Debatt

Vår jobb er kun å sørge for at fellesskapets penger blir brukt slik lovverket bestemmer | Valgerd Svarstad Haugland

  • Valgerd Svarstad Haugland
sz07fb2c_doc6oowkifu0f61aevpn9qj.jpg

Midler til ulike trossamfunn blir ikke fordelt i henhold til kanonisk rett eller mine medarbeideres forgodtbefinnende.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I den senere tid har jeg lest flere debattinnlegg som kritiserer måten Fylkesmannen i Oslo og Akershus forvalter trossamfunnsloven.

Sist ute var medlem i St. Olav menighet, Terje Osmundsen,som i Aftenposten den 29. februar skriver at «Saken mot Oslo katolske kirke bærer et umiskjennelig inntrykk av forskjellsbehandling». Osmundsen viser blant annet til at jeganmeldte Oslo katolske bispedømme for mulig bedrageri.

Jeg har behov for å oppklare noen misforståelser i denne saken.

Vi forvalter loven

Fylkesmannen er statens representant i fylkene. Vi forvalter en rekke lovverk, et av dem er lov av 13. juni 1969 om trudomssamfunn og ymist anna, også kalt trossamfunnsloven med tilhørende forskrifter. I den anledning er vår oppgave å fordele statlige midler til ulike trossamfunn utenfor Den norske kirke. Midlene blir fordelt i henhold til trossamfunnsloven og hverken i henhold til kanonisk rett eller mine medarbeideres forgodtbefinnende.

Saken om Oslo katolske bispedømme

For ordens skyld vil jeg gi en kort bakgrunn for denne saken:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus ble i september 2014 informert om tilfeller der personer var blitt innmeldt som medlemmer av Oslo katolske bispedømme uten at de selv hadde meldt seg inn. Vi henvendte oss til bispedømmet og ba dem om å redegjøre for saken. Vi hadde også et møte med representanter for bispedømmet.

Det ble fra bispedømmets side innrømmet at tidligere praksis for føring av medlemsregisteret ikke hadde vært tilfredsstillende. I en periode på noen år hadde bispedømmet hatt en praksis for registrering som baserte seg på antatt kirketilhørighet, uten at enkeltpersonene ble forespurt før registreringen fant sted. En økning i antall brukere av den katolske kirke rettferdiggjør ikke en slik praksis i innføring av nye medlemmer.

Anmeldte etter grundige vurderinger

Denne praksisen hadde ført til at bispedømmet fikk utbetalt statsstøtte for et langt større antall medlemmer enn det var berettiget til. Etter våre beregninger dreide det seg om vel 40 millioner kroner for mye av fellesskapets penger.

Som forvalter av disse midlene besluttet vi, etter grundige vurderinger, å anmelde Oslo katolske bispedømme. Dette var for øvrig ikke den første anmeldelsen i denne saken. Fra mediene vet vi at to av bispedømmets egne medarbeidere allerede hadde anmeldt sin arbeidsgiver.

Etter anmeldelsen er det opp til politi og rettsvesen å vurdere hvorvidt Oslo katolske bispedømme har begått brudd på straffeloven. Mine medarbeidere og jeg har ingen andre ønsker enn at saken blir godt belyst og får et korrekt rettslig utfall.

Vår jobb i denne saken er kun å sørge for at trossamfunnsloven blir fulgt og fellesskapets penger blir brukt slik lovverket bestemmer.

or ordens skyld: Fylkesmannen har ikke ansvar for medlemsregisteret og bevilgninger til Den norske kirke. Det ansvaret forvaltes av Kulturdepartementet.

Her er bakgrunnen og de siste artiklene om saken:

  • Ansatte slår alarm om varslerjakt i Oslo katolske bispedømme

Les også

  1. - Vi har behandlet alle våre medarbeidere bra

  2. Ansatt slår tilbake mot ledelsen i Oslo katolske bispedømme


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Lyst til å skrive ? Les denne først:

Les mer om

  1. Debatt