Debatt

Europamester i utvisning

  • Katja Franko, professor, Universitetet i Oslo
  • Helene O. I. Gundhus førsteamanuensis, Universitetet i Oslo
I 2014 ble 330 barn fengslet på Trandum. Stedet ligner til forveksling et fengsel, og Sivilombudsmannen beskrev det i sin rapport som uegnet for barn, skriver artikkelforfatterne.

Ved hjelp av målstyringslogikk er Norge ledende i utvisning. Dette på bekostning av verdier som rettssikkerhet, tillit til politiet, og barns rettigheter.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ved hjelp av målstyringslogikk er Norge blitt europeisk ledende i utvisning. Men denne tittelen kommer på bekostning av en del sentrale verdier som rettssikkerhet, tillit til politiet, og barns rettigheter.

De 73 unge afghanske mennene som snart skal uttransporteres, etter påfallende raske rettsrunder, et resultat av en lengre politisk utvikling. En praksis som de siste årene har lagt stor vekt på å høyne utvisningstall for å vise muskler i innvandringspolitikken.

Det ser stadig oftere ut til at man er villig til å ofre rettssikkerhetsprinsipper for å oppnå fastsatte mål. Resultatet er blitt en rekke rekordtall. Antallet uttransporteringer er mer enn tredoblet det siste tiåret.

Katja Franko professor, Universitetet i Oslo.
Helene O. I. Gundhus førsteamanuensis, Universitetet i Oslo.

Høyt politisk trykk

I fjor ble 7825 personer uttransportert med tvang fra Norge. Dette er ny rekord, og 8 prosent økning fra 2014. Målet for i år er 9000. Til sammenligning tvangsreturnerte Sverige 5755 personer i 2014 og Storbritannia 12.460. Selv om utvisningstall ofte er vanskelige å sammenligne, scorer Norge høyere enn de fleste, om ikke alle, europeiske land vi liker å sammenligne oss med.

Å uttransportere 9000 mennesker i et år med rekordlave asylankomster, er ingen lett oppgave. Det er få områder innen norsk politi som har hatt så høyt politisk trykk og tilgang på ressurser. Utvisning er blitt et måltall, og politiets produktivitet måles i dag ikke bare gjennom oppklaringsprosenten, men også gjennom hvor mange utvisningssaker de klarer å opprette.

Kraftig vekst for politiets utlendingsenhet

Politiets utlendingsenhet (PU), som er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av uttransport, har de siste årene hatt en enorm vekst. Med 950 ansatte er PU i dag større enn Kripos og halvparten så stor som Oslo politidistrikt, landets største politidistrikt.

Men en slik omstilling skjer ikke uten omkostninger. Praksis er for eksempel avhengig av hyppige id-kontroller på gateplan. Mye tyder på at dette går på bekostning av sentrale profesjonelle og etiske prinsipper som lenge har vært veiledende for hvordan norsk politi forholder seg til publikum, særlig til etniske minoriteter.

Oslo politidistrikt har også fremhevet hvor ødeleggende etnisk profilering er for publikums tillit til politiet (Oslo Politi, 29. mars). Det kan gå på bekostning av politiets tillitsskapende arbeid overfor miljøer med sårbarhet for voldelig ekstremisme.

Utstrakt bruk av tvang

Utvisning innebærer også utstrakt bruk av tvang. De utviste blir regelmessig fengslet, ransaket og kroppsvisitert som en del av uttransporteringsprosess. I 2014 ble 330 barn fengslet på Trandum. Stedet ligner til forveksling et fengsel, og Sivilombudsmannen beskrev det i sin rapport som uegnet for barn.

Norge uttransporterer flere barnefamilier til Afghanistan enn andre europeiske land gjør. Det er naivt å tro at vårt diplomatiske og humanitære system, som har vært en viktig del av Norges identitet som fredsnasjon, kan brukes for utvisningsformål uten konsekvenser for omdømme. Det burde derfor lyse noen varsellamper når bruken av et slikt maktmiddel blir forvaltningens og politikkens nye suksesskriterium.

Skader vårt omdømme

Streng innvandringspolitikk legitimeres ofte som et forsvar for norsk identitet og verdier. Paradoksalt nok er det nettopp dette som står på spill. Når vi tenker på utvisningens konsekvenser, er det mest vanlig å tenke på de personlige konsekvenser for de utviste. Men vi burde også tenke på hvilke konsekvenser politikken har for oss, for vårt selvbilde som et humant samfunn med respekt for mangfold, og for vårt omdømme, før det er for sent.

Les mer om

  1. Politiets utlendingsenhet
  2. Asylpolitikk
  3. Afghanistan