Åpnere helsejournaler

  • Omsorgsminister (ap)
  • Bjarne Håkon Hanssenhelse-

JOURNALER. For å sikre alle pasienter best mulig tjenester, vil Regjeringen gjøre det lettere for helsepersonell å få elektronisk adgang til helsejournalene.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Behandling. Alle pasienter har rett til gode og trygge tjenester, uansett hvor i helsetjenesten de får behandling og oppfølging. Det betyr at helsepersonell som trenger det, må ha tilgang på de pasientopplysningene som er nødvendig for å yte gode tjenester. Slik er det ikke i dag.

Sikre systemer.

Derfor har regjeringen foreslått at legen som behandler en pasient, kan få elektronisk tilgang til helseopplysninger hos annet behandlende helsepersonell, når det er nødvendig. Forutsetningen er selvfølgelig at systemene er sikre, og at det bare gis tilgang til den delen av pasientjournalen som inneholder opplysninger som er nødvendig for å gi forsvarlig helsehjelp. Debatten som har vært rundt forslaget har vært preget av misforståelser. Det er behov for å rydde noen av disse av veien.

Nødvendig informasjon.

Ofte er det slik at én og samme pasient behandles av flere leger i ulike virksomheter. Men legene har ikke lov til å slå opp i hverandres pasientjournaler, for å se hva en annen lege har gjort. Mye tid går med til telefoner og skriftlig kommunikasjon – eller ingen kommunikasjon i det hele tatt. Det gavner hverken pasientene eller personvernet at organisatoriske grenser skal avgjøre om helsepersonell skal ha tilgang på nødvendig informasjon om pasienten.

Personvern sikret.

Enkelte fremstiller dette som at personvernet er svekket, og at det er fritt frem for alle som jobber i helsetjenesten å lese pasientjournaler. Slik er det ikke. Ingen vil få tilgang til flere opplysninger enn de kan i dag. Det er bare måten det gis tilgang til opplysninger på, som endres.

Lovforslaget innebærer streng kontroll, slik at bare helsepersonell som trenger pasientopplysninger for å utføre den aktuelle behandlingen, har tilgang til informasjon. Journalen skal være ordnet slik at denne informasjonen kan behandles separat fra andre journalopplysninger. Det blir altså ikke mulig å se andre deler av pasientens journal.

Kontroll.

I motsetning til papirjournaler, gir elektroniske pasientjournaler gode muligheter for å styrke personvernet. Det er lett å kontrollere hvem som har tilgang på journalen, og det er lett å avdekke ureglementert lesing av pasientjournaler. Sanksjonene for slik snoking er strenge.

Pasientene skal også få elektronisk tilgang til egne helseopplysninger og egen logg. Pasienten kan lett få oversikt over hvem som har lest i journalen. Dersom noen leser en journal av ren nysgjerrighet, vil det bli oppdaget. Jeg vil understreke viktigheten av at alle virksomheter i helsetjenesten, følger opp pålegget om taushetsplikt og har regelmessig opplæring og rutiner for oppfølging.

Bedre kvalitet.

Jeg mener at lovforslaget gir bedre pasientsikkerhet og kvalitet, ved at helsepersonell raskt kan få tilgang på de pasientopplysningene som er nødvendig for å gi best mulig behandling. Forslaget gir også bedre personvern ved at opplysninger ikke kan kopieres og spres.