Nå tar Olje-Norge av igjen | Petter Osmundsen og Atle Blomgren

  • Petter Osmundsen og Atle Blomgren
    Hhv. professor i petroleumsøkonomi, Universitetet i Stavanger, og seniorforsker, IRIS Samfunnsforskning
I januar 2016 var oljeprisen rekordlav og boreriggen «Deepsea Atlantic» lå i opplag utenfor Bergen (bildet). Men innen året var omme, boret den undersøkelsesbrønner på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Feltet, med produksjonsstart neste år, blir et av Norges største industriprosjekt noensinne og har en beregnet levetid på over 50 år.

Risikoen forbundet med lav oljepris er betydelig mindre enn mange har spådd.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

For å analysere nedsiderisikoen for staten i petroleumssektoren må man ta høyde for at bransjen ikke sitter stille når oljeprisen faller, men gjør store tilpasninger.

Selv i 2016, med historisk lav oljepris, var statens direkte inntekter fra petroleumsutvinning like høye som fra alle andre næringer tilsammen. Og nå tar det av igjen.

Nå snur det

Ifølge tall fra statsbudsjettet var 2016 et bunnår for statens direkte inntekter fra petroleumsvirksomheten. Nå snur det.

At det ventes vekst for 2017 og 2018 skyldes vekst i olje- og gassprisene, effektivisering og kostnadskutt, lavere skattemessige avskrivinger ved fallende investeringer og mindre fradrag som følge av fallende leteaktivitet.

Det ventes videre vekst i statens inntekter også utover 2018, før en topp rundt 2025.

Les også:

Les også

Norsk økonomi blir enda bedre i 2018

Petter Osmundsen
Atle Blomgren

Kan tangere produksjonsrekorden

Tall fra Sparebank 1 Markets bekrefter oppgangen og viser at de største vestlige børsnoterte oljeselskapene hadde like stor fri kontantstrøm etter investeringsutgifter i 2017, med oljepris på 53 dollar (USD), som i toppåret 2011, med oljepris på 111 USD.

De fleste kommentatorer, som har sett nedgangen i oljesektoren som en permanent tilstand og ikke forstått at det var en midlertidig konjunkturnedgang, har bommet.

Norsk petroleumsproduksjon har økt fire år på rad, og på arrangementet Sokkelåret 2017 i Oljedirektoratet 11. januar, sa Oljedirektør Bente Nyland at Norge i 2023 kan tangere produksjonsrekorden fra 2004.

Fra og med 2018 ser en også økt aktivitet i oljeleverandørnæringen, jf. de siste konjunkturundersøkelsene til de to store vestlandsbankene Sparebank 1 SR-Bank og Sparebanken Vest.

Les også:

Les også

Dobbelt opp: Både oljepris og kronekurs får fart på næringslivet

Bekymringsfulle trekk

Men det er også bekymringsfulle trekk: Leteaktiviteten er for lav, snittstørrelsen på nye funn er fallende, og flere av de største selskapene forlater norsk sokkel.

Samtidig gir Storbritannia betydelige skattelettelser. I Norge gjøres det fortsatt store funn i internasjonal sammenheng, og halvparten av ressursene gjenstår å utvinne.

Fortsatt aktivitet skjer imidlertid ikke av seg selv, arealtilgang og skattebetingelser må være konkurransedyktige.

Innbringende bunnår

Vi skal her se nærmere på betydningen av petroleumsvirksomheten i bunnåret 2016. Statens direkte inntekter fra petroleumsutvinning på norsk sokkel består av selskapsskatt, inntekter fra statens direkte økonomiske engasjement (SDØE), arealavgifter og miljø- og miljørelaterte avgifter. 2016-tallene er nå klare og viste inntekt til staten på 112,3 milliarder kroner.

Statens direkte inntekter fra næringsvirksomhet 2016 (2015 for miljø-/miljørelaterte avgifter utenom petroleum). Kilder: Statistisk sentralbyrå og IRIS

Figuren viser at i 2016 var statens direkte inntekter fra petroleumsutvinning like høye som statens direkte inntekter fra alle andre næringer tilsammen.

I et år med bunnotering for oljeprisen og toppnotering for lakseprisen var det fortsatt oljenæringen som skaffet klart mest inntekter til statskassen. Petroleum ga 18 ganger så høy inntekt til staten som summen av oppdrett, villfisk og landbruk.

Omstillingsdyktig

Oljenæringen har bevist at den er omstillingsdyktig. Kostnadene er blitt kuttet og prosesser og løsninger er blitt forbedret. Nedsiderisikoen forbundet med lav oljepris er betydelig mindre enn mange har spådd.