Debatt

Tett og høyt i fremtiden

. Den store befolkningsveksten krever nytt samarbeid. Derfor begynner nå arbeidet med en felles areal- og transportplan på tvers av grensene mellom Akershus og Oslo.

Vi må bo tettere, høyere og nærmere knutepunktene for trafikk, handel og andre tjenester, skriver artikkelforfatterne. Bildet er fra Kværnerbyen. MORTEN UGLUM

 • Bård Folke Fredriksen
 • Nils Aage Jegstad

Akershus og Oslo vokser kraftig. Flere mennesker betyr behov for flere boliger, arbeidsplasser, og nye transportløsninger. Prognosene viser at folketallet her vil gå opp med 350 000 i løpet av de neste 20 årene. Antall arbeidsplasser forventes å øke med 8000-9000 pr. år. Denne veksten vil ikke bare skje i Oslo, men også i Akershus-kommunene.

Hva skal vi oppnå?

Vi som bor i og rundt Oslo må regne med å bo tettere enn før, og transportutfordringene må hovedsakelig løses av kollektivtilbud. Den felles planen vi nå skal lage, vil avgjøre hvilke områder i Oslo og byer og tettsteder i Akershus som vil få den største veksten. Den store samtalen om utviklingen starter nå. Vi har allerede noen felles erkjennelser og vurderinger som ligger til grunn for arbeidet med den nye areal— og transportplanen.

Hele regionen må ta sin del av ansvaret for økt boligbygging, og nye boliger må plasseres slik at innbyggerne får gjort sine daglige ærender ved å gå, sykle eller bruke kollektivtransport. Vi må bo tettere, høyere og nærmere knutepunktene for trafikk, handel og andre tjenester. Arbeidsplasser og boliger må sees i sammenheng med nærhet til barnehager, skoler, butikker, rekreasjonsområder og kulturtilbud. Midt i storbyen og i forstedene skal vi skape velfungerende nærmiljøer.

Harmonisk vekst

Gode transportløsninger blir nøkkelen for å hindre kø, kork og kaos. Etableringen av Ruter-samarbeidet og den fremforhandlede Oslopakke 3 gir gode bidrag. Arbeidet med planen må sees i sammenheng og samordnes med prioriteringene av de store infrastrukturtiltakene finansiert gjennom Oslopakke 3 og Nasjonal Transportplan.

I fremtidige planer må store næringsområder og utdanningsinstitusjoner plasseres slik at man utnytter kollektivtransporten bedre enn i dag. Vi må bli mindre avhengige av personbilene, også utenfor Oslo. Og den bilbruken vi må ta høyde for, må kunne foregå i best mulig samspill med all annen trafikk. Stikkord er sikkerhet, miljø og effektivitet.

Målet er harmonisk vekst. Måten å oppnå dette på er et godt samarbeid på tvers av kommunegrensene med én samlet plan for felles utnyttelse av våre arealer. Vi må legge en plan som utnytter de mulighetene veksten gir, og som samtidig løser de utfordringene veksten bringer i hele regionen. Boliger, arbeidsplasser og handel må bygges mer arealeffektivt, med korte avstander som gjør det enklere med kollektivtransport, gange og sykkel til daglige gjøremål. Planen må også legge til rette for regionens bærekraft og internasjonale konkurranseevne.

Hvor bør veksten komme?

I plansamarbeidet skal vi se på tre muligheter for utbyggingsmønster og transportsystem fram mot 2030. I ett alternativ videreføres dagens kommuneplaner og veksten fordeles slik disse planene viser. Et annet alternativ er at veksten konsentreres til Oslo og noen få byer i Akershus. I et tredje alternativ styres veksten til flere knutepunkter i kollektivnettet. I tillegg til disse alternativene skal det utredes etablering av en eller flere nye byer i Akershus.

Alternative modeller for utvikling skal utredes og drøftes grundig før vi konkluderer med et konkret planforslag. Arbeidet skal ligge klart våren 2014, og forslaget til en ny og felles plan for Oslo og Akershus skal da sendes på høring. Når planen er ferdig skal den ligge til grunn for alle kommunenes arealplanlegging, for fylkeskommunale beslutninger - særlig om transportløsninger, og for statlige prioriteringer innen areal og transport. Planarbeidet handler ikke bare om infrastruktur, men om hvordan trafikkløsninger og utnyttelsen av arealer kan sette oss bedre i stand til å møte utfordringer vi vet vil komme.

I fremtidens Oslo-region må vi bygge høyere og tettere, der infrastruktur og kollektivtrafikk tåler det. På denne måten vil vi takle befolkningsveksten med kvalitet, og utbyggingen vil være klimavennlig og bærekraftig. Vi kommer likevel ikke utenom at befolkningsveksten i vår region vil kreve bruk av skogs- og jordbruksarealer utenfor Oslos grenser. For å gjøre utbyggingen mest mulig skånsom, må staten og berørte kommuner enes om at de smarteste transportløsningene skal bli førende. Den felles areal- og transportplanen er viktig for felles gjennomføringsevne og for å unngå innsigelser fra stat og kommuner i etterkant.

Klimavennlig vekst

Det er bred enighet om at vi må ta trafikkveksten med kollektiv, sykkel og gange, fordi veiutbygging ikke vil løse køproblemene. I vår region har antall passasjerer i kollektivtransporten vokst kraftig, og sterkere enn veksten i folketall og biltrafikk. Denne positive trenden må fortsette, men dette fordrer at vi bygger ut bydeler, byer og tettsteder basert på de smarteste transportløsningene.

Samarbeid og dialog

Få spørsmål engasjerer mer enn hvordan vi planlegger for boligbygging, annen arealbruk og transport. Derfor venter vi stor debatt, mange innspill og ulike meninger om areal- og transportplanen. Slike planer blir best av åpenhet og deltakelse fra mange. Vi starter derfor med full åpenhet om de utfordringer som må løses, hvilke hovedløsninger som vurderes og tidspunktet for når vi tenker å konkludere.

Blant de mange spørsmål som må besvares, er hvor veksten i boliger og arbeidsplasser bør komme, og hvordan folks daglige reiser skal håndteres.

Les mer om

 1. Debatt

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Ap og Høyre: Oslo vil ikke med i et storfylke

 2. KRONIKK

  Østlandet trenger et godt togtilbud | Anne Siri Haugen

 3. OSLOBY

  Regjeringen gir Oslo ferske byutviklingspenger

 4. DEBATT

  Visk ut grensene i kollektivtransporten | Tomm O. Bråten

 5. OSLOBY

  Oslo og Akershus i full krangel om parkering

 6. OSLOBY

  Venstre angriper MdG for kollektiv-prishoppet i Oslo