Debatt

En vennlig hilsen fra Høyre til Hadia Tajik| Torbjørn Røe Isaksen og Nikolai Astrup

  • Torbjørn Røe Isaksen
  • Nikolai Astrup

Ledelsen i Høyres programkomité, Torbjørn Røe Isaksen og Nikolai Astrup, svarer Hadia Tajik (bildet), som skrev at Høyres prosjekt representerer «politikkens abdikasjon». Foto: Signe Dons

Hadia Tajik og Arbeiderpartiet glemmer at politikken også kan bli så stor at den skaper vanskeligere kår for frihet, virkelyst og innsats.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det blir sjelden presist når motstandere skal oppsummere ditt politiske ståsted. Det er derfor merkelig, men ikke uventet, å lese i Aftenposten 17. januar at Arbeiderpartiets Hadia Tajik betegner Høyres politikk som «en samling gode ønsker med en vennlig hilsen», og at vårt prosjekt representerer «politikkens abdikasjon».

Torbjørn Røe Isaksen

Og alt dette begrunner hun med et sitat tatt ut av sin sammenheng fra tidligere ordfører Fabian Stang om at livsstil påvirker levealder. At hver og en har et ansvar for egen livsstil, betyr ikke at Høyre er motstandere av politiske tiltak som motvirker forskjeller.

Nikolai Astrup Foto: Stein Bjørge

Tajik slår inn en åpen dør

Tajiks påstand er at Høyre ikke har en politikk som motarbeider strukturell ulikhet. «Vi kan ikke fjerne systematisk ulikhet med usystematiske tiltak», skriver Tajik, og slår dermed inn en åpen dør.

Tajik bommer på mål. Høyres skolepolitikk har vist i en rekke kommuner, ikke minst i Oslo, at den er den beste til å frikoble sosial bakgrunn og skoleresultater. Hvis våre barn skal være i stand til å realisere sine drømmer og nå sitt potensial, så er grunnleggende ferdigheter og tilpasset undervisning i skolen en grunnleggende forutsetning.

Målet med vår politikk er å skape reelt sett like muligheter til å lykkes. Arbeiderpartiet har tradisjonelt vært mer opptatt av resultatlikhet enn av mulighetslikhet. Og derfor bruker de da også mer energi på hvordan de rike skal bli fattigere, enn hvordan de fattige skal bli rikere.

Lytt til folk som Eddie Eidsvåg

Den største forskjellen i Norge er imidlertid ikke mellom fattig og rik, men mellom dem som har jobb og dem står ufrivillig utenfor arbeidsmarkedet. Høyres svar er å senke terskelen inn i arbeidslivet og gi flere mennesker en ny sjanse til å bidra. Arbeiderpartiets svar er å tviholde på en arbeidsmiljølov fra 1977, som effektivt hindrer dem som ønsker å prøve seg.

Tajik bør lytte mer til folk som Eddie Eidsvåg, som i mange år har drevet Pøbelprosjektet, og som helhjertet støtter Høyres politikk på dette området.

Frihet basert på tillit til folks valg

En annen forskjell på høyre— og venstresidens frihet er at vår frihet er basert på tillit til at folk kan og vil ta gode valg i egne liv. Solidaritet over skatteseddelen er både nødvendig og riktig, men fellesskapet stanser ikke der.

Staten har ikke monopol på gode ideer

De fellesskapene vi finner i egen familie, kolleger, organisasjoner og sosiale fellesskap har en egenverdi. Den velferden vi selv er med på å skape, er grunnmuren i det velferdssamfunnet staten også skal og må bidra til.

Vi tror heller ikke staten har monopol på gode ideer. Frihet skaper mangfold, som igjen legger grunnlaget for nye ideer og bedre løsninger i alle deler av samfunnet. Vi tror også enkeltmenneskenes frihet til å velge også innenfor den offentlige velferden gir bedre tilbud. Derfor er vi for eksempel tilhengere av fritt behandlingsvalg, fritt valg av sykehjem og hjemmetjeneste og frie skolevalg der det er grunnlag for dette.

Tilrettelegging, ikke detaljstyring

Det stemmer at vi på høyresiden er skeptiske til at politikere skal styre samfunnet og enkeltindivider i en bestemt retning. Vi tror mer på tilrettelegging enn på detaljstyring. Det er bred enighet om grunnleggende norske verdiene, og disse mener vi skal styre politikken, og ikke motsatt.

Målet for Høyres politikk er et samfunn som fremmer frihet under ansvar og muligheter for alle. Vi tror en åpen markedsøkonomi gir størst utvikling og fremgang, samtidig som vi verdsetter samarbeid, likeverd, og den høye graden av tillit mellom mennesker vi har i Norge.

Små forskjeller og tette bånd

Små forskjeller og tette bånd mellom mennesker i ulike lokalsamfunn er en verdi som henger sammen med vår kultur og våre tradisjoner. Disse målene forfølger vi aktivt i vår politikk, både på lokalt og nasjonalt plan, når vi sitter i posisjon.

Vi står midt i en rask samfunnsutvikling, med sviktende oljepriser, lav økonomisk vekst, økende pensjonskostnader, et trusselbilde i endring, og en krevende integreringssituasjon. Vi må finne svar på disse store utfordringene, for det skylder vi det norske folk. Jeg anbefaler Tajik og alle andre i hennes parti til å gjøre det samme, fremfor å gjenta Arbeiderpartiets historie så ofte at den blir stadig kortere og mindre troverdig. Det er vår vennlige hilsen.

Twitter: @konservativ og @nikolaiastrup

Få med deg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Her er også SVs nestlederSnorre Valen kritisk mot Hadia Tajik og Arbeiderpartiet:

Les også

Seminaret er over, Jonas! Det er valg om 20 måneder | Snorre Valen

Og her fremføres er et annet angrep mot Arbeiderparti-ledelsen fra statsråd og Høyres nestleder Jan Tore Sanner:

Les også

  1. Anklager Støre og Ap for politisk latskap

Les mer om

  1. Debatt
  2. Torbjørn Røe Isaksen