Debatt

Grunner til at pasienten blir rusfri | Sylvia Koffeld-Hamidane og Terje Turøy

  • Sylvia Koffeld-Hamidane, forsker og sosiolog, og Terje Turøy, direktør og familieterapeut

Gjennomført rusbehandling er bra for pasienten, for de pårørende og for samfunnet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Den 25. januar 2018 hadde fagpersoner ved Oslo Universitetssykehus et innlegg i Aftenposten om grunner til avbrudd fra rusbehandlingen ved Avdeling Ung. Vi følger opp temaet med forskningsresultater fra Phoenix Haga med grunner til at rusbehandling gjennomføres og at pasienten blir rusfri

Les også

LES INNLEGGET FRA 25. JANUAR: Fire grunner til at rusbehandling avbrytes

Behandlingssted

Phoenix Haga er et behandlingstilbud for rusavhengige i Eidsberg kommune i Østfold, basert på behandlingsmodellen Det terapeutiske samfunn.

Behandlingstiden er på ca. et år, og kontinuitet ivaretas gjennom tett oppfølging i institusjonens ettervern / «continued care».

Sylvia Koffeld-Hamidane
Terje Turøy

Forskning

Syv av ti pasienter er rusfrie fem år etter gjennomført behandling ved Phoenix Haga°. I en kvalitativ studie intervjuet vi tidligere pasienter om hva de opplevde som betydningsfullt for gjennomføring¹.

Oslo Universitetssykehus studerte avbrudd, og det er interessante sammenfallende resultater i studiene.

Våre pasienter understreker betydningen av nære relasjoner til medpasienter, bygd på trygghet, tillit og tilhørighet.

Opplevelsen av personlig utvikling, gjennom ansvar og mestring, var også viktig.

Gode rollemodeller og kjennskap til ettervernstilbudet gir pasientene tro og håp om rusfrihet og et godt liv.

Det avgjørende ettervernet

Godt ettervern trekkes fram som avgjørende for behandlingskvalitet, blant annet i Folkehelseinstituttets nasjonale brukerundersøkelse².

Pasientene i undersøkelsen var misfornøyde med forberedelsen av tiden etter utskrivning. Også her trakk de fram betydningen av hjelp til å skape trygghet og tillit, samt tro og håp om et meningsfullt liv.

Ettervernets betydning for behandlingskvalitet og forebygging av tilbakefall understrekes også i en artikkel fra Senter for rusforskning³. Her rapporterte pasienter med et rusfritt nettverk etter behandlingsoppholdet størst økning i livskvalitet.

Nært og meningsfullt

Ved Phoenix Haga er alle sysselsatt på fulltid før de flytter ut i våre ettervernsboliger. Boligene deles av mennesker som har knyttet nære bånd til hverandre over tid, som har meningsfulle fritidsaktiviteter som motvirker ensomhet.

Phoenix Hagas 27 års erfaring med relasjonsbygging og ettervern støtter opp under et godt oppfølgingstilbud til pasientene. Det er avgjørende for livskvalitet og rusfrihet å være del av et ettervern med trygge relasjoner og omgivelser.

Referanser:

0: Patrick Verde og Bente Vindedal, «Evaluering av Phoenix Haga», 2006.

1: Sylvia Koffeld-Hamidane, «Nære relasjoner og personlig utvikling.» 2011.

2: PasOpp-rapport nr 2017:395: "Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017"

3: Muller, Skurtveit & Clausen “Building abstinent networks is an important resource in improving quality of life". SERAF, 2017.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Rusbehandling
  2. Rus
  3. Debatt