Debatt

Hvor er de viktigste foreldrene? | Trond Nilsen

  • Trond Nilsen
    Leder i Skolelederforbundet Oslo

Foreldrene til elever som sliter, uteblir fra skole-hjem-samarbeidet. Det er bekymringsfullt, skriver Trond Nilsen. Foto: Shutterstock/NTB scanpix

Alle vet at en god dialog mellom skole og hjem er avgjørende for elevenes lærings og utvikling. Det er derfor en utfordring at de viktigste foreldrene uteblir fra skole-hjem-samarbeidet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

En fersk undersøkelse som ble gjennomført blant 560 av Skolelederforbundets medlemmer viser at flere enn 9 av 10 skoleledere opplever at foresatte generelt sett er engasjert i sitt barns skolegang. Dette er gledelig.

Samtidig bekrefter undersøkelsen en mer foruroligende antagelse: 3 av 4 skoleledere mener nemlig at det er foreldrene til barna som greier seg godt som er mest engasjert i skolen, mens foreldrene til elever som sliter, uteblir fra skole-hjem-samarbeidet. Det er bekymringsfullt.


Barn med ulike utfordringer

For hvem er egentlig de viktigste foresatte for skolen? De ressurssterke som følger opp?

De som alltid stiller opp på foreldremøter, foreldresamtaler, tar på seg verv og deltar på alle dugnader? De som aktivt følger opp sine barn og ungdommer i det daglige? Jo, de er viktige, helt klart. Skolen ville ikke fungert like godt uten disse foreldrene. Men overraskende nok er det ikke disse foreldrene som er de viktigste for skolen. De viktigste foreldrene er faktisk de som uteblir fra foreldremøter og andre kontaktarenaer med skolen.

Trond Nilsen, Leder i Skolelederforbundet i Oslo.

Hvordan kan vi hevde det? Det er ikke tilfeldig at det særlig er denne foreldregruppen som ofte viser seg å ha barn og ungdommer med ulike utfordringer.

Det er hvis man lykkes med å opprette en tett kontakt mellom denne gruppen foreldre og skolen, at man virkelig kan gjøre en forskjell for de mest utsatte barna og ungdommene. Det er derfor vi kaller dem de viktigste foreldrene.

Faktorer som påvirker samarbeidet

Foreldrene er skolens viktigste samarbeidspartnere. I medlemsundersøkelsen vår blir skolelederne bedt om å rangere hvilke faktorer som de mener i størst grad kan ligge bak sviktende skole-hjem-samarbeid. Ifølge undersøkelsen er foreldre med helsemessige utfordringer, eller foreldre med ikke-vestlig bakgrunn, særlig blant gruppene det er vanskeligst å få til et godt samarbeid med.

Hverken lav utdanning, lav inntekt eller arbeidsledighet har like stor innvirkning som sykdom eller ikke-vestlig bakgrunn, ifølge skolelederne vi har spurt.

Komplekse årsaker

Foreldrene er en viktig ressurs for barn og unge. Vi vet at foreldrenes engasjement og forventninger har en positiv effekt på elevens læring. Hva skal vi så gjøre for å etablere bedre kontakt med denne foreldregruppen? Det finnes ikke et entydig eller enkelt svar på dette. Til det er årsakssammenhengene for komplekse. Foreldre kan av helsemessige årsaker være mindre tilgjengelige eller mobile på grunn av sykdommens natur.

Ikke-vestlige foreldre kan oppleve det krevende å delta i dialog med skolen på grunn av språklige utfordringer. Andre igjen kan mangle barnevakt for å kunne dra på foreldremøter. Dette er kun noen eksempler.

Det kan ligge mange sosiokulturelle faktorer til grunn for hvorfor dialogen mellom skolen og enkelte grupper av foreldre er mangelfull, og mange av disse faktorene er også vanskelige å endre. Fra skolens side kan vi i imidlertid gjøre ett grep, nemlig å spre budskapet om hvor viktig det er for foresatte å støtte opp om skolens arbeid. Ditt barns fremtid avhenger av det!

Gjør gode skoler bedre

Overfor egne medlemmer presiserer vi at det å knytte god kontakt med de ulike gruppene i et lokalmiljø er viktig. På den måten kan man skape formelle og uformelle arenaer der en kan formidle til foreldrene hvor viktig det er å stille opp sammen med skolen for å støtte egne barn og unges utvikling.

På slike arenaer kan skolen også få innsikt i hvilke tiltak som kan være nødvendige for å øke deltagelsen fra foreldre som ikke møter eller deltar i egne barn og unges opplæring. Skolen er det beste redskapet vi har for å skape inkludering og motvirke utenforskap.

Derfor bør foreldre som er i en sårbar situasjon ha ekstra stor grunn til å samarbeide med skolen. Alle foreldre vil det beste for sitt barn. Et godt samarbeid med skolen er den beste investeringen du kan gjøre i ditt barns fremtid.

Les mer om

  1. Skole og utdanning
  2. Barn
  3. Debatt