Kritikken mot samferdselspolitikken rammer primært de rødgrønne | Ketil Solvik-Olsen

  • Ketil Solvik-Olsen
Vi prioriterte kraftig vekst i veisatsing rundt i landet, skriver innleggsforfatteren. Bildet er fra strekningen Tvedestrand-Arendal på E18.

Ketil Solvik-Olsen svarer Ketil Raknes.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Infrastruktur binder landet sammen.

Gjort riktig, så utvider det bo- og arbeidsregioner, det styrker konkurranseevnen for næringslivet, øker sikkerheten, reduserer reisetid og gjør landet vårt bedre.

Gjort dårlig, så blir det klattvis og kortsiktig, kostbart og lite nyttig.

Derfor er det viktig å planlegge, tenke langsiktig, se helhet. Man har ikke råd til alt, man må prioritere.

Dagens NTP mer offensiv

Ketil Raknes ga i Aftenposten 1. september et innblikk i hvordan den rødgrønne regjeringen laget sin NTP (Nasjonal Transportplan). Der var det stykkevis og delt, det handlet om valgkamp. Vi ser også at flere av prosjektene de i 2013 solgte ut som viktige, nå blir kritisert for å være helt unødvendige. Det tyder på lite langsiktighet.

Jeg er derfor helt enig med Raknes: Vi trenger voksne stemmer i slike settinger.

Raknes har rett i at dagens NTP er mer offensiv. Men han utelater at den også inneholder en rekke reformer og en rekke omprioriteringer og vektlegger langsiktig tenkning langt tyngre. Det gjelder både hva teknologi betyr for måten vi reiser på i fremtiden og rekkefølge for prosjekter.

Selv om den rødgrønne siden stort sett protesterte på disse grepene, så er det rart Raknes overser dette. Det bidrar lite å argumentere som om det er business as usual, seks år etter hans regjering gikk av.

Les også

Les også: Nye Veiers første motorvei markerer åpning av full konkurranse med Statens vegvesen

Kritikk rammer rødgrønn side

La meg nevne noen konkrete eksempler: Veireformen ga Nye Veier og store forbedringer i Vegvesenets organisering. Porteføljen til Nye Veier er blitt forbedret med over 60 milliarder kroner som følge av tiltak de har gjennomført, og den er nå samfunnsøkonomisk lønnsom. Jernbanereformen nærmer seg besparelser på et tosifret milliardbeløp.

Alle disse reformene stemte rødgrønne partier mot. De protesterte og hevdet at man ikke kan organisere seg til bedre resultater.

Jo, faktisk! Det betyr noe om man bygger stykkevis og delt eller sammenhengende og helt.

Innen jernbaneporteføljen valgte vi å fremskynde arbeidet med togtunnel under Oslo, fordi hele jernbanesystemet er avhengig av økt kapasitet der. Vi valgte kraftig vekst i kollektivsatsing i byene, fordi man må gi bilistene et alternativ dersom man vil ha redusert biltrafikk.

Og så prioriterte vi kraftig vekst i veisatsing rundt i landet. Det er likevel ikke riktig at regjeringen planlegger massiv motorveisatsing i byene. Ta en tur rundt i Norge – E18 Arendal og Bamble, E6 Hamar, E39 Os, E6 Helgeland. Dette er ikke noe som påvirker trafikken i Oslo sentrum.

Dersom Raknes står ved sin kritikk, så rammer den primært rødgrønn side, som kom med koordinerte overbud på alle sektorer i siste NTP

Det er heller ikke store overskridelser på alle prosjekter, tvert imot. Faktisk holder man kostnadsrammen på stort sett alle prosjekter som Stortinget har vedtatt. Derimot kan man ofte se store svingninger i prosjekter som er under utredning, før politikerne vedtar at de skal bygges.

Jeg forstår ikke hvorfor Raknes tyr til usannheter dersom målet er en saklig debatt om NTP som system. Han tar feil når han hevder det planlegges tre firefelts motorveier mellom Oslo-Bergen.

Dersom Raknes står ved sin kritikk, så rammer den primært rødgrønn side, som kom med koordinerte overbud på alle sektorer i siste NTP. De protesterer mot enhver gjennomgang av eksisterende prosjekter for å kutte kostnader. Og rødgrønn side lover nå nye jernbanestrekninger over hele landet, uten å vite prislappen.

Hvilke forslag har Raknes?

Jeg er enig med Raknes at mediene svikter i debatten. Det er litt parodisk når Dagbladet den ene dagen etterlyser bedre prioriteringer, men fyller spaltene med krav fra byer og bygder om enda flere prosjekter og enda mer penger.

Journalisten har knapt fokus på nytteverdi, ingen fokus på øvrige prosjekter i regionen. Poenget er å fremstille innbyggerne som glemt.

NTP-prosessen kan forbedres. Mitt forslag er at fagorganene bør få større fleksibilitet til å oppnå målene som politikerne setter. Nye Veier har fått til fantastiske resultater ved å ha en klar politisk bestilling og forutsigbar finansiering, men frihet til å prioritere og tilpasse prosjektene. Det burde også Veivesenet og Jernbanen få. Sterk detaljstyring fra politikerne bidrar til å forsinke og fordyre prosjektene. Dette var SV kraftig imot.

Raknes hadde ingen forslag, kun kritikk. Det hadde vært interessant å høre hans forslag.