Debatt

Bekymringsmelding for studentboliger

  • Ole Petter Ottersen
  • Kari Toverud Jensen
La oss gjøre det vi kan for å gi de nye studentene en god start i boligmarkedet også. Det er god utdanningspolitikk, skriver artikkelforfatterne.

En ambisiøs studentboligpolitikk vil lette presset i leiemarkedet, noe som vil være god studentvelferd og god utdanningspolitikk.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Den 15. april er fristen for å søke høyere utdanning. Som rektorer for to av landets viktigste utdanningsinstitusjoner er vi bekymret for de mange unge som havner i boligkø når de søker utdanning.

I 2013 er studentenes bosituasjon en av de største utfordringene i høyere utdanning. Bare i Oslo mangler det over 4000 studentboliger, noe som tvinger studentene ut i et privat marked hvor leieprisen spiser altfor mye av studielånet. 19-åringen som ikke er bemidlet hjemmefra må til syvende og sist prioritere mellom lesesal og lommebok. Han eller hun må kanskje tilbringe sine første studieuker på sofaen til en god venn eller familiemedlem, mens tiden går med til boligvisninger og jakting på deltidsjobb.

Dette er en bekymringsmelding på vegne av våre nåværende og kommende studenter. Mangelen på studentboliger rammer utdanningskvaliteten og også selve grunnprinsippet om lik rett til utdanning. Ferdigheter og innsats skal avgjøre utdanningsvei, ikke økonomi.

Ole Petter Ottersen
Kari Toverud Jensen

Studielånet går til boligIfølge Statistisk sentralbyrås leiemarkedsundersøkelse for Oslo og omegn er gjennomsnittlig månedsleie nesten 9000 kroner, som er rundt 1500 kroner over snittet for Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø. Levekårsundersøkelsen blant studenter, som også utføres av Statistisk sentralbyrå, viser at hele 74 prosent av studielånet går med til boligformål, en økning på 16 prosent fra 2005 til 2010. Fordi stadig flere studenter skal inn på et stadig mer presset boligmarked, er faren stor for at denne negative utviklingen fortsetter. Antall unge mellom 19 og 30 vil vokse frem til 2019, og flere vil studere. Så mange som seks av ti studenter arbeider i dag ved siden av studiet. Mange av disse gjør dette fordi støtten fra Lånekassen ikke strekker til. Hvor er vi i 2019 hvis vi ikke handler nå? Hvordan et samfunn disponerer unge, kunnskapssøkende menneskers tidsbruk er avgjørende for å møte en utfordrende fremtid på best mulig måte. Arbeidserfaring som student er bra, men vi er bekymret for utviklingen i boligmarkedet og hva dette gjør med tidsbruken.

Studentboliger gir utdanning for alle

Helt siden fellesprogrammet fra 1945 ble utarbeidet har Stortinget slått fast at det skal være lik rett til utdanning i Norge. Studentboliger er et av de viktigste utdanningspolitiske virkemidlene for å sikre at denne retten er reell og at sosial bakgrunn og økonomiske ressurser ikke blir avgjørende. Cirka 45 prosent av studentene som bor i disse boligene betaler under 3000 kroner i månedlig husleie, altså langt under de 9000 kronene som man må betale på det private markedet. Dette er som natt og dag for en ubemidlet førsteårsstudent.

Følg opp boligmeldingen!

Boligkrisen for studenter har vart i flere år. Det er ingen signaler om bedring. Rett før påske la Regjeringen frem en boligmelding som sier at en skal se på kostnadsrammen for og tilskuddene til studentboligbygging. Nye tiltak må bli så omfattende at de gjør en forskjell. Det skylder vi 19-åringene som før 15. april søker seg inn i høyere utdanning. Og det skylder vi alle de unge som vil følge etter dem i årene fremover.

Øk innsatsen

Som rektorer ved to store utdanningsinstitusjoner i Norge utfordrer vi regjering, kommune og samskipnad til å gå i tettere samarbeid og øke innsatsen rundt studentboligbyggingen. Studentsamskipnaden må iverksette gode prosjekter og ideer basert på studentens behov. Regjeringen må ha en ambisiøs boligpolitikk og sørge for samsvar mellom rammebetingelser for og tekniske krav til studentboliger. Pressområder og de store byene må prioriteres ut fra situasjonen på leiemarkedet og tilflyt av både norske og internasjonale studenter. Oslo kommune er en viktig samarbeidspartner for våre utdanningsinstitusjoner. Vi ønsker at kommunen må bli en enda bedre tilrettelegger gjennom samarbeid med Studentsamskipnaden om disponering av aktuelle tomter og bygg, samt tilrettelegging av reguleringsprosesser.

Kommer flere til gode

Flere studentboliger bidrar til å dempe prisveksten i nærliggende områder ved at færre studenter må inn på det private leiemarkedet og ved at husleienivået påvirker hva som er "gjengs leie". En ambisiøs studentboligpolitikk vil lette presset i leiemarkedet generelt, noe som vil være god studentvelferd og god utdanningspolitikk.

Vi gleder oss til å ønske nysgjerrige ungdommer velkommen til våre utdanningsinstitusjoner i august. La oss gjøre det vi kan for å gi dem en god start i boligmarkedet også. Det er god utdanningspolitikk.

Les mer om

  1. Debatt