Derfor bør vi likevel gi statsstøtte til trossamfunn som motarbeider norske verdier | Njål Høstmælingen

  • Njål Høstmælingen
    Njål Høstmælingen
    Jurist og menneskerettighetsforsker
Vi må tåle at det gis statsstøtte til trossamfunn som motarbeider norske verdier. Alternativet er paradoksalt nok svekket støtte til norske verdier, som Den norske kirke er med og trygge, mener debattanten.

Støtteordningen er nødvendig for Den norske kirke og gir i sum best støtte til norske verdier.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Norske trossamfunn nyter godt av raus offentlig finansiering. Derfor er det naturlig å forvente at de støtter norske verdier. Men er det mulig å kreve det – og hva er i så fall konsekvensen?

Det er mange som ønsker å stille tydelige krav til norske trossamfunn om at de skal respektere norske verdier. Dette kommer til uttrykk i Aftenpostens artikler om Det Islamske Kultursenter og i debatten rundt Jehovas vitner, som ekskluderer medlemmer dersom de deltar i lokalvalg og stortingsvalg.

Njål Høstmælingen er jurist og menneskerettighetsforsker.

Det har vært lignende debatter før, om trossamfunn som mener at homofili er en sykdom, at det kun er menn som kan være religiøse ledere, at man skal kunne tukte barn, at kvinner ikke kan delta i styrer, eller at den som konverterer bør straffes.

Vanskelig å sette grenser

Det norske samfunnet bygger på et sett av verdier. Det er ofte demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene vi viser til, slik det for eksempel er skrevet inn i Grunnloven.

Bak disse begrepene skjuler det seg mye. Særlig menneskerettighetene er en sekkebetegnelse for mangt og meget. Her dekkes for eksempel forbud mot dødsstraff og tortur på lik linje med rett til helsehjelp og rett til utdanning.

Dersom vi skal stille krav om at trossamfunn skal respektere noen enkelte av disse verdiene, vil det bli vanskelig å sette grenser. Er det slik at rasediskriminering er ugreit, mens kvinnediskriminering er greit? Er det slik at diskriminering er ugreit, mens det å hindre valgdeltagelse er greit? Eller er det å oppfordre til sanksjonering av falne og konvertitter ugreit, mens det å oppfordre til tukting av barn er greit?

Les også

Slik har Det Islamske Kultursenter finansiert eiendomskjøp for 101 millioner

Krav må gjelde for alle

Det er i utgangspunktet ikke noe problem å stille krav til trossamfunn som også gjelder for alle andre i samfunnet. Eksempelvis er det helt greit å kreve at trossamfunn betaler skatt, gir ansatte arbeidskontrakter og ikke utøver vold. Det å organisere virksomheten som et trossamfunn, gir ingen blankofullmakt til å operere på siden av norsk lov.

Det er derimot langt vanskeligere å stille krav dersom kravene rammer bare noen utvalgte i en gruppe, men ikke alle. Det vil for eksempel være tilfellet dersom kun trossamfunn som har mer enn en million medlemmer, skal kunne få statsstøtte, noe som innebærer at alle trossamfunn bortsett fra Den norske kirke mottar støtte.

Tilsvarende vil det være om det stilles krav om at de skal ha fysisk tilstedeværelse over hele landet, eller at de skal ha mer enn 1000 ansatte.

Krav til valg og likestilling

Det kan også være mer sublimt, for eksempel dersom det stilles krav om at verv i trossamfunnet skal fordeles etter demokratiske valg, eller at både kvinner og menn skal kunne være religiøse ledere. Men også disse kravene vil føre til at mange trossamfunn, med unntak for Den norske kirke, vil bli nektet økonomisk støtte.

Stilles det krav til mottagere, kan det føre til at trossamfunnenes menneskerettigheter blir krenket. Enten fordi de kravene som stilles fremstår som vilkårlige, eller fordi resultatet er urimelig (siden kun noen ytterst få da nyter godt av den økonomiske støtten).

Les også

Aftenposten mener: Hjemmesittende trossamfunn bør fortsatt få statsstøtte

Bør økonomisk støtte avvikles?

Konsekvensene av myndighetenes understøttelse av Den norske kirke, er dermed at andre trossamfunn har krav på å motta omtrent samme støttebeløp, uten at det kan stilles krav om at de skal fremme demokrati, rettsstat og menneskerettigheter. En mulig løsning er da å avvikle den økonomiske støtten til alle trossamfunn.

Men hva innebærer i så fall det? Medlemstallet i Den norske kirke er synkende, og gjennomsnittsalderen økende. Driftsutgiftene er i stor grad uavhengig av antall medlemmer, og derfor vil støttebehov pr. medlem øke.

Medlemstallene i andre trossamfunn er økende. Siden den sannsynligvis eneste juridisk holdbare løsningen er å gi alle trossamfunn omtrent samme støtte pr. medlem som Den norske kirke mottar, betyr det at summen som overføres til trossamfunn utenfor Den norske kirke vil øke år for år.

Norske verdier svekkes

Av alle norske trossamfunn er det nok Den norske kirke som har minst betalingsvillige medlemmer. Der andre trossamfunns medlemmer bidrar med regelmessige og store pengeoverføringer og legger ned betydelig innsats i frivillig arbeid, er dette mer fremmed for medlemmene av Den norske kirke.

Når kirkens medlemmer i snitt deltar i mindre enn to gudstjenester pr. år, og kun 10–15 prosent deltar i kirkevalget, er dette klare tegn på at medlemmene er lite villige til å ofre mye.

Dersom statsstøtten til trossamfunn kuttes, oppstår to paradokser: Det ene paradokset er at Den norske kirke – som er et av de trossamfunnene som støtter best opp under de norske verdiene – vil bli kraftig svekket.

Det andre paradokset er at de øvrige trossamfunnene vil bevege seg mer bort fra norske verdier, siden de da ikke har samme motivasjon for å gjøre som myndighetene ønsker.

Norske politikere vil dermed fortsatt hegne om støtteordningen, siden dette trygger Den norske kirke og i sum gir best støtte til norske verdier. Derfor må vi tåle at det gis statsstøtte også til trossamfunn som motarbeider norske verdier.

Les også

Aftenposten mener: Religiøse blir dessverre stadig mer verdt