Sykehus skal ikke leke butikk! | Stine Hjerpbakk

  • Stine Hjerpbakk
    Stine Hjerpbakk
Helsevesenet må styrkes og finansieres basert på faglige vurderinger og samfunnsøkonomisk ansvar, skriver innleggsforfatteren. Illustrasjonsfoto.

Hvorfor har helsevesenet i verdens rikeste land for få sengeplasser?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Antall sengeplasser i sykehusene er halvert siden 1980. Noe skyldes medisinske fremsteg, men økonomiske underskudd gjør at sengeplasser legges ned, og at sykehus bygges for små.

Norske sykehus var overfylte allerede før koronakrisen, med et sengebelegg på 100–110 prosent, selv om OECD anbefaler ikke å overskride 85 prosent for å kunne håndtere topper. Samtidig gjør mangelen på intensivplasser, respiratorer og fagfolk oss dårlig rustet til å håndtere de mange innleggelsene som kan komme.

Skrekken er italienske tilstander, der mange blir avslått livsviktig helsehjelp fordi de ikke er i en prioritert gruppe.

Les også

Vi observeres med frykt fra vinduene. Hvem er den neste? | Francesca Borri

Rammet av stadige kutt

Helsevesenet har over år vært underfinansiert og rammet av stadige kutt. Det er de ansatte som må dekke gapet mellom kutt i ressurser og krav til å opprettholde tjenestetilbudet. De samme oppgavene må gjøres, bare litt raskere og mer «effektivt».

Men prisen er dårligere tjenester og pasientsikkerhet i tillegg til et stort arbeidspress på de ansatte. Ledere havner også i et krysspress mellom faglig forsvarlighet og effektiv drift. Skal ekstra personell leies inn ved sykdom, det beste for pasienten, eller skal driften holdes innenfor budsjett?

Bedriftsøkonomiske styringsprinsipper med stykkprisfinansiering, resultatregnskap og en mest mulig kostnadseffektiv (les: billig) drift er blitt gjeldende også i helsevesenet. Vi risikerer da å bli mindre effektive i å oppfylle helsevesenets egentlige formål: å sikre nødvendig helsehjelp til befolkningen.

Les også

Helsevesenets beredskap er på et lavmål | Sven Erik Gisvold

Endring er nødvendig

Jo mer helsevesenet presses til smertepunktet, basert på en kortsiktig styring med vekt på hva som er lønnsomt her og nå, jo vanskeligere er det å ha et robust helsevesen.

En grunnleggende endring av styringen av helsesektoren er derfor nødvendig. Helsevesenet må styrkes og finansieres basert på faglige vurderinger og samfunnsøkonomisk ansvar. Beslutninger må fattes nærmest mulig pasientene og av fagfolk som kjenner den daglige virkeligheten.

Helsevesenets formål er å ivareta pasientene og trygge folkehelsen, ikke å leke butikk.