Debatt

Hvor billig kan en elev (på vestkanten) være? | Thomas M. Kristensen og Kirsti Ellefsen

 • Thomas M. Kristensen
  Vinderen FAU
 • Kirsti Ellefsen
  Vinderen FAU
Mens Vinderen skole har et driftsbudsjett på knappe 59.000 kroner, er tilsvarende sum for Maridalen og Tøyen skole henholdsvis 110.00 og 100.000 kroner, skriver Thomas M. Kristensen (t.v.)og Kirsti Ellefsen i Vinderen FAU.

Skjevfordelingen kan medføre at flere foreldre sender barna sine på private skoler.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Alle elever ved grunnskolen i Oslo har krav på forsvarlig undervisning i samsvar med Opplæringsloven. Da kan det vel ikke være slik at fordi skolen ligger i Oslo vest, er kvaliteten på undervisningen mindre viktig?

Barna ved Vinderen skole får for tiden ikke den skolegangen de har krav på – dette på tross av at skolens ledelse og ansatte gjør sitt ytterste for å benytte de svært begrensede ressursene på best mulig måte. For oss som foreldre er dette fortvilende å være vitne til.

Rettferdig fordeling?

I den senere tid har det vært debatt om kvalitet i Oslo-skolen. Det er heldigvis mye å glede seg over, men dessverre har ikke debatten omfattet den alarmerende situasjonen blant barne- og ungdomsskolene i Oslo vest etter at Byrådet i fjor innførte ny skjevfordeling av driftsmidler mellom skolene.

Vi er dermed i den paradoksale situasjon at sittende byråds viktigste skolepolitiske bidrag er å legge grunnlaget for økte forskjeller mellom øst og vest.

Det er klart det finnes skoler med større sosiale utfordringer enn på Vinderen.
Men en elev er en elev, enten de har adresse øst eller vest i byen. Og det må finnes en nedre grense for hvor «billig» en elev kan være?

Tvunget til uforsvarlig drift

Skjevfordelingen tok utgangspunkt i en rapport fra Deloitte i januar 2017 som endret gjeldende sosiodemografiske kriterier for tildeling. Dette er ikke nødvendigvis problematisk, det kan være gode grunner for at noen skoler bør motta høyere driftstilskudd enn andre.

Problemet oppstår når skjevfordelingen innebærer at enkelte skoler fratas midler som gjør at de ikke lenger kan drive innenfor forsvarlige rammer. Dette er dessverre nå situasjonen ved en rekke skoler i Oslo vest.

På Vinderen skole er driftsbudsjett pr. elev 58.827 kr i 2018 – en nedgang på åtte prosent på ett år dersom vi også tar hensyn til prisstigning.

Til sammenligning får Maridalen skole 110.000 kr pr. elev og Tøyen skole 100.000 kr pr. elev. Det foreligger ingen beregning av hvilket minimumsnivå som er nødvendig for å sikre forsvarlig drift av grunnskolen i Oslo. I en undersøkelse fra 2014 (KOSTRA) presenteres de ti kommunene med lavest driftsbudsjett pr. elev i Norge. Disse kommunene brukte i snitt ca. 70.000 kr pr. elev – hvilket er 19 prosent mer enn Vinderen skole får i 2018!

Slik er situasjonen på skolen vår:

 • Skolen har ikke «råd» til elever med særskilte behov, da det ikke er ressurser til spesialundervisning og ekstra spesialpedagoger. Dette er, slik vi forstår det, et brudd på Opplæringsloven, hvor det i paragraf 1–3 står at opplæringen skal tilpasses elevens evner og forutsetninger. Ved manglende mulighet til individuell oppfølging av elever med særlige behov, sier det seg selv at kvaliteten på undervisningen til øvrige elever påvirkes og at totalt læringsutbytte reduseres.
 • Skolen har ikke «råd» til å tilby tilpasset opplæring til elever i trinn 1–4 som står i fare for å henge etter normalt undervisningsforløp i skriving, lesing og/eller regning. Dette mener vi må være i strid med Opplæringslovens bestemmelse §1-4 om tidlig innsats.
 • Skolen har ikke mulighet til å kjøpe inn nye bøker, slik at flere av læremidlene er utdaterte.
 • Det er utstrakt bruk av ufaglært arbeidskraft ved skolen siden disse har lavere lønnskrav enn pedagogisk utdannet personell. Dette går på bekostning av kvaliteten på undervisningen.
  Ved nyansettelser må skolen velge adjunktutdannede lærere (bachelor) i stedet for lærere med masterutdanning, ettersom sistnevnte har høyere lønn.
 • Skolen har ikke økonomi til å kjøpe inn flere digitale hjelpemidler.
 • Det er ikke midler til å kjøpe inn nye bøker av noe omfang til biblioteket.
Les også

Oslo-budsjettet: Byrådet gir gratis aktivitetsskole til alle 1.-klassinger

Lærernormen – ingen redning

Flere skoler i Oslo har i løpet av høsten fått tildelt ekstra midler grunnet innføring av ny lærernorm vedtatt av Stortinget. For vår skole får ikke dette særlig stor betydning. Rektor har fått tildelt midler tilsvarende en halv lærerstilling.

Det er fortvilende å konstatere at byrådet ikke prioriter å finansiere grunnskolen i Oslo vest. Andelen elever som går på private skoler i Oslo er fortsatt lav, men det er åpenbart at dette vil endre seg etter hvert som det går opp for foreldre at deres barn ikke lenger tilbys undervisningen de har krav på.

Vi er dermed i den paradoksale situasjon at sittende byråds viktigste skolepolitiske bidrag er å legge grunnlaget for økte forskjeller mellom øst og vest.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Skolepolitikk
 2. Oslopolitikken
 3. Skole
 4. Oslo
 5. Vestkanten
 6. Tøyen