Nivådeling i skolen kan gi mer læring

Det er behov for flere systematiske forsøk for å lære mer om hvordan nivådeling kan brukes effektivt i norsk skole, skriver innleggsforfatterne.

Vi finner en betydelig positiv effekt på elevenes prestasjoner.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Debatten rundt nivådeling i skolen har blusset opp etter Høyres forslag om forsøk. Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal hevder til Aftenposten at det ikke finnes god forskning som tyder på at nivådeling fører til økt læringsutbytte.

Forskningen er imidlertid mer nyansert.

Bedre resultater

Vi har nylig gjennomført og evaluert et tiltak i Oslo-skolen, rettet mot elever med svake ferdigheter i regning på 8. trinn. 24 av 48 ungdomsskoler i Oslo ble tilfeldig trukket ut for å delta i tiltaket, som omfattet tre elevkull i 8. trinn.

Lærere ble kurset i metoder for undervisning av elever med matematikkvansker. De fleste målgruppeelevene fikk tilrettelagt matematikkundervisning i små, nivådelte grupper på inntil seks elever, resten i større grupper med større variasjon i faglig nivå, omtrent fem uker høst og vår.

Elevene som fikk nivådelt smågruppeundervisning, hadde klart bedre resultater på nasjonal prøve i regning på 9. trinn enn tilsvarende elever i skoler som ikke deltok i tiltaket.

Les også

Høyre med omstridt forslag: Ønsker forsøk der elever deles i ulike klasserom ut fra faglig nivå

Mer målrettet undervisning

Vi finner ingen effekt for elever som fikk tilrettelagt undervisning i større grupper, eller for elever som fikk tilrettelagt undervisning i små grupper uten at lærerne deres fikk kursing.

Dette tyder på at kombinasjonen av små nivådelte grupper og målrettet didaktikk har gitt effekt, men at ingen av delene utgjør en forskjell alene.

Observasjoner i klasserom og spørreundersøkelser blant lærerne tyder på at undervisningen i de små gruppene i stor grad var i tråd med metodene lærerne ble kurset i. Dette var i mindre grad tilfellet i de store gruppene.

Tidligere forskning peker på at det kan være vanskelig å tilrettelegge undervisningen for alle i klasserom der elever på ulike nivå er samlet.

Nobelprisvinner i økonomi Esther Duflo m.fl. viser hvordan nivådeling kan være positivt både for elever på topp og bunn av prestasjonsfordelingen, fordi nivådeling fører til mer målrettet undervisning.

Positive til nivådelte grupper

Elevene Aftenposten har snakket med, er positive til nivådeling. Dette later til å være typisk, til tross for bekymring for at nivådeling kan være stigmatiserende.

I en kvalitativ evaluering av vårt forsøk der forskere blant annet har snakket med deltagende elever, uttrykker elevene at de er positive til nivådelte grupper. En mulig forklaring, fra en av elevene, er at forskjellige midlertidige grupper er vanlige, også nivådelte grupper.

I sum finnes det støtte både i norsk og internasjonal forskning for at nivådeling kan føre til bedre elevprestasjoner, såfremt det bidrar til bedre tilrettelagt undervisning. Dette er imidlertid ikke selvsagt.

Flere tidligere norske tiltak har involvert nivådeling, men ikke ført til bedre resultater.

Det finnes kunnskap å trekke på for hvordan nivådeling kan bidra til mer læring. Men det er også behov for flere systematiske forsøk for å lære mer om hvordan nivådeling kan brukes effektivt i norsk skole.