Fjern incentivene for kjappe konsultasjoner | Kristian Amundsen Østby

Hvis vi i større grad kompenserer legen for faktisk tid brukt med hver pasient, vil det gi bedre rammer for at legen kan gi hver enkelt den tid og den behandling som pasienten trenger.

Dagens fastlegeordning gir incentiver til lange pasientlister, mange (korte) konsultasjoner og mange utførte prosedyrer.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I svar på min kronikk fra 1. februar argumenterer leder for Allmennlegeforeningen mot fastlønn. Men det er fullt mulig å redusere negative konsekvenser av dagens system uten å sette fastleger på fastlønn.

Fastleger får sin inntekt fra i hovedsak tre kilder: Basistilskuddet (antall pasienter på legens liste), pasientenes egenandeler (betales pr. konsultasjon), og refusjoner (bestemmes av hvor mange prosedyrer legen utfører).

Kristian Amundsen Østby, allmenlege og forsker

Dagens ordning gir altså incentiver til lange pasientlister, mange (korte) konsultasjoner og mange utførte prosedyrer. Dette kan bidra til overbehandling og overforskrivning av antibiotika, sykmeldinger og avhengighetsskapende medisiner.

Prat med pasienten lite lønnsomt

Den såkalte tidstaksten demper noe av effekten, men fjerner ikke incentivene for korte konsultasjoner: Fordi en så stor andel av inntjeningen kommer fra prosedyrer (og antall prosedyrer pr. pasient begrenses naturlig), er det mest lønnsomme fremdeles å rekke over flest mulig pasienter pr. time.

Det å ta seg tid til å prate med en eldre, fortvilet pasient (som ikke utløser prosedyretakster) er lite lønnsomt for legen.

Høyt forbruk av beroligende midler

Når reseptregisterets tall viser at en fjerdedel av alle kvinner over 60 år i snitt får utskrevet 200 døgndoser beroligende tabletter i året (til tross for at bruk ut over to til tre uker frarådes pga. risiko for avhengighet), burde også Allmennlegeforeningen spørre seg om dagens incentiver trekker i feil retning.

Vil man endre på dette, kan andelen av legers lønn knyttet til kjappe konsultasjoner reduseres. Basistilskuddet kan økes og gjøres mindre avhengig av antall pasienter på legens liste. Takstsystemet kan forenkles slik at legens lønn i mindre grad knyttes til hvilke prosedyrer som utføres.

Mer av kompensasjon utfra tidsbruk

Det er ingen grunn til at prosedyrer skal kompenseres utover direkte kostnader. Hvis vi i større grad kompenserer legen for faktisk tid brukt med hver pasient, vil det gi bedre rammer for at legen kan gi hver enkelt den tid og den behandling som pasienten trenger.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.