Parkering, pluss et lite angrep på selvråderetten?

  • Helle Stensbak
    Helle Stensbak
    samfunnsøkonom og krimforfatter

Å bruke årsverk for å utstede gule p-bøter der forsømmelsen er umulig å få øye på, tjener hverken samfunnet eller forbrukerne.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Helle Stensbak

ESAs Gjermund Mathisen tilbakeviser i sitt innlegg «Parkeringstull» i Aftenposten 13. juni flere påstander jeg aldri har fremført. Poengene mine fra 11. juni står derfor fortsatt.

Les også

Les Helle Stensbaks Signert-spalte: Derfor bør alarmen bør gå når mediene melder om svært god avkastning i private parkeringsselskap

I svaret skriver Mathisen at «virksom konkurranse skal tjene forbrukerne, i dette tilfellet de som skal parkere».

Unyttige årsverk

Et underliggende poeng i min artikkel var at parkeringskontroll bør være samfunnstjenlig. Å bruke årsverk for å utstede gule p-bøter der både forsømmelsen og forstyrrelsen er umulig å få øye på, tjener hverken samfunnet eller forbrukerne.

Parkeringseksempelet illustrerer imidlertid noe langt viktigere: at ESA vil bruke jus og en feilaktig anvendelse av økonomi-begreper til å gripe inn i samfunnsforhold som egentlig bør styres av folkevalgte myndigheter.

ESA hevder at «like vilkår og konkurransenøytralitet gir samlet større velferd», men så enkelt er det ikke. Konkurranse har også fordelingsvirkninger. Det fører til at noen blir ekskludert. I sammenhenger der vi ønsker universell forsyning (å sikre alle innbyggerne like tjenester), vil det å innføre konkurranse ødelegge for noen. Det gir ikke like vilkår for innbyggerne.

«Like vilkår»

ESA kan lett gjøre feil hvis de arbeider etter egne beskrivelser av økonomisk aktivitet slik de nå foreligger. De såkalte «like vilkår» (hva nå dét er), gir ingen snarvei til et samfunnsøkonomisk beste resultat. Blant annet påpeker Konkurransetilsynet i sin høringsuttalelse (til Hjelmeng-utvalget) at ESA vil kunne legge restriksjoner på offentlig virksomhet som kan være konkurranseskadelig og føre til høyere priser til forbrukerne.

Problemer kan oppstå ved stordriftsfordeler, ved restkapasitet og som i parkeringseksempelet, ved eksistensen av grunnrente. I praksis vil ESAs forslag til omorganisering av offentlig sektor i mange tilfeller også føre til store transaksjonskostnader.

En stor sak

Spørsmålet om konkurranse er i visse sammenhenger også et politisk valg. Det er ytterligere et argument for at reguleringen ikke ensidig og forenklet kan overlates til faglige tilsynsmyndigheter.
Denne saken er stor. Mye større enn konkurransesvikten i parkering.