Debatt

Det sivilt-militære samarbeidet må tilpasses en ny tid | Per-Willy Amundsen

  • Per-Willy Amundsen, justis- og beredskapsminister (Frp)
Redningstjeneste, kystvakt, eksplosivrydding, terrorberedskap og Heimevernets bidrag ved flom er alle eksempler på god bruk av Forsvarets ressurser for å løse sivile oppgaver.

Norge er et av verdens tryggeste land å leve i. Men vi kan ikke ta denne tryggheten som en selvfølge. Verden endrer seg. Det krever nye politiske løsninger.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det sivilt-militære samarbeidet var viktig under den kalde krigen. Det er det fortsatt. Men det må tilpasses den tiden vi lever i. Vi opplever større sikkerhetsutfordringer enn for bare få år siden.

Kombinasjonen av åpenlyse og fordekte militære og ikke-militære virkemidler utfordrer skillet mellom fred, sikkerhetspolitisk krise og væpnet konflikt. Det kan være krevende å fastslå om en trussel er av sivil eller militær karakter.

Totalforsvarskonseptet ble utviklet i perioden etter andre verdenskrig. Forsvaret av Norge skulle bygge både på et militært forsvar og en bred sivil beredskap.

Militær støtte til sivile myndigheter

Grunnprinsippet var at samfunnets samlede ressurser om nødvendig skulle kunne mobiliseres for forsvaret av landet. Etter den kalde krigen endret den sikkerhetspolitiske situasjonen seg. Oppmerksomheten ble i større grad rettet mot militær støtte til sivile myndigheter.

Les også

Kronikk: Utviklingen av Forsvaret må tilpasses endringene i vår omverden | Malin Stensønes

Redningstjeneste, kystvakt, eksplosivrydding, terrorberedskap og Heimevernets bidrag ved flom er alle eksempler på god bruk av Forsvarets ressurser for å løse sivile oppgaver. Et lite land som Norge må bruke ressursene sine godt. Forsvarets bistand til å løse sivile utfordringer er fortsatt viktig, og vil bli videreutviklet.

Styrket totalforsvar

Men det er ikke det samme totalforsvaret vi trenger nå som vi trengte for 40 år siden. Derfor vedtok regjeringen i høst å styrke og fornye totalforsvaret.

For NATO er medlemslandenes sivile robusthet viktig. Medlemslandene har forpliktet seg til å styrke robustheten innen strategiske områder som kraftforsyning, mat- og vannforsyning, sivile kommunikasjonssystemer og transportsystemer.

Vi må sikre at alle med beredskapsansvar kjenner sin rolle og sitt ansvar, at alle har nødvendige og oppdaterte planer, at det øves regelmessig, hver for seg og sammen. At alle planene henger sammen og at ressursene finner hverandre.

Samarbeid med privat sektor

Det offentlige ansvaret for samfunnskritiske funksjoner er spredt. Fagområdene griper inn i hverandre. Private aktører er leverandører og eiere av kritisk infrastruktur. Det offentlige Norge er derfor helt avhengig av et konstruktivt samarbeid med næringsliv og frivillig sektor.

Det er bred enighet om at viktige deler av det offentlige Norge sviktet 22. juli 2011. Den dagen fant ikke nødvendige ressurser hverandre. I den nye samfunnssikkerhetsmeldingen tydeliggjør Regjeringen en politikk for bedre samordning og koordinering av samfunnssikkerhetsarbeidet.

Koordinert og raskt

Videreutvikling av totalforsvaret er et virkemiddel. Det rokker ikke ved de ulike aktørenes ansvar for sin sektor og sine oppgaver, men skal bidra til at ressursene finner hverandre – koordinert og raskt.

Til syvende og sist handler det om din og min sikkerhet. Trygghet i hverdagen og styrket beredskap er et av regjeringens viktigste prioriteringer. Norge skal fortsatt være et trygt land å leve i.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Forsvaret
  2. Beredskap
  3. Debatt