Styrk skolenes arbeid mot ungdomskriminalitet! | Hallstein Bjercke og Guri Melby

Vi vil invitere til et spleiselag mellom Oslo og staten om fem tiltak for en trygg by for barn og unge som vokser opp, skriver Hallstein Bjercke og Guri Melby.

Dette må vi klare, fordi det er oppveksten til unge i Oslo som ligger i potten.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Etter flere år med nedgang i ungdomskriminaliteten snudde trenden i 2016.

Vi ser en bekymrende økning, og både politi og ungdommen selv rapporterer om mer og grovere vold og om tøffere miljøer enn vi har hatt de siste årene.

Som politikere har vi ansvar for å sikre en trygg by med gode oppvekstsvilkår for alle, og et hjelpeapparat og politivesen som hjelper ungdom ut av skadelige miljøer.

Derfor vil vi invitere til et spleiselag mellom Oslo og staten om fem tiltak for en trygg by for barn og unge som vokser opp.

Les også

Varsko fra en tidligere ungdomskriminell | Flexi Aukan

Målrettet skolesatsing

Lærere på skoler med store utfordringer må ofte bruke mye tid med elevene for å skaffe seg gode nok relasjoner før det er mulig å drive effektiv undervisning uten uro og bråk. Dette fører til at mange lærere ikke ønsker å undervise ved disse skolene. En høy utskiftning av lærere er igjen skadelig for den nødvendige, tette relasjonen.

For å holde på gode lærere og rekruttere de beste lærerne til skolene der de trengs mest, må vi bruke flere insentiver. Det finnes allerede ordninger noen steder der lærere på utvalgte skoler får mer i lønn hver måned.

Venstre mener lærerlønnen i Osloskolen generelt bør økes, og vi vil ha forsøk med økt lønn på utvalgte skoler for å hindre høy turnover.

Det er også viktig at lærere tilbringer mer tid på skolen sammen med resten av lærerfelleskapet. Dette kan bidra til mer erfaringsutveksling og gi lærerne bedre tid til å prate om aktuelle utfordringer på skolen.

Derfor foreslår vi at mer av lærernes arbeidstid tilbringes på skolen, og at mindre tid brukes på hjemmearbeid.

Hverdagen må også være meningsfull i sommerferien. Det er flere eksempler på elever som i løpet av en sommerferie er blitt involvert i kriminalitet og andre problemer.

En løsning på dette kan for eksempel være at sommerferien bør bli kortere på utvalgte skoler, eller at aktivitetstilbudene gjennom sommerferien styrkes.

Rammen rundt skolehverdagen

Det burde være de samme personene som møter ungdommene på skolen, fritidsklubben og på fritidsaktiviteter.

Derfor bør det innføres fulltidsstillinger for miljøarbeidere, slik at de kan være tilstede på skolen og på fritiden.

Her kan det også prøves turnusordninger, slik at miljøarbeideren som møter deg på skolen, også er den som møter deg på fritidsklubben samme kveld.

Barnevern, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og andre etater bør være mer tilstede på skolene.

En barnevernspedagog som allerede kjenner elevene godt, vil få en bedre oversikt over dem som trenger oppfølging og hjelp. For ungdommene er det tryggere å forholde seg til en person de allerede kjenner fra skolen.

De forslagene vi skisserer, trenger ikke være fasisten. Og vi vet også at forslagene vi skisserer, både vil koste mye og kreve stor politisk vilje til å få til. Ikke minst er det politisk vanskelig å forene dagens blågrønne regjering med et rødgrønt byråd i Oslo om tiltak og fordeling av kostnadene.

Men dette må vi klare, fordi det er oppveksten til unge i Oslo som ligger i potten.