Debatt

Private barnehager må behandles likt med kommunale

 • Monica Johnsen
  Monica Johnsen
  Faglig rådgiver for FUS-barnehagene
Storberget-utvalget har foreslått endringer i finansieringen av private barnehager. Monica Johnsen, faglig rådgiver for FUS-barnehagene, frykter redusert kvalitet i tilbudet til barna.

Tidligere har vi kjempet for at politikere skal forstå de private barnehagene. Nå må vi visst kjempe igjen.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I 2011 opphørte det øremerkede tilskuddet til barnehagene, og kommunene skulle forvalte barnehagenes økonomi gjennom en ny finansieringsmodell. Modellen var utfordrende å forstå, ga rom for tolkning og la ikke til rette for en likeverdig behandling.

Private aktører måtte kjempe for å få politikere til å forstå dagens økonomi for barnehagene. Vi synliggjorde skjevfordelingen, også store forskjeller på tilskudd til private aktører i samme kommune. Det ble, og er, markante forskjeller på tilskudd. Vi kjemper fortsatt for forutsigbarhet!

Enorm utvikling

Jeg startet som styrer i barnehage i 2000. Barnehagesektoren har utviklet seg enormt siden den gang. Barnehagereformen førte blant annet til at barnehagene ble underlagt Kunnskapsdepartementet i 2005 med mål om full barnehagedekning. I 2009 kom lovfestet rett til barnehageplass. Makspris ble innført.

Utbygging av barnehager i Norge økte, og jeg fikk være med på denne utbyggingen med FUS-barnehagene som daglig leder. Private påvirket tilskuddsordning, økonomi og politiske forhold. Vi nærmet oss med små steg en form for likebehandling.

Men kom, og kommer, vi noen gang i mål?

Vi har kjempet for bemanning, stått imot kartlegging av barn, påvirket til lovendringer og kjemper fortsatt for kvalitet. Nå er vi i ny kamp. Igjen er det eierskapet og ikke kvalitet som får fokus.

Et utvalg ledet av statsforvalter Knut Storberget har sett på finansieringen av private barnehager. Utvalget foreslår å innføre en ny modell. Den vil i korte trekk kunne føre til:

 • redusert kvalitet i tilbudet til barna,
 • svekket mangfold i barnehagesektoren,
 • økt forskjellsbehandling av barnehagebarn,
 • mer makt til kommunene, mindre valgfrihet til foreldre,
 • svekket forutsigbarhet for private barnehager,
 • og brudd med barnehageforliket og prinsippene som har ligget til grunn for utviklingen av sektoren.

Kvalitet er viktigst

I dag er jeg faglig rådgiver i FUS, hvor vi er særlig opptatt av kvalitet. Satsingen «Barnet først» sikrer FUS at alle ansatte utvikler seg og oppfyller rammeplanens krav. Den viktigste faktoren for å bedre barns omsorgs- og læringsmiljø i barnehagen er kvaliteten på de ansattes samspill med barna.

Alle barn skal bli møtt av ansatte som viser sensitivitet, entusiasme og glede. Alle barn skal oppleve et rikt leke- og læringsmiljø som bidrar til trivsel og progresjon. Vi må sikre at ansatte gjør at barna trives, lærer og utvikler seg.

FUS vil bevare mangfoldet i vår organisasjon, og vi er avhengig av en forutsigbarhet for å drive god og systematisk kompetanseheving. Likebehandling av barn og barnehager i Norge må være en selvfølge. Det blir det ikke om Storberget-utvalget får gjennomslag for de foreslåtte, radikale endringene i rammevilkårene for private barnehager.

Forslagene vil fjerne all forutsigbarhet, som er grunnlag for kvalitetsutviklingen. Vi ønsker oss en «fra ord til handling-strategi». Der blir kvaliteten i tilbudet barn får i dag, satt på agendaen i enhver enhet – privat og kommunalt!


Les mer om

 1. Barnehage
 2. Barn