Regjeringens transportpolitikk står stødig i Stortinget

  • Helge Orten
14. og 15. juni behandlet Stortinget Nasjonal transportplan. Bildet er tatt ved en annen anledning i januar.

Nasjonal transportplan er et viktig styringsdokument med bred støtte fra Stortinget, i motsetning til hva Aftenpostens journalist antyder.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Aftenposten skriver i en artikkel 26. juli at Nasjonal transportplan (NTP) ikke ble vedtatt, men «vedlagt protokollen», og at det dermed er usikkert hvordan planen følges opp videre.

Nasjonal transportplan er en stortingsmelding. Dette er helt vanlig behandlingsprosedyre, også ved tidligere behandlinger av NTP og ved behandling av andre stortingsmeldinger.

En totalramme på 1200 milliarder gir en ambisiøs, men samtidig realistisk NTP. I behandlingen i Stortinget ble det fremmet usedvanlig mange enkeltforslag på samferdselsprosjekter i tillegg til dem som er prioritert i NTP og noen forslag til omprioriteringer.

Fremskrittspartiet ledet an med 400 milliarder mer til samferdselsprosjekter i hele landet. Det var mange gode prosjekter, men etter vår mening en urealistisk høy ramme som ikke lar seg gjennomføre. Dersom Stortinget hadde vedtatt alle prosjektene som det ble fremmet forslag om, ville NTP blitt en lang ønskeliste uten en realistisk finansiering. Det ville ødelagt NTP som styringsdokument.

Omprioriteringer slått ned

Høyre og regjeringen vil fortsette den omfattende samferdselssatsingen og bygge hele landet.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet synes i hovedsak å være enig med regjeringen både når det gjelder totalramme og prioriteringer, selv om det kan høres noe annerledes ut når Vedum reiser land og strand og strør om seg med løfter.

Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne vil derimot gjøre voldsomme omprioriteringer fra vei til bane. Det vil bety en kraftig nedskalering av veibyggingen i hele landet og en sentralisering av samferdselsmilliardene. Alle forsøk på omkamper og omprioriteringer ble slått ned.

Regjeringspartiene har gjort noen justeringer i NTP som vi vil følge opp. Vi har utvidet rammen med fem milliarder i første seksårsperiode, som gir grunnlag for oppstart av noen flere prosjekter. Dette er viktige prosjekter, men likevel en mindre endring. Det kan gjøres innenfor det handlingsrommet som er tilgjengelig i årene som kommer.

Viktig forutsigbarhet

I Norge har vi tradisjon for å følge opp NTP. Det gir forutsigbarhet for alle de som er avhengig av en god infrastruktur, og for anleggsbransjen som skal bygge prosjektene. Regjeringspartiene vil følge opp NTP og fortsette samferdselssatsingen i hele landet dersom vi får muligheten til det etter valget i september.

Behandlingen i Stortinget viste at det var et bredt flertall bak regjeringens prioriteringer og totalrammen for NTP. Jeg forventer at Ap og Sp står fast ved prioriteringene i NTP. Dersom de planlegger å gjøre omprioriteringer, må de gi velgerne beskjed om det før valget. Folk og næringsliv har krav på forutsigbarhet.