Debatt

Offiserers uttalelser til mediene

  • Informasjonsavdelingen I Forsvarsstaben.
  • Sjef Presse-
  • Forf>
  • Av Brigader<forf>geir Anda<
Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Tillit.TV 2 har i løpet av de siste dagene gjort energiske forsøk på å lage en sak ut av at Forsvarssjefen skal ha fratatt norske offiserer deres demokratiske rettigheter ved å nekte dem å uttale seg om politiske spørsmål. Her skal derfor gjengis ordrett det direktiv som Forsvarssjefen har gitt til alle Forsvarets avdelingssjefer i den forbindelse, så får det være opp til leseren å vurdere om TV 2 faktisk har en "sak" eller ei: "Forsvarets personell skal ikke som enkeltpersoner i tjenestelig sammenheng uttale seg om spørsmål av primært politisk karakter. Spørsmålet om hvilke operasjoner Norge skal delta i berører i den sammenheng selve kjernen i det som må ansees for å være politiske beslutninger. De formelle militærfaglige råd i denne forbindelse gis av forsvarssjefen til Regjeringen, og bygger på militærfaglige vurderinger knyttet til slike forhold som våre styrkers tilgjengelighet og egnethet, mandatets hensiktsmessighet, operasjonenes risiko, kommandoforhold, den operative utviklingen i de operasjoner vi deltar i etc. Enhver offiser kan også uttale seg om rent faktiske, fagmilitære forhold i kraft av sin stilling eller kompetanse der dette naturlig kommer inn under hans eller hennes tjenestestilling. Eksempler på slike militærfaglige spørsmål kan være ulike militære kapasiteters egnethet i forhold til ulike oppdrag og operasjoner, militærmaktens muligheter og begrensninger generelt, hvilke kapasiteter og hvilken kompetanse Forsvaret innehar på ulike områder mv. Militært personell kan imidlertid ikke gå ut i mediene i tjenestelig sammenheng med normative standpunkter om hvilke operasjoner Norge bør eller ikke bør delta i. Dette vil i enhver situasjon være vurderinger som det er opp til politiske myndigheter å foreta.Denne begrensningen har selvsagt ingenting å gjøre med offiserers adgang til å delta i samfunnsdebatten med politiske standpunkter, hverken generelt eller i forsvars— og sikkerhetspolitiske sammenhenger. Imidlertid må det da skilles mellom hva man uttaler seg om i uniform og i kraft av sin stilling, og hva man sier som privatpersoner med et politisk engasjement. Forsvarets sjefer pålegges å presisere dette for alt militært personell."De som måtte være tilhengere av en annen praksis enn dette bør tenke nøye igjennom hvilken tillit folk ville ha til et forsvar der offiserene jevnlig sto frem i uniform og dermed tok sin fagmilitære autoritet til inntekt for politiske standpunkter. Den slags er muligens vanlig i en del land vi normalt ikke liker å sammenligne oss med, men det har til nå ikke vært ønskelig her.

Les mer om

  1. Debatt