Debatt

Kort sagt, søndag 9. februar

  • Debattredaksjonen

Tilstanden i Jøssingfjorden. Kvalifikasjonskrav i byggenæringen. Sykkelfelt i Bygdøy allé. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Feilaktig om tilstanden i Jøssingfjorden

Aftenposten publiserte i sine papir- og nettutgaver 25. januar bilder som viser at livet på bunnen av Jøssingfjorden er sterkt preget av utslipp fra gruvevirksomheten til Titania AS. I artikkelen gjøres det et poeng av at forskere fra ulike institusjoner, blant annet Norsk institutt for vannforskning (NIVA), i
mange år har hevdet at tilstanden er god. Dette er en forenklet fremstilling av saken. Fotograf Erling Svensen omtaler videre situasjonsbeskrivelsen fra forskningsmiljøet som «uredelig», en påstand som ikke kan stå uimotsagt.

NIVA og andre store forskningsinstitusjoner har utført sine undersøkelser av biologisk mangfold i sedimentsamfunnene (bløtbunn) på vegne av Titania etter pålegg fra Miljødirektoratet. Innsamlingen og analysene følger standardisert metodikk som NIVA er akkreditert for, og undersøkelsene følger strengt fastlagte prosedyrer og kriterier for å vurdere tilstand, gitt gjennom vannforskriften som igjen følger av EUs vanndirektiv. Ved gjennomføring av undersøkelser etter
disse metodene fant vi inne i Jøssingfjorden over 50 ulike arter og mange hundre individer på hver målestasjon. Over hundre arter ble funnet i det gamle deponiet i Dyngadypet rett utenfor fjorden.

Selv om dyrelivet bærer noe preg av forstyrrelse, er ikke biomangfoldet spesielt lavt sammenlignet med andre fjorder. Vurdert etter kriteriene i vannforskriften ga dette klasse II «god» tilstand for bunndyrsamfunnet. Når tilstanden skal vurderes slik Miljødirektoratet har gitt pålegg om, ser vi altså etter andre forhold
enn det som dokumenteres med et undervannskamera. Videre gis det ikke rom for subjektivt å justere klassifiseringen. For å fastsette Jøssingfjordens tilstand inngår det flere vurderingselementer enn bløtbunnssamfunnets tilstand. Forhøyet nivå av næringssalter, redusert siktdyp og nivåene av kobber og nikkel gjør at den økologiske tilstand for fjorden som helhet er satt til klasse III «moderat» etter vannforskriftens kriterier.

Hilde C. Trannum, seniorforsker, Morten T. Schaanning, seniorforsker og
Marianne Olsen, forskningsleder, alle NIVA


Vi trenger like kvalifikasjonskrav i byggenæringen

Byggenæringens Landsforening (BNL) deler bekymringen til forfatterne av debattinnlegget «Det brenner i håndverksyrkene» om at håndverksfagene er under press, og at det påvirker kvaliteten. Det må stilles kvalifikasjonskrav for alle som ønsker å drive håndverksbedrifter i byggenæringen – ikke bare for noen fag i byene. Aldri før har kvalitet vært mer avgjørende for at byggenæringen skal bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer i hele landet. Mange av utfordringene er like. For å sikre kvaliteten, må kvalifikasjonskravene også være like. Vi ønsker ikke a- og B-lag av håndverkere.

I rapporten «Enkelt å være seriøs» ble det foreslått et minimums kvalifikasjonskrav i fag/svennebrev i angjeldende fag og et kvalifikasjonsregister som kobles til HMS-kortet. Slik kan kundene sjekke kvalifikasjoner til håndverkerne. Dette ble satt på vent da regjeringen oppnevnte Byggkvalitetsutvalget som leverer sitt arbeid 5. mars. Dette venter næringen i spenning på. Vi håper at utvalget foreslår tiltak som bidrar til å løse behovet for å ha kontroll på kvalitet og kvalifikasjoner i byggenæringen.

Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL)

Sykkelfelt i Bygdøy allé

Hver dag kjører Ruter titusener til Snarøya, Skøyen og Bygdøy. Miljøgevinst, dyre bomringer og kollektivfeltet i Bygdøy allé var utslagsgivende. I høst ble kollektivfeltet endret til sykkelfelt. Nå stanger bussene i den samme køen som bilistene. Syklistene som skulle tilgodeses med nok et privilegium i en av Oslos travleste gater, ser vi ikke mye til. Å begrense bilbruken i Oslo er et godt tiltak. Likeså er det fint at syklistene får tilrettelagt noen strekninger de kan bruke. Men ett sted går det vel en grense? Er miljøet tjent med at bussene går på tomgang i bilkøen, mens en og annen syklist skal ha fri ferdsel så å si over alt?

I dag sto jeg på Olav Kyrres plass og ventet på bussen til Bygdøy. Den var svært forsinket på grunn av trafikken som alltid er stor i rushtiden. Ikke en eneste syklist brukte sykkelfeltet mens jeg ventet.

Byråden bør selv sette seg på en av bussene til Bygdøy allé i rushtiden. Mens bussen snegler seg frem, kan hun jo telle hvor mange syklister som passerer i det gamle kollektivfeltet. Jeg kan love at det ikke blir mange.

Ellen Ugland, Oslo

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
  3. Titania
  4. Utslipp
  5. Miljødirektoratet
  6. Buss
  7. Oslo