Fengsling av småbarn bak piggtråd i Norge

Ingen politiker bør spille overrasket når norske domstoler eller internasjonale organer minner dem om at barnefengslingen er ulovlig.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Fem prinsippavgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) klargjør at det er ulovlig å fengsle barn. Det vil også gjelde fengsling av småbarn bak piggtråd på Trandum.

«Barnevennlige» men umenneskelige

Dommene mot Frankrike fra juli er enstemmige:

Når myndigheter, i påvente av utsendelse av utenlandske småbarn, fengsler dem med foreldrene, brytes Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) og forbudet mot tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling.

Barna hadde vært fengslet i «barnevennlige internater». Fengslingen varte fra syv til atten dager. Dommene klargjør tidligere praksis.

Trandum er uegnet for barn

Vi fengsler barn i Norge (Aftenposten 7. april 2015). Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling konkluderte i fjor med at utlendingsinternatet på Trandum var uegnet for barn.

I 2014–2015 var det minst 18 selvmordsforsøk og tilfeller av selvskading på Trandum. Barna er nær voksenenhetene og forstår hva som skjer. «Dette fremstår ikke som et tilfredsstillende psykososialt miljø for barn,» sa Sivilombudsmannen.

Trandum ved Gardermoen lufthavn har et høyt støynivå med overflyvninger i lav høyde.

Dommene gjelder norske forhold

Hva betyr dommene om Frankrikes brudd på torturforbudet for Norge?

Domstolen la særlig vekt på at utlendingsinternatene lå nær lufthavner med støy fra flytrafikk, uniformerte politifolk, støy fra innsatte i voksenavdelinger nær familieavdelingene, innelåste med fortvilte foreldre og egen uro.

Franske myndigheter hadde ikke sett nok på mindre inngripende tiltak som å bo på ordinære asylmottak, hos bekjente eller på hotell. Fengslingen brøt artikkel 5 mot vilkårlig frihetsberøvelse og artikkel 8 mot uforholdsmessige inngrep i retten til familieliv.

Konklusjonene blir de samme når fengslingen av barn på Trandum ender opp i EMD. Mads Andenæs og Eirik Bjørge fører en sak for en familie med små barn som satt fengslet i tre uker på Trandum. FNs spesialrapportør mot tortur og FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling møter for første gang i norske domstoler, som «partshjelpere» for barna. NOAS støtter saken.

Verre i Norge enn i Frankrike

Rettslig sett er den norske fengslingen av barn verre enn den franske. «Lovhjemmelen» bryter kravet om at inngrep mot private må være tilstrekkelig og klart regulert ved lov. Fengslingen av barn er ikke direkte regulert i utlendingsloven som gir utvalgte paragrafer i straffeprosessloven anvendelse «så langt de passer». Barn under 15 kan ikke fengsles etter straffeprosessloven, men det «passer» for utenlandske barn.

Når barn mellom 15 og 18 gis styrkede rettigheter i straffeprosessloven, «passer» disse ikke i utlendingssaker.

Husabø-rapporten uttalte: «lovgiver bør gjøre reglene så klare og lett tilgjengelige som mulig». «I dette perspektivet fremstår henvisningene i utlendingsloven til en serie av regler i straffeprosessloven ‘så langt de passer’, som en svært uheldig lovgivningsteknikk» (s. 13).

Regjeringens intetsigende henvisninger

Regjeringen har i dokumentene sendt Stortinget om utlendingspolitikken, intetsigende henvisninger som gir ikke grunnlag for folkevalgt kontroll.

Høyesterett uttalte i dommen om løsgjengeri i Rettstidende 1926 s. 767 at «hvor det gjelder frihetsberøvelse, bør vedkommende ha krav på at sådan er hjemlet ved lovbestemmelse, som uttrykkelig tillater sådan».

Det er en viktig norsk rettsstatsverdi at legalitetsprinsippet gjelder for alle, også løsgjengere. I dag faller utenlandske barn utenfor.

De får ikke ta med seg egne leker

Rett ved lufthavnen hvor norske barnefamilier i disse dager kommer hjem fra ferie, kan utenlandske småbarn sitte ulovlig fengslet, i tre uker – kanskje lenger.

De får ikke ta med seg egne leker, lever innesperret med sine foreldre og, som forklart i en rapport fra Norsk Psykologforening i 2016, de får ikke hjelp av barnefaglig ekspertise i en belastende livssituasjon.

Ingen politiker bør spille overrasket når norske domstoler eller internasjonale organer minner dem om at barnefengslingen er ulovlig.

Mads Andenæs, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Eirik Bjørge, Jesus College, Universitetet i Oxford

André Møkkelgjerd, juridisk rådgiver, Norsk organisasjon for asylsøkere, NOAS

Nora Sveaass, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, medlem av FNs torturkomité 2005–2013 og medlem av FNs underkomité for forebygging av tortur siden 2014