Debatt

Kort sagt, 8. august

  • Redaksjonen

Bistand, barnehijab og asylsøkere. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Blandet kvalitet i norsk bistand

Utenriksminister Børge Brende skriver i Aftenposten den 30. juli at norsk bistand er i verdensklasse. De kildene han referer til, angår ikke kvaliteten på bistanden, men dens størrelse og bestemmelser om binding/avbinding.

Norges tre største mottagerland i 2016 var Syria, Brasil og Afghanistan. Norads evalueringsavdeling har nylig konkludert med at bistanden til Syria mangler klare og eksplisitte strategiske retningslinjer, risikovurderinger og kapasitet til å styre den norske støtten. Godal-utvalgets utredning av norsk mangeårig bistand til Afghanistan i 2016 peker på mye av det samme.

I Brasil har landets romforskningsinstitutt påvist at 7.898 kvadratkilometer i Amazonas ble avskoget bare i 2016. Mens departementets avtale med Brasil går ut på at Norge bare kompenserer for reduksjon i avskogingen, betalte Norge likevel 937 millioner kroner dette året.

Med direkte støtte fra departementet og via Norfund har Norge støttet innsatser knyttet til internasjonale selskapers oppkjøp eller langsiktig leie av jordbruksland i Tanzania.

En redegjørelse til det tanzanianske bisperådets konferanse i Dar-es-Salaam den 20. juni i år peker på at dette har hatt flere negative følger for lokalsamfunnet. Blant annet er produksjonen i områdene i stor grad lagt om til palmeolje, jatropha (energiplante), sukkerrør og gummi eller matvarer for eksport.

Samtidig har landet ikke nok mat til egen befolkning, og 42 prosent av barn under fem år er for kortvokste (stunted) i forhold til alderen.

Jarle Haarstad, tidligere byråsjef, UDs evalueringsavdeling


Barnehijab bør forbys!

En Mina Ghabel Lunde, som skriver med tittel journalist, skriver meget godt om barnehijab i Aftenposten 4. august og påstår at det er en kollektiv ansvarsfraskrivelse i Norge når barnehijab ikke er forbudt.

Denne påstand burde vært faktasjekket og korrigert av Aftenposten, som utmerket godt vet at jeg i Oslo bystyre har fremmet forslag om forbud mot hijab og andre religiøse og politiske plagg og symboler i barne- og ungdomsskolen.

Alle andre partier sier nei til å stå opp for alle barns rett til ikke å bli pådyttet slike av foreldre som ikke ønsker barns beste, men bruker kynisk sine barn til å fremme egne politiske, kulturelle og religiøse ekstreme holdninger.

Når hun påstår (med Aftenpostens velsignelse) at ingen forsøker å passe på at også døtre av muslimer får leve fritt som barn og velge fritt som voksne, så tar hun skammelig feil.

I mange tiår har jeg og Frp kjempet nettopp for at alle barn skal vokse opp i gode nærmiljøer hvor barns beste er rettesnoren og at ikke foreldres snevre og kyniske private politiske, kulturelle og religiøse fanatisme skal komme foran barns beste. Dessverre er vi alene om å sette barns beste foran slike holdninger og synspunkter fra foreldre.

Hijab bør forbys for alle under myndighetsalder, basta! Det bør velgerne merke seg nå i valget!

Carl I. Hagen, gruppeleder, Oslo bystyre (Frp)


Asylsøkere mister viktig rettssikkerhetsgaranti

28. juli hevdet Aftenposten på lederplass at Regjeringens forslag om forenkling av prosessen med utvisning av asylsøkere som har fått avslag på opphold, er fornuftig.

Jussbuss er kritisk. Formålet med forhåndsvarsling i utvisningssaker er at den som vurderes utvist skal kunne fortelle om sitt syn på saken før vedtak fattes. Det skal altså ivareta det grunnleggende hensynet til kontradiksjon.

Forslaget innebærer at forhåndsvarselet gis som en generell advarsel til personer som har fått avslag om at de kan utvises dersom de forblir i Norge. Muligheten til reell kontradiksjon faller dermed bort.

Skal forhåndsvarselet ha betydning, må den gjelde konkret og gi en oppfordring til å svare. Aftenposten har ikke tatt inn over seg dette.

At forslaget i praksis innebærer at retten til kontradiksjon svekkes, er like problematisk som at antallet timer med fri rettshjelp reduseres.

Jussbuss ønsker effektive forvaltningsprosesser, men dette er ikke veien å gå.

Marita Holmeset-Varpe, Ida Tønnessen og Erlend K. Nyhus i utlendingsrettsgruppen i Jussbuss

Les mer om

  1. Hijab
  2. Bistand