Debatt

Bedre politi når du trenger dem | Anders Anundsen

  • Anders Anundsen, justis- og beredskapsminister (Frp)
Flere tiltak skal gjøre politiet mer effektivt og tidligere tilstede.

Aftenposten gir feil inntrykk av regjeringens satsing på politiet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aftenpostens Per Anders Madsen skriver om digital kriminalitet og politiets lokale forankring. Han konstruerer konflikt mellom to temaer og gir inntrykk av at det ikke satses på noen av dem. Begge deler er feil.

I fjor ble Justis- og beredskapsdepartementets første strategi for IKT-kriminalitet lansert. Den inneholder 15 tiltak, blant annet et nasjonalt senter for å forebygge og bekjempe IKT-kriminalitet, en årlig trusselvurdering, og en strategi for digital og politifaglig kompetanseheving.

Økonomisk kriminalitet

Kriminaliteten Madsen omtaler, er ofte tilknyttet økonomisk kriminalitet. Regjeringen har laget en strategi mot arbeidslivskriminalitet. Et nasjonalt analyse- og etterretningssenter for økonomisk kriminalitet er etablert, næringslivskontakter skal etableres i distriktene, og det pågår et arbeid med å lette informasjonsutveksling mellom de ulike aktørene.

Anders Anundsen

Politidirektoratet er i 2015 og 2016 blitt bedt om å prioritere økonomisk kriminalitet i disponeringen av stillingsoverskuddet fra Politihøgskolen. Det ble opprettet 50 nye stillinger for påtalejurister og 16 nye statsadvokatstillinger i 2015. Økonomisk kriminalitet er også prioritert i Riksadvokatens mål- og prioriteringsskriv for straffesaksbehandlingen.
Gjennom nærpolitireformen blir det mer slagkraftige fagmiljøer i politidistriktene, blant annet innenfor økonomisk kriminalitet. En handlingsplan for løft av etterforskningsfeltet er utviklet.

Vi har sett utviklingen

Særorganutvalget er satt ned for å se på forholdet mellom politidistriktene og særorganene, deriblant Økokrim, i lys av ny struktur og et mer komplekst kriminalitetsbilde. Det er også nedsatt et utvalg som skal se på påtalemyndigheten.
Madsen antyder at utviklingen med færre anmeldte lovbrudd og mer kriminalitet på nettet har gått nærpolitireformen hus forbi. Dette er feil. Utviklingen har vi sett over flere år, den var omtalt i politianalysen og er en av hovedgrunnene til nærpolitireformen.

Det er ikke et entydig skille mellom IKT-kriminalitet og annen kriminalitet. Elektroniske spor er til stede i nesten alle typer saker. Politiet lokalt må ha digital kompetanse.

Politi i lokalsamfunnet

Det viktigste er at politiet kommer når du trenger dem, og at de kan forebygge og etterforske effektivt. Nærpolitireformen bidrar til lokal forankring. Alle kommuner får en politikontakt som følger opp at politiet har nødvendig kontakt med kommunen. Politikontaktene skal forplikte politiet og sørge for god samordning, særlig innen forebygging.

Det er stilt krav til politiets responstid som tydeliggjør forventningene til politiet og gjør at folk får hjelp når de trenger det. Politidirektoratet er gitt i oppdrag å vurdere ordninger for å oppnå bosetting av politi i lokalsamfunnene.

Madsen kaller vår retorikk dristig, men benytter selv krigsmetaforer. Dette er ikke et «slag» – men demokratiske prosesser for å gjøre folks hverdag tryggere. Vi vil fortsette det viktige arbeidet.


Les mer her om politireformen:

Regjeringen definerer ikke hva et nærpoliti er.

Det rullende politi.

Debatten om nærpolitireformen.

Enighet på Stortinger om politireform.

Les mer om

  1. Anders Anundsen
  2. Politiet
  3. Politikk