Mazyar Keshvari: «En svært lav pris å betale»

Justisminister Anders Anundsen (Frp).

Mot at noen få familier kanskje får komme tilbake, har Frp fått gjennomslag for prinsipielle innstramninger som vil monne stort og vare lenge.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Vi i Fremskrittspartiet er godt fornøyd med at det erytterligere innstramninger på asyl— og innvandringsfeltet som et resultat avforhandlingene med Venstre og KrF. Frp har allerede fått til en betydeligkursendring basert på den første avtalen etter at vi kom inn i regjering nårdet kommer til asyl, innvandring og integreringspolitikken.

Handler ikke om asylbarn

Ironisk nok handler ikke «asylbarnsaken» om asylbarn. Dethandler om barneforeldre som på uredelig vis har oppholdt seg i landet uten åha krav på beskyttelse.

Tross vedtak og dommer om å forlate landet har demotarbeidet systemet så lenge at deres barn får så sterk tilknytning til Norgeat det juridisk grumsete begrepet «til barnets beste» tolkes dithen at det erfor opprivende for et barn å flytte til et annet land.

For oss iFremskrittspartiet handlet ikke saken om et ønske om å sende barnefamilier ut avlandet, det handlet om å holde fast ved noe helt sentralt og essensielt i enrettstat. Vi vil ikke tillate at noen jukser seg til opphold og dermedødelegger for de barnefamiliene som faktisk har reelle trusler de har akuttbeskyttelsesbehov fra.

En svært lav pris å betale

Heldigvis innebærer denne engangsløsningen bare om enhåndfull familier eller to. Det er ingen prinsipper som innføres eller løftersom blir gitt de familier som er utsendt med denne avtalen, annet enn at UDIskal ta en ekstra titt på saken deres. Sett i ettertid var dette en svært lav pris å betale for de betydelige endringene vi har fått i denneavtalen. Mot at noen få familier kanskje får komme tilbake, har vi i Frp fåttgjennomslag for prinsipielle innstramninger som vil monne stort og vare lenge.

Mazyar Keshvari.

Da Frp og Høyre dannet regjeringen i 2013 tok vi over påmange måter et rødgrønn konkursbo der systemet hadde spilt falitt også på dettefeltet. Arven etter de rødgrønne var 5500 mennesker på mottak som hadde fåttinnvilget opphold, men ikke ble bosatt i kommunene på grunn av sprengtkapasitet. 5000 mennesker som hadde fått avslag, men som fortsatt er på mottakog ytterligere 7000 mennesker med avslag som befinner seg i Norge utenommottakene.Et stort antall personer med avslag på asylsøknaden somopptar kapasitet på mottak, er kostbart for det norske samfunnet, uheldig forde enkeltpersonene som velger å sette seg selv i en vanskelig situasjon ogundergraver asylinstituttet. Uttransporteringer er derfor en viktigprioritering for Fremskrittspartiet i regjering.

Nettopp derfor øket vimåltallet for antall uttransporteringer til rekordhøye 10 100 for innværendeår. Dette grepet vil sammen med 90 nye lukkede plasser på Trandum, nytt lukketmottak og nytt retursenter på Gardermoen med 500 plasser, betydeligøkning i antall stillinger hos politiets enheter som har til oppgave åreturnere illegale innvandrere og en formidabel styrkning av ID-arbeid iasylsaker bidra til å gjenreise tillitten og respekten for asylinstituttet.

Et tydelig signal

Dette vil også være et tydelig signal om at Norge har fått en regjering som hartil hensikt å håndheve lovene og reglene på dette feltet fullt ut. Et signalomverden har fått med seg klart og tydelig. For resultatene av Frps politikk erat Norge hadde en nedgang på antall asylsøkere i 2014, mens resten av Europahadde en betydelig økning.

Det var også viktig for Frp å få gjennomslag for lukkedemottak og mer differensierte mottak der det etableres retursenter med høyeresikkerhet, Mer effektiv saksbehandling og raskere retur av personer uten lovligopphold og kriminelle. I tillegg har vi begrenset muligheten for å fremmeomgjøringsbegjæringer som innebærer raskere og mer effektiv behandling avgrunnløse omgjøringsanmodninger.

Frp har sørget for å heve underholdskravet ifamilieetableringssaker, der hensikten med endringen er å bekjempetvangsekteskap og sikre at paret kan forsørge seg selv i Norge. Det vil ogsåbli økt bruk av DNA-testing for å avklare identitet i forbindelse medfamiliegjenforening. Det vil bli innført 24-årsgrense for familieetablering,noe som samtlige av de andre partiene har vært imot.

Nå er alt på plass

De delene av vår politikk som vi ikke fikk gjennomslag for iden første avtalen, har vi nå fått på plass i den nye avtalen. Mot at noen fåantall barnefamilier under klare avklarte vilkår får prøve sakene sine på nytt,har vi altså fått ytterligere innstramninger.

Med dagens regler vil en asylant normalt kunne få fastopphold i landet etter tre år. Dette helt uavhengig av om omstendighetene ihjemlandet har endret seg eller ikke, for dette vurderes ikke i dag.

EndringeneFrp har fått igjennom innebærer at man nå får fast opphold først etter fem år,og kun etter en ny vurdering av om forholdene i hjemlandet har forandret seg.Dersom for eksempel krigen man flyktet fra er over og det er trygt å vendetilbake, så skal vedkommende gjøre det.

Dette er faktisk en stor seier for Frp,og en massiv seier for landet.

Endelig har vi også fått aksept for vårt mangeårigekrav om integreringskriterier ved utvelgelse av kvoteflyktninger, der de somhar størst sjanse for å lykkes i Norge vil kunne komme. Vi har fått på plasstilknytningskrav ved gjentatte familieinnvandring, og at utlendingsloven endresslik at det stilles krav om større tilknytning til Norge ifamiliegjenforeningssaker for å forhindre gjentatt familieinnvandring basert påflerkoneri.

Vi får endret fristen for fremsettelse av krav omfamiliegjenforening uten underholdskrav for flyktninger fra ett år til seks månederetter oppholdstillatelsen er gitt.

Øker muligheten for integrering

Og vi øker og gjenreiser respekten forasylinstituttet og flykningskonvensjonen ved at flykninger som drar på ferie ilandet de har søkt om beskyttelse fra, mister sitt opphold. Summen av alledisse tiltakene er at Norge har fått et asyl, innvandring ogintegreringspolitikk som er betydelig skjerpet, noe som øker muligheten forintegrering.