Debatt

Ja, vi trenger åpenhet om forskningsjuks | Sjur Baardsen

  • Sjur Baardsen
    Sjur Baardsen
    Rektor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Anklagene om forskningsjuks rammer en avhandling som blant annet tok for seg effekten av antibiotikabruk på grisunger.

Ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har vi lært. Rutinene er skjerpet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Er forskningsjuks en sak mellom forsker og arbeidsgiver, eller trenger offentligheten å få vite om det? spør Aftenpostens lederskribent 23. desember.

Bakgrunnen er en sak der Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har konkludert med brudd på forskningsetiske normer, men at bruddene ikke var å anse som vitenskapelig uredelighet fordi skyldkravet om forsett eller grov uaktsomhet ikke var oppfylt.

Sjur Baardsen er rektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Uskyldspresumsjonen er et utbredt prinsipp: Tvilen skal komme tiltalte til gode. Dette gjelder også for forskningsetiske komiteer. For å kunne trekke tilbake en godkjent doktorgradsavhandling må man kunne fastslå uredelighet (juks) med stor grad av sikkerhet. Det er ikke tilstrekkelig med konsensus om at resultatene kan være feil.

Frikjent for forskningsjuks

Oppfattelsen av hvor grensen for skyldkravet går er individuell, og det kan være vanskelig for den enkelte å akseptere et vedtak ettersom kravet må være strengt. Nettopp derfor er det viktig at vurderingen av eventuell skyld gjøres av organer med både forskningsetisk og juridisk kompetanse.

Den nevnte saken har vært behandlet av NMBUs øverste organ for slike saker, Forskningsetisk utvalg, og av Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning. Vedkommende ble frikjent for forskningsjuks. Skulle det senere dukke opp nye relevante opplysninger om forsett eller grov uaktsomhet, vil saken om forskningsjuks gjenåpnes.

Les også

En av Norges mest kontroversielle lover blir snart vedtatt

Rutinene er skjerpet

Det vil alltid være noen som mener at normbrudd er gjort med forsett. Denne saken er spesiell i så måte, med flere oppslag i pressen. Jeg leser engasjementet som et sterkt ønske om «fiat justitia – rettferdigheten skje fyllest», men skulle gjerne sett mer respekt for Forskningsetisk utvalgs arbeid.

Forskningsetisk utvalg retter betydelig systemkritikk mot NMBU, og fordeler ansvaret for begåtte feil til flere enn studenten. Derfor har NMBU ved flere anledninger beklaget at vi ikke har lagt til rette for gode rutiner og at det tok for lang tid før denne saken ble korrekt behandlet.

Rutiner for datalagring, sikring av kvalitet i veiledning, komiteers arbeid og disputas, godkjennelsesrutiner for doktorgradsarbeid o.l. er universitetets ansvar, ikke studentens. Ved NMBU har vi lært av dette. Rutinene er skjerpet.

Les også

Data er den nye råvaren. Hvordan skal vi forvalte den?

Uskyldig inntil bevist skyldig

Tilbake til Aftenpostens lederartikkel: Er forskningsjuks en sak mellom forsker og arbeidsgiver, eller trenger offentligheten å få vite om det?

Svaret er at forskningsjuks fortsatt må være en sak for offentligheten. Mulig forskningsjuks, derimot, er noe som er under utredning. Man vinner neppe noe på å utrede slike saker for åpne dører, og enhver skal være uskyldig inntil det motsatte er bevist. Deretter er utfallet offentlig, enten det gjelder vitenskapelig feil, forskningsetisk normbrudd eller juks.

Å tillegge Granskingsutvalget et utvidet mandat kan kanskje være en vei å gå. Det er opp til Kunnskapsdepartementet å gjøre den vurderingen. Det vil iallfall kunne redusere eventuell mistanke om at institusjonen holder noe skjult. Selv vil jeg uansett alltid forsvare anvendelse av rettslige prinsipper, også i slike saker.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Forskning og vitenskap
  2. Åpenhet