Debatt

Taushetsplikt og ulovlig skatteplanlegging

 • Hans Christian Holte, skattedirektør
Skatteetaten ønsker en ny gjennomgang av temaet taushetsplikt og skatterådgivere. Vår interesse i spørsmålet vedrører muligheten for å avklare det faktiske saksforhold slik at riktig skatt kan fastsettes, skriver skattedirektør Holte.

Det er et samfunnsproblem hvis bruk av advokater resulterer i innsynshindring.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Forrige fredag skrev Advokatforeningens leder Erik Keiserud et debattinnlegg hvor han er bekymret for at ytterligere begrensninger i taushetsplikten vil få negative følger for rettssikkerheten. Vi deler ikke denne bekymringen. Keiseruds innlegg kan virke balansert, men han unnlater å skrive om områdene hvor advokaters taushetsplikt kan være problematisk.

Skattedirektør Hans Christian Holte

Vi i Skatteetaten ønsker, i motsetning til Keiserud, en ny gjennomgang av temaet taushetsplikt og skatterådgivere. Vår interesse i spørsmålet vedrører muligheten for å avklare det faktiske saksforhold slik at riktig skatt kan fastsettes. Det er et samfunnsproblem hvis bruk av advokater resulterer i innsynshindring til forskjell fra som er tilfelle når andre profesjoner er konsultert. Dette strider mot det grunnleggende likhetsprinsipp, kan virke konkurransevridende, og være skadelig for oppslutningen om skattesystemet.

Utnyttes av uærlige skattytere

Det vil også kunne lede til misbruk og mistenkeliggjøring av advokatene selv, ved at de utnyttes av uærlige skattytere.

Da vi leverte vår høringsuttalelse til Advokatlovutvalget om NOU 2015:3 «Advokaten i samfunnet» etterlyste vi en bred interesseavveining. Vi pekte på flere forhold og reiste flere spørsmål, blant annet:

 • Taushetsplikten kan være en effektiv hindring for opplysningstilgang i kompliserte skattesaker.
 • Vanskelige grensedragninger resulterer i tunge rettslige prosesser for å få avklart tilgangen til opplysninger.
 • Hvor direkte må advokaten være involvert for at taushetsplikten skal gjelde? Holder det for eksempel at det står en advokat i kopifeltet i en e-post for at dokumenter kan unntas?
 • Hvor langt gjelder taushetsplikten for multinasjonale selskaper? Kan de unnlate å gi transaksjonsinformasjon?
 • Hva med advokater som sitter i styrefunksjoner eller ledende funksjoner?
 • Hva med internadvokater?

Advokatenes taushetsplikt er en viktig rettssikkerhetsgaranti. Det er viktig at klienten kan konferere med sin advokat i fortrolighet, uten at dette tilflyter uvedkommende. Og i de fleste skattesaker medvirker advokatene til å sikre gode og fullstendige beslutningsgrunnlag.

Men vi i Skatteetaten trenger ofte innsyn i den rådgivningen som ligger til grunn for gjennomførte transaksjoner, for å kunne gjøre jobben vår.

Vårt syn er at i for liten grad har vurdert og tatt hensyn til samfunnets behov for også å kunne føre kontroll med transaksjoner hvor advokater har bistått.

Vurderer avgrensninger

Partiene på Stortinget, med unntak av SV og MDG, er i skatteforliket enige om at det må vurderes hvilke avgrensninger i taushetsplikten til skatterådgivere, med eller uten advokatbevilling, som er nødvendige i skattesaker. Blant annet skal det vurderes om opplysninger om selskapsstrukturer og formålet med finansielle transaksjoner ikke lenger skal kunne unntas fra innsyn.

Også internasjonalt går utviklingen i retning av at det stilles krav om informasjonsplikt. OECD foreslo høsten 2015 i sin BEPS-tiltakspakke at rådgivere og skattytere skal «disclose their agressive tax planning arrangements». Dette er ikke mulig å gjennomføre i Norge dersom advokater og klienter skal kunne påberope seg taushetsplikt.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

 1. Panama-papirenes største skatt | Hans Christian Holte

 2. Advokatfirma i dobbeltrolle etter DNB-avsløringer

Les mer om

 1. Skatteetaten
 2. Taushetsplikt
 3. Panama papers