Beredskapen er styrket

Jeg var vitne til et utrolig redningsarbeid på Gjerdrum, skriver Monica Mæland. Bildet viser et helikopter som søker i jordmassene.

Nye trusler og hendelser vil komme. Å sikre seg mot alt er umulig.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Lite tillitvekkende fra regjeringen, skriver Aftenposten på lederplass 21. april og omtaler høringen om regjeringens håndtering av Bergen Engines-saken. Innlegget etterlater et inntrykk av manglende koordinering av regjeringens arbeid innen sikkerhet og beredskap. Det er feil.

Ansvaret for det forebyggende sikkerhetsarbeidet er delt mellom Justis- og beredskapsdepartementet, som har ansvaret for sivil sektor, og Forsvarsdepartementet, som har ansvar for forsvarssektoren.

Justis- og beredskapsdepartementet har også forvaltningsansvaret for sikkerhetsloven og har koordinert arbeidet og samarbeidet tett med Forsvarsdepartementet i denne saken.

Godt samarbeid

Samarbeidet mellom departementene og EOS-tjenestene (Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvarets sikkerhetsavdeling) har vært godt hele veien.

Samtidig ser vi at den eksterne kommunikasjonen i saken ikke har vært god nok. Det kan ha bidratt til å skape et inntrykk av at regjeringen ikke har tatt saken med det alvor en slik sak skal ha.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) skal være det nasjonale kontaktpunkt der departementer og andre kan melde fra om utenlandske oppkjøp og investeringer som kan ha konsekvenser for nasjonale sikkerhetsinteresser.

De siste årene har vi etablert flere slike samordningsmekanismer, for eksempel innenfor digital sikkerhet, for å møte det stadig mer komplekse trussel- og risikobildet.

Derfor etablerte regjeringen Nasjonalt cybersikkerhetssenter i NSM og Nasjonalt cyberkrimsenter i Kripos i 2019. Disse sentrene utfyller hverandre og har tett og nært samarbeid.

I Nasjonalt cybersikkerhetssenter sitter flere titalls offentlige og private virksomheter og jobber nært med myndighetene om å forebygge og håndtere alvorlige cyberhendelser.

Viktig satsingsområde

Regjeringen lovet styrket beredskap og trygghet i hverdagen. Dette har vært ett av våre viktigste satsingsområder de siste sju årene.

Og arbeidet har gitt resultater.

Siden 2013 har regjeringen styrket politiberedskapen gjennom økt bemanning, større budsjetter og krav til responstid. Politiets helikopterberedskap og beredskapstroppen er blitt styrket. Det nasjonale beredskapssenteret sto ferdig i fjor, og denne samlokaliseringen vil bidra til en vesentlig styrking av evnen til å forebygge, avverge og håndtere hendelser og kriser.

Seks nødsentraler for politi og brann er samlokalisert, og flere skal følge. Nasjonal prosedyre om nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold ble innført i 2015. Årlige kontraterrorøvelser er gjennomført siden 2017.

Regjeringen har styrket beredskapen i nord med nye redningshelikoptre og etablering av basestasjoner. Regjeringen vil også styrke den lokale beredskapen, blant annet ved å sørge for en bedre brannutdanning med en ny fagskole for brann- og redningspersonell i Tjeldsund.

Norsk beredskap satt på prøve

Vi har hatt større hendelser de siste årene som har satt norsk beredskap på prøve – og som jeg mener vi har bestått:

Jeg var selv til stede under redningsarbeidet etter leirskredet på Gjerdrum. Jeg var vitne til et utrolig redningsarbeid som var igangsatt kort tid etter at raset var gått – og som skulle pågå i mange døgn.

Innsatsen var stor, den var igangsatt tidlig, og den så ut til å være velkoordinert – til tross for at forholdene var svært krevende. Redningsarbeidet skal evalueres, men redningsberedskapen var tilsynelatende god, redningsledelsen, kommunens kriseledelse og beredskap så ut til å fungere godt, og samarbeidet mellom alle aktørene var godt. Ressursene fant hverandre.

Vi så en lignende rask og velkoordinert innsats da skipet Viking Sky havarerte utenfor Hustadvika. Det var en helt annen type hendelse, men likevel: Et komplekst og utfordrende redningsarbeid ble raskt igangsatt på skipet, samtidig som et mottaksapparat ble mobilisert inne på land.

Men så er det slik med sikkerhets- og beredskapsarbeid at man aldri kommer i mål. Nye trusler og hendelser vil komme. Å sikre seg mot alt er umulig.

Det er selvfølgelig læringspunkter i Bergen Engines-saken, slik det er i alt beredskapsarbeid.

Det viktige arbeidet med å styrke norsk beredskap og samfunnssikkerhet fortsetter.