Kunnskapsministeren svikter friskolene

Regjeringens årlige husleietilskudd på 878 kroner pr. elev er langt unna å dekke alle kostnadene, skriver innleggsforfatterne i sin kritikk av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Friskolene får ikke finansiert husleiekostnadene. Det rammer elever, foreldre og norsk arbeids- og næringsliv.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Ifølge Friskolelovens § 6–1 skal friskolene motta tilskudd på 85 prosent av hva det koster å drive en offentlig skole. Men dagens tilskuddsordning inkluderer ikke husleiekostnadene. Det faktiske tilskuddet ligger derfor på rundt 75 prosent.

Våren 2015 ba Stortinget Regjeringen om å utrede hvordan husleiekostnadene kan inkluderes for at finansieringen skal følge loven. Nå har det gått to år, og fortsatt foreligger det ingen utredning. Friskoleorganisasjonene har derfor bestilt en egen utredning fra Vista Analyse.

Utredningen viser at husleiekostnadene for offentlig skoler ligger i området 10-20.000 kroner pr. elev pr. år, og i noen tilfeller opp mot 40-50.000 kroner. De fleste friskolene har også husleiekostnader i området 10-20.000 kroner pr. elev pr. år, noe som tilsvarer rundt 10–20 prosent av budsjettet deres.

Når friskolene ikke får finansiert husleiekostnadene, må de kutte i ressurser som kunne gitt enda bedre læring for elevene.

Store deler av næringslivet er avhengig av å rekruttere internasjonale eksperter for å være konkurransedyktige i den globale økonomien. Hvis de ikke får plass på en internasjonal skole for sine barn, tar de en jobb et annet sted.

Femdobling av husleien

Kongsberg International School må utvide for å dekke dette behovet. Et tilbud fra kommunen om deltagelse i et nytt skoleprosjekt ville imidlertid bety en femdobling av dagens husleie og leiepriser som tilsvarer 50-55.000 kroner pr. elev pr. år. Det er hverken tillatt eller ønskelig å kreve skolepenger i denne størrelsesorden.
Friskolene gir et bredere skoletilbud, og kan fange opp elever som har utfordringer. Mediene rapporterer jevnlig om elever som har mistrivdes i en offentlig skole og ikke blitt forstått, og som har fått et nytt og bedre liv etter overgang til en friskole. Først og fremst trives – og lykkes – elevene fordi de blir sett som den de er og kan være seg selv.

Gjennom å knytte teori og praksis sammen på fagområder og temaer som de har lidenskap for, får elevene motivasjon og økt læringsutbytte også i teoretiske fag. Mange av friskolene har også vist at de kan tilby nyskapende undervisning som bidrar til regional næringsutvikling gjennom utdanning av kritisk kompetanse.

Langt unna

Det behøver ikke være vanskelig å finne en modell for finansiering av husleiekostnader for friskoler. Vista Analyse har allerede brukt modellen som er utviklet for barnehager, og gjort nødvendige justeringer for friskoler.

Regjeringens årlige husleietilskudd på 878 kroner pr. elev er langt unna å dekke alle kostnadene. Rapporten fra Vista Analyse bør derfor være et godt grunnlag for å komme med konkrete tiltak for sikre at tilskuddsordningen er tråd med loven.