Skal Ullevål utredes enda en gang? | Frich og Gaaserød

Det er i 2019 utarbeidet en rapport om Ullevål som alternativ lokalisering for regionsykehuset.

Det er mulig å bygge et godt og funksjonelt regionsykehus på Ullevål. Men det vil bli dyrere og ta lengre tid.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det er nedlagt mye arbeid i å avklare hvordan sykehustilbudet i Oslo skal organiseres. Samordning av lands- og regionsfunksjoner var en viktig begrunnelse da Stortinget i 2007 vedtok å slå sammen Helse Sør og Helse Øst. Pasienter og fagmiljø i og utenfor Oslo har lenge etterlyst «én dør inn» til et samlet og komplett regionsykehus. Det er dyrt å drifte spesialiserte funksjoner på flere steder. En spredt løsning med parallelle vaktlag krever flere leger og sykepleiere enn nødvendig.

12,8 milliarder dyrere

Det er blitt utredet om regionsykehuset skulle ligge på Gaustad eller Ullevål. Det er konkludert med at samling på Gaustad i kombinasjon med et stort lokalsykehus på Aker er den beste løsningen.

Dette målbildet er stadfestet av helseministeren og vedtatt i foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 24. juni 2016. Byrådet i Oslo kommune har i 2014 og 2016 pekt på at løsningen med Gaustad og Aker vil være den beste. Et flertall i Oslo bystyre støttet i 2018 løsningen med et samlet regionsykehus. Det er enighet om at gamle og nedslitte bygg i Oslo må erstattes, og at sykehuskapasiteten må økes.

Jan Frich, viseadministrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF
Hanne Gaaserød, økonomidirektør, Helse Sør-Øst RHF

Det er i 2019 utarbeidet en rapport om Ullevål som alternativ lokalisering for regionsykehuset. Det er mulig å bygge et godt og funksjonelt regionsykehus på Ullevål. En utbygging på Ullevål vil dog bli 12,8 milliarder kroner dyrere og ta syv år lengre enn løsningen på Gaustad. Det må bygges der eksisterende bygg står, og det må bygges 100.000 flere kvadratmeter for å samle regionsykehuset på Ullevål. Dette er forklaringen på at løsningen på Ullevål blir dyrere enn Gaustad.

Les også

Høyre lar seg ikke rikke om Ullevål sykehus. Mener ni Oslo-partier opptrer useriøst.

Vil forsinke prosjektet

Våren 2019 utarbeidet en uavhengig gruppe en alternativ idéskisse for utviklingen av Oslo universitetssykehus. Man ser for seg en alternativ utbygging av Ullevål og Aker, som vil kunne gi hele Groruddalens befolkning et sykehustilbud på Aker fra 2025.

Det angis at investeringen blir minst 20 milliarder kroner lavere enn løsningen med Aker og Gaustad. Den alternative skissen er ikke sammenlignbar med utredningsarbeidet som er gjort i regi av Oslo universitetssykehus, Sykehusbygg og Helse Sør-Øst.

Den alternative idéskissen omhandler kun en del av en nødvendig utbygging. Man bygger ikke for økt kapasitet, hverken for psykisk helsevern, rusmedisin eller somatikk. Løsningen samler ikke regionsfunksjonene og medfører drift på flere steder. Pasienter ved Aker vil måtte få en stor del av sine tjenester ved Ullevål, uten at det er planlagt for dette på Ullevål. Samhandlingen med storbylegevakten på Aker vil svekkes.

Forsknings- og utdanningsaktiviteten som er planlagt på Aker vil lide. Skal det etableres et sykehus på Aker uten at det overføres personell fra Ullevål, vil man dessuten måtte rekruttere fagfolk til Oslo fra resten av regionen og landet.

Tidsplanen i den alternative idéskissen er for optimistisk og tar ikke hensyn til at det må gjennomføres en full reguleringsprosess av Ullevål. Helse Sør-Øst anslår at nye utredninger av en helt ny løsning for organisering av sykehustilbudet i Oslo som inkluderer drift på Ullevål, vil forsinke prosjektet med fire til fem år.