Debatt

Alvorlige drapssaker kan snart bli avgjort uten at aktørene får snakke med dommeren | Marius Dietrichson

  • Marius Dietrichson
    Marius Dietrichson
    Leder av Forsvarergruppen, Advokatforeningen
Utfallet i alvorlige straffesaker kan snart bli avgjort på et lukket kontor, advarer lederen av Advokatforeningens forsvarergruppe. Bildet er fra Oslo Fengsel.

Man behøver ikke ond vilje for å sende uskyldige mennesker i fengsel. Det holder å ha det travelt.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Adgangen til å få straffesaker prøvet i to instanser kan redde uskyldige mennesker fra lange fengselsstraffer. Denne rettigheten har regjeringen allerede begrenset for saker med strafferamme under seks år. Nå vil de gjøre det samme for de lengste straffene.

Viktig sikkerhetsventil

Vi som har vårt virke i retten, vet at det bildet politiet tegner i sine dokumenter kan stå langt fra det man opplever under vitneavhør i retten.

Der kommer det frem avvik fra politiets referater, vitner som gir supplerende informasjon eller svarer på spørsmål som politiet ikke har interessert seg for, og mer. Også selve tingrettsdommen kan beskrive forholdene på en måte som en senere lagmannsrettsbehandling skaper endringer i.

Det er ikke uvanlig at forskjellene gjør at også dommen endres.

Marius Dietrichson er leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen.

Effektivisering over rettssikkerhet

Regjeringen foreslår nå at ingen skal ha krav på å anke en tingrettsdom til lagmannsretten. Alle anker skal siles. Silingen skal gjøres etter tingrettens dom og politiets straffesaksdokumenter.

Alvorlige drapssaker risikerer å bli endelig avgjort uten at aktørene får snakke med dommeren, uten meddommere, muntlighet, bevisumiddelbarhet og andre sentrale rettssikkerhetsgarantier.

Justisdepartementet uttaler i en pressemelding 13. mars i år at dette vil gi en «umiddelbar effektiviseringsgevinst». Vi er bekymret for at helt grunnleggende rettssikkerhetsgarantier vrakes til fordel for effektivisering av sulteforede domstoler, for å slippe å tilføre nødvendige ressurser til å ivareta sine svært viktige oppgaver i de alvorligste straffesakene.

Les også

Vil hasteinnføre deler av ny lov for å kutte køen i domstolene

Press på fagdommerne

Lovgiver setter her dommerne i en meget krevende situasjon.

Dersom forslaget vedtas, vil fagdommere i fremtiden sitte alene på sitt kontor med en bunke av politiets sakspapirer, kanskje etter en lang arbeidsdag, med lagmannsrettens arbeidspress hengende over seg, for å ta stilling til alvorlige drapssaker. Avgjørelsen kan fort bli at vi må nøye oss med tingrettens dom.

Både FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter og FNs barnekonvensjon stiller strenge krav rundt retten til å få prøvet skyldspørsmålet og straffeutmålingen i to instanser.

Departementet mente at Norge overholdt disse kravene, da ankesiling for straffesakene med korte straffer ble innført, men uttalte at «departementet legger særlig vekt på at det skal være en ubetinget ankeadgang i de alvorligste sakene» (Ot.prp. nr. 78 (1992-1993)).

Kan vi spørre Justisdepartementet om hvorfor dette er annerledes i dag?

Les også

2018 ble et annus horribilis for rettsstaten, mener Malcolm Langford og Jon Wessel-Aas

Uskyldige kan bli dømt

Ansvaret for det endelige utfallet av de mest alvorlige tiltalene kan nå bli flyttet fra lagmannsrettenes saler, hvor vanlige folk deltar i behandlingen, til fagdommernes lukkede kontorer. Det er fristende å minne regjeringen om at rettssikkerhet er et sårbart og komplisert begrep, med mange ingredienser.

Grundighet og tid i domsbehandling, er to av de viktigste. Man behøver ikke ond vilje for å sende uskyldige mennesker i fengsel. Det holder å ha det travelt.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Rettssikkerhet
  2. Justisdepartementet
  3. Domstolene