Debatt

Kort sagt, søndag 19. april

  • Debattredaksjonen

Ringeriksbanen. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ringeriksbanen, en sannsynlig feilinvestering

Aftenposten skriver på lederplass 10. april: «Vi må nå tro at Ringeriksbanen faktisk kommer». Betenkelighetene ved gigantprosjektet skriver Aftenposten lite om.

Samferdselsdepartementet underkjente konseptvalgutredningen (KVU) for Ringeriksbanen i 2012 blant annet fordi de samfunnsøkonomiske analysene ikke var gode nok, og fordi det hadde vært for tunge føringer på å velge en trasé over Sundvollen. En ny, reell konseptvalgutredning har ikke vært holdt.

Ringeriksbanen/E16 er planlagt gjennom et sårbart og komplisert landskap: Dype løsmasser, et av landets største innlandsdeltaer og en tunnel lenger enn Follobanen kategorisert i vanskelighetsgrad 3 av 4. Fire er atomanlegg. Hvor sikre kan vi være på kalkylen på 34 milliarder kroner?

Det samfunnsøkonomiske tapet for Ringeriksbanen/E16 er beregnet til 22 milliarder kroner. Tapet underbygges av at beregnet overført trafikk fra fly til tog ikke tilsvarer mer enn ca. 2,4 prosent av trafikken Flesland–Gardermoen i 2019.

Klimautslipp fra bygging, drift og vedlikehold på 1,36 millioner tonn i et 60-årsperspektiv blir ikke hentet inn av kuttene på 0,103 millioner tonn. Aftenposten skriver ikke om noe av dette.

Nasjonal transportplan (NTP) har mål om å overføre gods fra vei til bane og sjø. Ringeriksbanen er ikke planlagt for ordinær godstrafikk. E16 med fire felt til Hønefoss vil gjøre det mer attraktivt å sende gods Oslo-Bergen med lastebil.

Norge kan ikke bygge dobbeltspor for 250 km/t bare for Sandvika, Sundvollen og Hønefoss. Politikerne må følge opp Nasjonal transportplan 2018–2029 kapittel 3.4.3: « ... Alle nye jernbanestrekninger planlegges slik at de vil kunne inngå i et høyhastighetsnett mot Bergen, Trondheim, Göteborg og videre ut i Europa. For å unngå feilinvesteringer i det vi bygger, må alle strekningsvise utredninger gjøres nå.»

Ringeriksbanen bør settes på vent, og det bør gjennomføres en konseptvalgutredning for høyfartsbaner i Norge. E16 Høgkastet-Hønefoss bør gis en enklere oppgradering, i hovedsak i eksisterende trasé, for å skåne unike landskapsverdier og bilistene for en stor bompengeregning.

Kjell Erik Onsrud, leder, For Jernbane

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Nasjonal Transportplan
  3. Hønefoss
  4. E16
  5. Aftenposten
  6. Debatt