FNs klimapanel er nøytralt og formidler ikke politiske budskap | Audun Rosland

  • Audun Rosland, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet
Klimapanelet driver ikke med egen forskning, men gjennomgår faglitteraturen innen klimaforskning og systematiserer og oppsummerer status for kunnskapen.

FNs klimapanel (IPCC) jobber på vegne av alle verdens land for å gi myndighetene et best mulig vitenskapelig grunnlag for å forstå klimaendringene.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I ulike avisinnlegg tegnes stadig vekk bilde av FNs klimapanel (IPCC) som en organisasjon som formidler politiske budskap om klimaendringene. Som nasjonalt knutepunkt for klimapanelet vil vi gjerne bidra med noen fakta.

Audun Rosland, avdelingsdirektør i Miljøverndirektoratet.

Klimapanelet er en FN-organisasjon som jobber på vegne av alle verdens land for å gi myndighetene et best mulig vitenskapelig grunnlag for å forstå klimaendringene og potensielle effekter for mennesker, miljø og samfunn.

Klimapanelet driver ikke med egen forskning, men gjennomgår faglitteraturen innen klimaforskning og systematiserer og oppsummerer status for kunnskapen. Informasjonen skal være relevant for beslutningstagere, men politisk nøytral.

Alle kan sjekke konklusjonene

Den femte hovedrapporten som ble publisert i 2013 og 2014 er basert på kunnskap fra over 30 000 vitenskapelige publikasjoner. Rapporten ble skrevet av over 830 hovedforfattere som er ledende forskere og eksperter på klimaområdet, over 1000 bidragsytende kolleger og over 2000 ekspertredaktører. Alle delene av rapporten har vært på omfattende kommentarrunder og generert nesten 150 000 kommentarer fra fageksperter og myndigheter over hele verden.

Alle kommentarer og utkast er offentlig tilgjengelige, og enhver kan gå inn og sjekke at konklusjoner om for eksempel forholdet mellom naturlige svingninger og menneskeskapte endringer er basert på vitenskapelige resultater. Det er denne grundigheten og åpenheten som har gjort at FNs klimapanel har fått anerkjennelse som den beste tilgjengelige vitenskapelige og tekniske kunnskapen om klimaendringer.

Godkjennes linje for linje

Hver delrapport og den såkalte synteserapporten har et sammendrag for beslutningstagere. Dette sammendraget skal oppsummere de viktigste funnene fra underlagsrapportene, som ofte kan være på 1500–2000 sider. Teksten her blir godkjent linje for linje i et møte hvor alle medlemsland er invitert. Representantene vil ofte komme fra miljø- eller energiforvaltning, men det er også en del forskere blant landrepresentantene. I tillegg deltar de sentrale forskerne som har vært forfatterne av den aktuelle rapporten. En rekke andre FN-organisasjoner og interesseorganisasjoner er også invitert som observatører.

Diskusjonen på møtet dreier seg blant annet om fremstillingsform og prioritering av stoff. I dette arbeidet er dialogen mellom landenes representanter og forskerne sentral. Sammendraget skal i sin helhet bygge på den underliggende rapporten. Forskerne skal godkjenne alle endringer, og de vil ikke godkjenne tekst som ikke gjenspeiler de faglige funnene på en korrekt og nøytral måte.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.