Kort sagt, fredag 4. februar

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Eksamen. Barnevern. Dette er dagens kortinnlegg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Å avlyse eksamen gir følgefeil

Etter to år med hjemmeskole uttrykker flere avgangselever i videregående skole at eksamen vil være en «straff». Eksamenskarakterene vil gi et lavere snitt. Det vil gjøre det vanskeligere å komme inn på drømmestudiet.

Under pandemien har poenggrensene til bachelor- og masterstudier skutt i været. Flere har søkt utdanning fordi arbeidsmarkedet har vært usikkert. Å ta en mastergrad er ingen menneskerett. Likevel blir kravene som stilles i arbeidsmarkedet, høyere fordi flere tar utdanning.

Å avlyse eksamen for elevene på videregående er en bjørnetjeneste for andre unge som søker utdanning. Det kan oppleves urettferdig for unge som har tatt opp fag i flere år for å få plass på drømmestudiet, men innser at de må finne en annen yrkesvei.

Diskusjonen handler ikke om hvilken ung gruppe det er mest synd på, men om et arbeidsmarked som stiller høyere krav til kompetanse. Diskusjonen handler om et utdanningssystem og et opptakssystem som ekskluderer. Flere opptak bør baseres på motivasjonsbrev og hvilke menneskelige egenskaper som kreves for å gjennomføre utdanningen og stå i jobben.

Ada Withbro Villum, Oslo

Barns rett til medvirkning må ikke innskrenkes!

Margunn Ødemark og Johanne Hugo i Østensjø barnevernstjeneste angriper barns allmenne rett til medvirkning i barnevernssaker (Aftenposten 30. januar).

Det argumenteres med at mange barn som bor i fosterhjem, får kraftige negative reaksjoner av å bli trukket med når biologiske foreldre vil ha nye prosesser om å få tilbakeført omsorgen for sine barn eller få mer samvær. Det skal ikke bagatelliseres.

Men barns rett til å bli hørt i alle faser i en barnevernssak er en av de mest sentrale menneskerettigheter barn har. Når de to barnevernskonsulentene mener at rettsutviklingen strider mot barns beste, motsier de den epokegjørende betydning barnekonvensjonen har hatt. FNs barnekomité, barnekonvensjonens autoritative forvalter, har gitt klart uttrykk for at det ikke er noen motsetning mellom hensynet til barnets beste og barnets rett til medvirkning.

Barnekomiteen understreker imidlertid at retten i noen situasjoner, som de kronikkforfatterne omtaler, må praktiseres med skånsomhet, klokskap og godt skjønn. Men det handler da snarere om på hvilken måte barna blir involvert på, enn at de av hensyn til sitt eget beste skal fratas retten til overhodet å bli hørt.

Forhåpentlig skjer de to barnevernskonsulentenes angrep på barns rett til medvirkning med de beste intensjoner. Men å slutte seg til dette vil representere en alvorlig reversering av barns menneskerettigheter.

Geir Kjell Andersland, advokat, tidligere fylkesnemndleder