Debatt

Ulvens tilbakekomst er et sunnhetstegn | Nina Jensen

  • Nina Jensen, generalsekretær i World Wide Fund for Nature (WWF)

Over hele verden forsvinner arter og dyrebestander skrumper inn. Det er en tragedie. Men det er mulig å redde vill natur.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Foto: Løchen, Per

Tenk deg et land på størrelse med Troms og Nordland fylker tilsammen, med sauer og kyr og alle andre husdyr – og med 600–700 ulver og 800–900 gauper i naturen.

Et land der det ikke er noen debatt om rovdyrene skal få lov til å leve i naturen.

Et eventyrland skapt av naive miljøvernere? Ja, det er nærliggende å si – med den temperaturen vi har i Norge i debatten om våre 68 ulver. Men dette landet finnes; det heter Latvia.

Deilig å være ulv i Danmark

I et annet, lite land, Danmark, var ulven utryddet i over 200 år. Så, i 2012, ble det funnet en død ulv i Thy nasjonalpark på Jylland.

Siden er det bekreftet at ulv oppholder seg i Danmark, og danskene har vært raske med å lage en forvaltningsplan. Danskene mener det er fullt mulig med ti familiegrupper ulv på Jylland. Det tilsvarer om lag 80 ulver. Det er deilig å være ulv i Danmark.

I Europa finnes det nå rundt 12.000 ulveindivider. De største ulvebestandene finnes i Baltikum, Karpatene og på Balkan.

Mens vesteuropeerne utryddet ulven hos seg, overlevde ulven i øst. Nå er den altså på vei tilbake, og det er et fantastisk sunnhetstegn for naturen.

I Tyskland var ulven utryddet i om lag 150 år, men i 1998 kom noen individer tilbake. Bestanden har deretter vokst kraftig, og i dag finnes det anslagsvis 46 familiegrupper og 15 revirmarkerende par. Tyskland har ikke bestandsmål for ulv.

På vei mot masseutryddelse

Over hele verden fører menneskets fremferd til uopprettelig skade på natur. WWFs globale rapport om naturens tilstand, Living Planet Report, viser at vi er på vei inn i en masseutryddelse.

2 prosent av verdens dyreliv forsvinner hvert år. Årsakene har alle med oss mennesker å gjøre. Vi ødelegger eller fjerner leveområder, vi jakter på eller fanger altfor mange dyr, vi forurenser, vi bidrar til at fremmede arter kommer inn i nye områder og utkonkurrerer arter som hører til der naturlig og vi forårsaker klimaendringer som gir helt nye levevilkår for både dyr og mennesker.

Det er håp

Historien om ulvens retur gir håp om at den farlige utviklingen kan endres.

For hundre år siden var alle de fire store rovdyrene, ulv, bjørn, gaupe og jerv, nesten utryddet fra Europa. I Norge var ulven så å si helt borte i 15 år. Årsakene var stort jaktpress og målrettet utryddelse, men også tap av leveområder som følge av hugst og urbanisering.

De siste tiårene har EUs naturverndirektiver, først og fremst EUs fugledirektiv og EUs habitatdirektiv, bidratt til å snu trenden. Fugledirektivet omfatter Europas viltlevende fuglearter, mens habitatdirektivet sørger for vern av tusen dyre- og plantearter og 200 naturtyper.

  • Klima og miljøministeren besluttet nylig at ulven skal utstyres med halsbånd for å øke faktakunnskapen om dens bevegelser. Bli med på merketokt.

Opphetet og skyttergravspreget debatt

Det finnes ulv i 29 europeiske land, og i hele 23 av disse lever det minst 200 ulver. I Norge har vi dokumentert 68 ulver.

Mange fikk kanskje med seg en opphetet ulvedebatt på NRK 5. januar, altså etter at klima- og miljøminister Vidar Helgesen fattet en helt nødvendig beslutning om at Norge ikke skal skyte to tredjedeler av en allerede liten bestand av et kritisk truet dyr.

NRK-debatten er symptomatisk for den generelle rovdyrdebatten i Norge. Vi legger oss ned i hver vår skyttergrav i stedet for å samarbeide om å ha en sterk og levende natur som fremtidige generasjoner kan dra nytte av.

Ingen symbolsak!

Et av de verste argumentene jeg hører, er at ulvesaken er blitt en «symbolsak». Som om det ikke skulle bety noe – egentlig – om vi tar vare på det naturlige livet rundt oss eller ikke?

Ulven er kritisk truet. Dersom den forsvinner, hvordan skal vi da ta vare på alle de andre artene?

Mennesket kan ikke leve uten natur, den er grunnlaget for alt. Mennesker og rovdyr har hver sin plass i naturen.

Da ulven var borte fra Norge og de andre europeiske landene, mistet vi mye kunnskap om å leve med rovdyr. Uten kunnskap fester frykten seg lettere – også når den ikke er berettiget.

De fleste nordmenn ønsker rovdyr, også ulv, i norsk natur. Vi er et naturelskende folk og vi har nå en viktig mulighet: Vi kan samarbeide med våre europeiske naboer om å sikre en mangfoldig og rik natur som fortsatt ikke er gått tapt. Det finnes ikke noe annet alternativ enn å gripe den muligheten.

På Twitter: @Nina_Jensen

Les mer om

  1. Ulv
  2. Latvia
  3. Danmark
  4. Nasjonalpark
  5. Miljøpolitikk