Debatt

Behandling av tilbakekalling av statsborgerskap kan bli dyrere og dårligere | Sven Marius Urke

  • Sven Marius Urke, direktør, Domstoladministrasjonen

Man kan miste statsborgerskap hvis man «mot bedre vitende har gitt de uriktige opplysningene eller har fortiet opplysninger av vesentlig betydning for vedtaket» når man har søkt om opphold i Norge. Forslaget om endring i behandling av disse sakene er problematisk, mener Sven Marius Urke. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Forslaget er meget problematisk, skriver direktør for Domstoladministrasjonen.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Foto: Solum, Stian Lysberg / Scanpix

Foto: e-mail

Flertallet på Stortinget foreslår å overføre behandlingen av tilbakekalling av statsborgerskap fra Utlendingsnemnda (UNE) til domstolene. Det er et meget problematisk forslag.

Domstolenes oppgave har tradisjonelt vært av kontrollerende art i forhold til vedtak truffet av forvaltningen. Domstolskontrollen er begrenset, slik at de skjønnsmessige sider av avgjørelse ikke kan overprøves av domstolene.

Les også

Kraftig økning i antall tilbakekallelser av oppholdstillatelser i 2016

Det nye lovforslaget fører til at det ved tilbakekalling av statsborgerskap ikke lenger foreligger et forvaltningsvedtak som skal prøves av domstolene. Selve vedtaksmyndigheten, også de mer skjønnsmessige/politiske avveiningene, overføres fra forvaltningen til domstolene.

Jeg mener at det er prinsipielt betenkelig at domstolenes funksjon endres fra å være kontrollerende til å være utøvende.

Tilliten til domstolene er nært knyttet opp til den begrensede, kontrollerende rollen domstolene har til forvaltningens avgjørelser. Rollen understreker domstolenes nøytralitet, upartiskhet og uavhengighet, som er sentrale egenskaper for ethvert konfliktløsningsorgan.

Andre måter å styrke rettssikkerheten på

Stortingsflertallet argumenterer med at den nye ordningen vil gi økt rettssikkerhet. Rettssikkerheten i slike saker kan imidlertid styrkes på andre måter.

Les også

Listhaug advarer Stortinget mot statsborgerskap-forslag

Fri sakførsel under hele prosessen kan være en løsning, Stortinget kan bestemme at alle saker om tilbakekalling av statsborgerskap skal avgjøres ved nemndbehandling i UNE.

Stortinget kan også endre regelverket slik at virkningen av vedtaket ikke inntreffer før saken er endelig avgjort ved dom.

Forslaget vil gi økte kostnader

Dersom domstolene skal opptre som forvaltningsorgan, prøve alle sider av saken og treffe vedtak ved dom, medfører det en risiko for at bevisbildet blir mindre bearbeidet enn om saken hadde vært gjennom en grundig klagesaksbehandling i UNE.

Domstolens endrede rolle og endringen i bevistemaet, vil gjøre både saksforberedelse, hovedforhandling i retten og skriving av dom i tingretten mer kompleks og tidkrevende.

Les også

Jusprofessor: Ikke nok å se på id-juks for å miste statsborgerskap

Ettersom behandlingen i UNE skal elimineres, vil tingrettene bli førsteinstans i saker som gjelder tilbakekall av statsborgerskap, noe som sannsynligvis vil medføre at flere saker om fratagelse av statsborgerskap går til lagmannsretten. Forslaget vil dermed medføre økte kostnader for staten.

Forslaget som er fremmet av de fleste partiene har mange problematiske sider. Stortinget bør gå nøye inn i dem.

Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Utlendingsnemnda (UNE)
  2. Innvandring
  3. Tilbakekallinger