Debatt

Fruktbart samspill

BIDRAG TIL SAMFUNNET. Den organisasjonen som maser mest, får ofte mest. Bedriftene har mye å vinne på å profesjonalisere sitt samarbeid med frivillige organisasjoner.

 • Caroline D. Ditlev-simonsen

«Regjeringen understreker betydningen de frivillige organisasjonene har som pådrivere og overvåkere når det gjelder samfunnsansvar, både i internasjonale prosesser og overfor bedrifter og myndigheter». St. meld. nr 10, 2009, Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi.

Pådrivere.

Frivillige organisasjoner, eller såkalte non-governmental organizations (NGO), er ansett som de viktigste pådrivere for bedrifters samfunnsansvar. Aktiviteter og omfang av slike organisasjoner har økt kraftig, og bare fra 1995 til 2002 er antallet internasjonale NGOer nesten fordoblet. Denne typen organisasjoner er i økende grad også viktige brikker i vårt samfunns maktdistribusjon. Greenpeace og Shells Brent Spar, avdekking av arbeidsforhold og boikott av Nike illustrerer denne typen forhold og effekten av press fra NGOer på bedrifter.

Selv om det ofte er konfrontasjoner mellom bedrifter og ideelle organisasjoner som kommer frem i mediene, eksisterer det flere og mer positive og konstruktive samarbeidsformer. Eksempler på slike forhold er Hydros og Statoils samarbeid med Amnesty om undervisning i menneskerettigheter. Wilh. Wilhelmsen samarbeider med Bellona om konstruktive løsninger for miljøpåvirkning.

Filantropi.

Imidlertid er hoveddelen av forhold mellom bedrifter og NGOer basert på ren filantropi – og store beløp overføres fra bedrifter til gode formål. I amerikanske selskaper for eksempel, gikk i gjennomsnitt 1,2 prosent av profitt til veldedighet. Norsk filantropikultur er ikke så stor, likevel anslår undersøkelser at mer enn 60 prosent av NHOs medlemmer støtter en NGO. Ni av ti ansatte mener at arbeidsgiver bør støtte gode saker og veldedige organisasjoner. Det er også en positiv sammenheng mellom at ansatte kjenner til en god sak som arbeidsgiver støtter og deres oppfattelse av hvor samfunnsansvarlig arbeidsgiver er. Samtidig er det overraskende få ansatte som kjenner til hvilke gode tiltak bedriften støtter. Noe av grunnen til dette er at det ofte er ledelsens personlige preferanser som avgjør hvilken NGO som støttes.

Viktig bidrag.

Gjennom ren filantropi kan bedrifter bidra til samfunnet, oppfylle forventninger i nærmiljøene og ha et svar til de mange organisasjoner som tar kontakt for å få støtte. Ved å samarbeide med organisasjoner kan bedrifter i tillegg lettere forutse enkelte utfordringer, øke innovasjon, være med på å sette standarder innen bransjen samt påvirke lover og regler.

Neste naturlige spørsmål blir da; hvordan skal bedrifter innlede et konstruktivt samarbeid med en NGO? Følgende fire punkter kan være en grei sjekkliste for planlegging, etablering og evaluering av NGO— forhold:

 • Velg en NGO hvis aktiviteter er i tråd med bedriftens mål.
 • Sjekk hva de ansatte mener.
 • La samarbeidet så langt som mulig gå som en rød tråd gjennom bedriftens aktiviteter.
 • Sett mål og vurder resultater.

Et slikt løft fra filantropi til samarbeid, å gå fra et defensivt til et proaktivt forhold til NGOer, kan bidra til en konstruktiv og bærekraftig utvikling. Her oppfordres bedrifter og organisasjoner i større grad til å tenke nytt og utvikle seg.

Les mer om

 1. Debatt

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Reaksjonene er den egentlige skandalen

 2. DEBATT

  Unge trenger flere boliger, ikke mer gjeld

 3. DEBATT

  Den aller første julen i Norge sendte jeg kondolansekort til mine arbeidskamerater

 4. DEBATT

  Stalin-Kirov-debatten: Det kan synes som om professor Egge ikke har lest dette | Hans-Wilhelm Steinfeld

 5. DEBATT

  Ambassaden: Tyrkias legitime selvforsvarstiltak

 6. DEBATT

  Meninger: Høyre-politikeres farlige symbolpolitikk i dagligvaremarkedet