Debatt

Forfatterforeningens æresrett manglet rettssikkerhet | Sunde, Woxholth og Kierulf

 • Jørn Øyrehagen Sunde
  Professor, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
 • Geir Woxholth
  Professor, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo
 • Anine Kierulf
  Førsteamanuensis, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
Universitetsjuristene Jørn Øyrehagen Sunde (t.v.), Geir Woxholth og Anine Kierulf har skrevet granskingsrapport om Forfatterforeningens æresrett.

Vi har ikke funnet at det var historiske omstendigheter som tilsa at man måtte sette rettsstatsgarantier til side.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I sin kronikk 23. mars kritiserer Kjartan Fløgstad, Tore Rem og Espen Søbye vår granskingsrapport om Forfatterforeningens æresrett. I kronikken er det mange karakteristikker og få argumenter.

Men den tydeliggjør et viktig poeng som bør diskuteres:

I hvilken grad kan historiske forhold rettferdiggjøre mangelen på de fundamentale rettssikkerhetsgarantier som preget æresrettens virksomhet?

Dette er et vanskelig spørsmål, som utvalget brukte mye tid på å diskutere. Selv om vår kritikk av æresretten er enstemmig, ble vi aldri helt enige om hvor langt man bør «forstå bort» rettsstatlig kritikkverdige forhold.

Dette er bakgrunnen for en tilleggsmerknad fra et av medlemmene, som legger større vekt på den historiske konteksten enn på jusen. Selv om utvalget har konkludert, er det ikke satt punktum for denne diskusjonen. Det er i alle fall to grunner til dette.

Ingen fasit

For det første finnes det ingen fasit på hvor mye historiske forhold skal føre til reduserte forventninger til en rettsstat. Vi har i vår rapport funnet at æresretten ikke hadde rettslig grunnlag for å ekskludere medlemmer som ikke hadde vært medlemmer av NS.

Grunnlaget for dette var både Høyesteretts praksis før 1945, foreningsretten og et samtidsdokument – en uttalelse fra Justisdepartementets lovavdeling. Og vi mener at det i Norge sommeren og høsten 1945 ikke var forhold som skulle tilsi at æresretten ikke kunne nøye seg med refsende uttalelser i stedet for eksklusjon, som i realiteten betydde arbeidsforbud.

Kafka-prosess

Vi har også funnet at de som ble klaget inn for æresretten, ikke fikk vite hvem som hadde anklaget dem og hva de var anklaget for. De fikk ikke direkte fremføre sine argumenter og fikk ikke fyldestgjørende grunner for avgjørelsen, slik at ankemuligheten ble sterkt beskåret. De fikk heller ikke grunner for ankeinstansens avgjørelse.

Dette er kjernen i en Kafka-prosess, og vi har ikke funnet at det var historiske omstendigheter som tilsa at man måtte sette alle slike rettsstatsgarantier til side fremfor å sette de anklagede i stand til å ivareta sine interesser i prosessen.

At en viktig jurist som Erik Solem var delaktig i prosessen, «reparerer» ikke dette, og vi har vist klart i vår rapport hvordan og hvorfor prosessen ikke var god.

«Beklagelsen» utenfor mandatet

For det andre har ikke utvalget tatt stilling til Forfatterforeningens «beklagelse», siden det ikke var omfattet av vårt mandat. Under enhver omstendighet er en «beklagelse» ikke et historisk eller juridisk spørsmål, men et moralsk.

Vi mener at manglene ved æresrettens virke var kritikkverdige, og at de kunne forklares, men ikke rettferdiggjøres av historiske omstendigheter.

Om Forfatterforeningen i ettertid skal beklage, er et åpnere spørsmål. Det er det medlemmene av Forfatterforeningen, ikke vårt utvalg, som bør vurdere.

Vi har levert en uavhengig rapport som gir ett grunnlag for den diskusjonen. Fløgstad, Rem og Søbye har levert flere partsinnlegg, herunder en bok, som også gir grunnlag for å vurdere beklagelsens berettigelse. Den diskusjonen vil utvalgsmedlemmene følge med interesse, men ikke delta i.

Les også

 1. Æresretten brøt med grunnleggende rettsstatsidealer | Woxholth, Hjeltnes, Kierulf og Sunde

 2. Forfatterforeningen driver et svarteperspill om skammen | Ingunn Økland

 3. Krigsoppgjøret med forfatterne måtte komme | Kjartan Fløgstad, Tore Rem og Espen Søbye

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Æresretten
 2. Forfatterforeningen
 3. Andre verdenskrig
 4. Kjartan Fløgstad
 5. Debatt