Kinas standpunkt er konsekvent og klart: Vi velger fred fremfor krig

Kinas utenriksminister Qin Gang i Beijing 21. februar, i forbindelse med lanseringen av et konseptdokument for Kinas Global Security Initiative.

Krisen i Ukraina er en tragedie som kunne ha vært unngått.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Fred og sikkerhet er som sollys og regn. Vi tar det for gitt, men ingen kan leve uten det. For menneskeheten er fred sannelig en luksusvare. Bare for to generasjoner siden ble menneskeheten påført ufattelige lidelser under annen verdenskrig.

For asiatiske land er det knapt 50 år siden kruttstøvet på Indokina-halvøya la seg. I deler av Midtøsten vedvarer konflikten den dag i dag. Her i Europa er konflikt en realitet akkurat nå.

Hvordan oppnås varig fred?

Hvorfor unnslipper ikke verden konfrontasjonens forbannelse? Hvorfor har ikke ufredens skygge svunnet hen etter den brutale andre verdenskrigen? Hvordan kan man oppnå varig fred? Disse spørsmålene bør vi alle reflektere over.

Siden grunnleggelsen har Folkerepublikken Kina aldri startet en krig eller invadert et annet land. Fredelig utvikling er skrevet inn i vår grunnlov, og vi er det eneste landet som har forpliktet oss til «No First Use»-politikk blant de fem landene med kjernevåpen. Med dette har Kina avgitt sitt svar for fred, samtidig som vi har registrert tre faktorer som fører til verdens manglende sikkerhet:

For det første er ikke FN-pakten med sine målsetninger og prinsipper blitt etterlevd. Motsetninger og urettferdighet i dagens verden tilsier ikke at disse målsettingene og prinsippene er utdaterte, men heller at de ikke er blitt praktisert fullt ut.

For det andre har enkelte lands hegemoniske mentaliteter stått i veien for at verdens land virkelig behandles likt. Alle land har likeverdige sikkerhetsinteresser, og deres legitime og rimelige sikkerhetshensyn må tas på alvor og håndteres på riktig måte. Ingen land bør tillates å praktisere eksepsjonalisme eller dobbelstandard. Sikkerheten til ett land bør ikke ivaretas på bekostning av sikkerheten til et annet.

Sist, men ikke minst gjenstår det et underliggende problem, nemlig manglende utvikling. Det viser seg at jo bedre folk har det og jo mer utviklet en økonomi er, desto mindre mulighet blir det for konfrontasjoner. Utviklingslandene utgjør 80 prosent av befolkningen i verden, og folk der fortjener et godt liv like mye som andre.

Kinas initiativ

Med dette som bakgrunn har Kinas president Xi Jinping lansert Global Security Initiative, et initiativ som fremmer et felles, helhetlig, samarbeidsrettet og bærekraftig sikkerhetssyn. Det omfatter tre viktige punkter:

1. Vi må stå fast ved FN-paktens målsetninger og prinsipper samt respektere ethvert lands suverenitet og territoriale integritet. Store land må lede an for at hegemoniet ikke får skjule seg bak selvrettferdighet.

2. Vi må stå fast ved at alle lands legitime sikkerhetshensyn tas på alvor. Uenigheter og tvister bør løses ved dialog og konsultasjon. Jo tidligere man forstår gjensidig støtte og vinn-vinn-samarbeid og står imot nullsumspillet, desto tidligere oppnår vi felles sikkerhet.

Utviklingslandene med sine svake grunnlag trenger mer støtte fra det internasjonale samfunnet. Her har Norge spilt en viktig rolle.

3. Vi må styrke det globale styresettet for sikkerhet og relatert kompetansebygging, forbedre livsgrunnlaget for folk og stimulere den økonomiske veksten. Med dette hindres krigen i å finne grobunn. Kinas praksis er et bevis på at fredelig utvikling er fullt mulig og har vært vellykket. Utviklingslandene med sine svake fundamenter trenger mer støtte fra det internasjonale samfunnet. Her har Norge spilt en viktig rolle.

Krisen i Ukraina kunne vært unngått

Krisen i Ukraina er en tragedie som kunne vært unngått. At den har utviklet seg slik som i dag, er en smertefull lærdom. Denne krisen oppstår i Europa, men har fått konsekvenser for hele verden. Derfor bør den ikke fortsette i det uendelige.

I «Kinas standpunkt vedrørende den politiske løsningen på krisen i Ukraina» ble det fremmet 12 forslag, blant annet det å respektere landenes suverenitet, oppfordre til våpenhvile, motsette seg bruk av kjernevåpen, løse humanitære kriser og støtte gjenoppbygging etter konflikten.

Kjernen i alt dette er å fremme fredssamtaler. Nå er vi i en avgjørende fase, og Kinas standpunkt er konsekvent og klart: Vi velger fred fremfor krig, dialog fremfor sanksjon og redusert spenning fremfor å helle bensin på bålet. Man trenger beherskelse og fornuft for å åpne opp for snarlige fredsprosesser og ta hensyn til sikkerheten til alle parter. Dette er veien å gå til varig stabilitet og fred i Europa.

Vi er fredselskende nasjoner

Kina og Norge er begge fredselskende nasjoner. Når våre to land forsterker samarbeid, minskes muligheten for blokkonfrontasjon. Når vi velger åpenhet og vinn-vinn, økes håpet om utvikling og velstand. For å bygge en tryggere verden bærer vi en ufravikelig plikt.

Vi tror på fred gjennom dialog og forhandling, for man er nødt til å heve blikket og se forbi tåken av konflikt og krig. Vi håper at varig stabilitet og fred blir til virkelighet gjennom respekt og gjensidig tillit, for nå er tiden inne for å forkaste den farlige myten om absolutt sikkerhet.