Får fraflyttingskommuner dårlig økonomi? |Erling Holmøy

 Forsker Erling Holmøy i Statistisk sentralbyrå påpeker at  eldreomsorgen ikke er den høye kostnaden for kommunene mange av oss kanskje tror.

At finansieringsproblemene blir særlig store i fraflyttingskommuner med raskest aldring, er langt på vei en feilslutning.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.
Forsker Erling Holmøy i Statistisk sentralbyrå påpeker at  eldreomsorgen ikke er den høye kostnaden for kommunene mange av oss kanskje tror.
  Erling Holmøy

Statistisk sentralbyrås siste befolkningsfremskrivninger viser at veksten fremover, i forholdet mellom antall eldre og antall i yrkesaktiv alder, blir spesielt rask i fraflyttingskommuner.

Dette fordi de unge dominerer blant dem som flytter fra spredtbygde til tettbygde områder, og få av disse flytter siden hjem igjen. I tillegg velger de fleste innvandrerne å bo i byer.

En slik aldring bidrar til at offentlige utgifter øker raskere enn skattegrunnlagene. Fremover blir det trolig stadig vanskeligere å få velgernes applaus for svar på hvem som skal dekke regningen for velferdsstaten.

Les også

Landet vårt flyter over av «melk og honning», men de som bygget det, blir skjøvet bort og overlatt til seg selv! | Egil Sørensen

Feilslutning

Kommunene har ansvaret for viktige velferdstjenester, herunder barnehager, grunnskole, videregående opplæring, eldreomsorg og primærhelsetjeneste.

I 2017 ble 16,3 % av alle timeverk utført i kommunene. En nærliggende slutning er da at finansieringsproblemene blir særlig store i fraflyttingskommuner med raskest aldring. Men det er langt på vei en feilslutning. I Norge fører aldringen til stadig sterkere press på statsfinansene, mens de direkte virkningene på kommunenes økonomi er svært små.

Vaksinert kommuneøkonomi

Årsaken er at inntektssystemet for kommunene nærmest har vaksinert kommunenes inntekter og utgifter mot demografiske endringer.

På utgiftssiden kompenserer de statlige overføringene kommunene for demografikostnader. Når flere skal ha for eksempel barnehageplass eller eldreomsorg, dekker altså staten kommunenes merutgifter til dette.

I den grad det har vært uenighet om kompensasjonen, har det dreid seg om relativt marginale utgiftsposter.

Les også

Med sykepleier, «TV-fikser» og gartner på stedet stortrives Lynda Sawyer i seniorlandsbyen utenfor London

Tar fra de rike kommunene

For det andre fører systemet for inntektsutjevning til at fall i direkte skatteinngang betyr lite for kommunenes inntekter, særlig for dem med lave skatteinntekter. Systemet tar skatt fra de rike og gir til de fattige kommunene.

Kommuner hvor skatteinntekten pr. innbygger er under 90 % av det tilsvarende landsgjennomsnittet, vil ende opp med en inntekt pr. innbygger som er minst 91,5 % av dette snittet. (Finansieringen av systemet reduserer prosenten litt.)

Vevelstad kommune i Nordland hadde i januar-april 2018 de laveste skatteinntektene pr. innbygger. Her løftet inntektsutjevningen inntektene pr. innbygger fra 63,7 % til 93,5 % av gjennomsnittet.

Bekymring for innbyggertall og aldersstruktur i fraflyttingskommuner krever derfor andre begrunnelser enn kommunaløkonomiske.

  • Sterk tegneseriestripe! Her får Tegnehanne leserne til å sette latteren i halsen:

Sjekk også:

  • På kartet under kan du klikke på din kommune for å se hvordan veksten i behovet for eldreomsorg vil prege kommunen du bor i.