Statens vegvesen trenger større frihet til planlegging og finansiering

  • Ingrid Dahl Hovland
Veivesenets intensiverte arbeid for å forbedre våre prosjekter har allerede gitt resultater, men det er fortsatt et betydelig potensial, skriver veidirektøren.

For å realisere mer sikker og miljøvennlig vei for pengene, må vi jobbe annerledes.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Konkurranse om veibygging er viktig og lønnsomt for samfunnet. Resultatene vil bli enda bedre om Statens vegvesen får nye rammebetingelser og større frihet både innen planlegging og finansiering.

Vårt samfunnsoppdrag er å utvikle og tilrettelegge for et trygt, fremtidsrettet, miljøvennlig og ikke minst effektivt transportsystem. Dette oppdraget står godt i samsvar med de nye målene for Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033, som vektlegger nettopp nytten for trafikanten og kostnadene for samfunnet.

Våre prioriteringer tar utgangspunkt i hvilket problem som skal løses langs den enkelte strekning for fellesskapets midler. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre nytten og redusere kostnadene i porteføljen. Derfor tar vi i bruk verktøy som verdianalyser. Dette er en helhetlig og systematisk gjennomgang av strekningene som blant annet tar for seg behov, mål, trasévalg og ikke-prissatte virkninger.

Denne tilnærmingen har allerede gitt et godt grunnlag for arbeidet med NTP. Vår prioritering av prosjektet riksvei 4 – strekningen fra Oslo til E6 med ny bro over Mjøsa – står som et eksempel på at den fungerer godt.

Les også

Dette er veiene og jernbanen Statens vegvesen, Nye Veier og Bane Nor vil bygge – og skrote

Vi kan realisere mer vei

Veivesenets intensiverte arbeid for å forbedre prosjektene i vår portefølje har allerede gitt resultater. Vi kan redusere investeringskostnadene med 135 milliarder kroner av en total portefølje på om lag 600 milliarder. Av dette har vi allerede redusert investeringskostnadene med rundt 50 milliarder. Dette gjør at vi kan realisere mer vei innen vår portefølje, men det er fortsatt et betydelig potensial.

For å realisere mer sikker og miljøvennlig vei for pengene må vi jobbe annerledes. Vi skal planlegge og gjennomføre tiltak over lange strekninger. En korridortankegang vil gi oss større handlingsrom til å effektivisere utbyggingsprosjekter. En innføring av porteføljestyring gjør at vi hele tiden kan prioritere prosjekter som har høy nytte, og som er modne for gjennomføring.

Vi skal gjøre gode valg basert på kostnad og nytte når vi vurderer tiltak. Tiltakene som innføres, kan bestå av alt fra ny vei, via utbedringer og skredsikring, til fornying og vedlikehold.

Finansieringsmodell bør evalueres

I gjennomføringen vil vi involvere entreprenørene tidligere for å få frem de gode løsningene og benytte opsjoner for å bygge ut lengre strekninger. Vi arbeider også for å realisere planer med kortere tid mellom planlegging og finansiering.

Vår modell for finansiering, og hvorvidt den setter oss i stand til å drive best mulig, bør evalueres. Det kan argumenteres for at dagens system reduserer vår evne til effektivt å realisere prosjekter prioritert i NTP.

Men for å få dette til trenger Statens vegvesen større frihet både innen planlegging og finansiering.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.