep. Ingen fornuftige mennesker sender barnet sitt inn i en risikosituasjon om man har en begrunnet frykt for barnets sikkerhet.

Uttrykket «reell frykt» brukes ikke i lovforslaget, men gjentas ofte i høringsnotatet. «Reell frykt» er subjektivt betinget, og noe annet enn en «begrunnet frykt». Det vil være vanskelig å bevise om man har hatt en reell frykt for barnets sikkerhet, eller om det bare er et påskudd for å hindre samvær. Blir lovforslaget vedtatt, risikerer vi at domstolene ser til uttrykket «reell frykt» som kriterium når det skal vurderes om det er nødvendig å nekte samvær.

Det er grunn til bekymring for at foreldrene oppfatter at det er mye å tjene på, og liten risiko forbundet med å fremsette beskyldninger om vold og overgrep. Dette vil øke konfliktnivået, og det gavner ikke barnet. Uriktige påstander om vold og overgrep vil i seg selv være et overgrep mot barnet.

Høringsnotatet sier ingenting om hva samværsforelderen skal og kan gjøre om det er mistanke om vold eller overgrep mot barnet i bostedsforelderens hjem. Departementets unnlatelse av å behandle dette temaet, er påfallende, og gir en ubalanse i lovforslaget. Hvorfor mener departementet at det er nødvendig å tydeliggjøre at bostedsforelderen kan holde barnet tilbake fra samvær, mens en bekymret samværsforelder henvises til å tolke dagens regler uten veiledning?

Budskapet fra departementet er at samværsforelderens rolle svekkes ytterligere. Bostedsforelderen har allerede mye makt, særlig ved å kunne bestemme hvor i landet barnet skal bo.

Forslaget om at tap av foreldreansvar og samværsrett kan tas med som sivilt krav i straffesak, er lite gjennomtenkt. En straffesak er ikke riktig arena for en tvist etter barneloven, som har egne prosessregler med barnets beste i fokus. Dersom det oppstår interessekonflikt mellom tiltalte og hensynet til barnets beste, hvilken interesse skal forsvareren da prioritere?

Hvis barnevernet får delta som partshjelper i barnelovsaker, vil det innebære en mulighet til indirekte offentlige inngrep, uten at barnevernlovens rettssikkerhetsgarantier gis anvendelse. Det er en farlig sti å begi seg ut på.

 1. Les også

  Barn i voldelige hjem utvikler egne strategier mot volden

 2. Les også

  Departementet vil endre barneloven

Les mer om

 1. Debatt

Relevante artikler

 1. NORGE

  Ny barnevernslov: Vil gi bedre beskyttelse for barn som bor i to hjem

 2. LEDER

  Aftenposten mener: Domstolsbehandling blir dyrt og løser lite

 3. NORGE

  Jusprofessor: Streng norsk praksis for samvær med barn i fosterhjem har utviklet seg uten faglig grunnlag

 4. NORGE

  Høyesterett gir «Jakob»s foreldre samvær med sønnen.

 5. DEBATT

  Vi prioriterer arbeidet mot vold og overgrep mot barn svært høyt

 6. DEBATT

  Det må være et ufravikelig krav at barn ikke skal ta skade av samvær med foreldrene