Ta ikke hjelpen fra barna | Hesselberg, Simonsen og Tetzschner

PP-tjenesten er sentral i arbeidet for likeverdig utdanning for alle barn, mener debattantene.

Forslaget om å fjerne PP-tjenesten tyder på en manglende forståelse av hva barn med ekstra behov trenger.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

En ekspertgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet har konkludert med at barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging ikke får tilbud som er likeverdige med andre barns. Ekspertgruppen foreslår å styrke stillingen til disse barna ved å ta fra dem retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, et forslag som er faglig svakt fundert.

Les også

Mer om rapporten: Vil fjerne lovfestet rett til spesialundervisning

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) foretar en sakkyndig vurdering når barn kan ha behov for spesialpedagogisk hjelp utover det ordinære tilbudet. Ekspertgruppen vil fjerne sakkyndig vurdering og PP-tjenesten som egen tjeneste. Pengene som spares, vil de bruke på en pedagogisk veiledningstjeneste i hver barnehage og skole.

Forslaget tyder på manglende forståelse av det sakkyndige arbeidet. Utredning er et hovedelement i pedagogisk-psykologisk arbeid og en forutsetning for å kunne legge til rette for egnede tilbud og kontinuitet.

Innsikt i vansker og ressurser hos barn med komplekse utviklings- og læringsutfordringer krever sakkyndig utredning. Observasjon, testing og samtaler med foreldre, barn, lærere i barnehage og skole og andre fagmiljøer inngår i kunnskapsgrunnlaget som trengs for å kunne gi sakkyndige råd. Det krever en annen spesialisert kompetanse enn den skolen har.

Fra venstre: Finn Hesselberg, Eva Simonsen og Stephen von Tetzschner

Rettsikkerheten trues

En sakkyndig vurdering er både et faglig og juridisk dokument. Uten den vil ledere i barnehager og skoler alene ta avgjørelser om tiltak, men uten krav om kompetanse til å ta slike beslutninger. Foreldre vil ha små muligheter for å klage på tiltak.

Samarbeidet mellom hjem og barnehage eller skole er som regel godt, men uenighet om mål, midler og fordeling av ressurser forekommer ofte. Derfor er en uavhengig PP-tjeneste nødvendig.

Les også

Hva med sommerskole for dem som sliter? En del elever blir dårligere på skolen i løpet av sommeren | Robin Ulriksen, NIFU-forsker

Foreldre må ofte kjempe for sitt barns rettigheter og tilbud. Forslag som reduserer barns rettigheter og foreldrenes muligheter for å klage, gjør foreldrenes kamp vanskeligere.

PP-tjenesten er sentral i arbeidet for likeverdig utdanning for alle barn. Studier viser at foreldre og lærere stadig spør etter mer, og ikke mindre, hjelp fra PP-tjenesten. Det er alltid behov for forbedringer, men en nedleggelse av PP-tjenesten gjør ikke arbeidet bedre.

Les også

ADHD er ikke bare en guttegreie. Jenter går under radaren.

Setter barn opp mot hverandre

Som alternativ til forslaget om å legge ned en helt sentral tjeneste, foreslår vi å øke bemanningen og styrke PP-tjenesten. Det vil gi mer tid til det samarbeidet mellom barn, foreldre, barnehage og skole som alle ønsker seg, og mer tid til å følge opp og evaluere effekten av tiltakene.

Ekspertgruppen vil frigjøre midler ved å ta rettighetene fra barn med omfattende vansker for å gi barn med mindre utfordringer mer tilpasset undervisning. Slik setter de to grupper av barn som trenger hjelp i barnehage og skole, opp mot hverandre.

Den beste måten å følge opp Barnekonvensjonens og FN-konvensjonens ord om funksjonshemmedes rettigheter på, er å bevare barnas rettigheter og styrke PP-tjenesten og det statlige spesialpedagogiske støttesystemet.