Debatt

Kort sagt, fredag 30. august

  • Debattredaksjonen

Mirakler i norsk skole. Sykehusutbygging i Oslo. Parkanlegg. Her er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Et skolemirakel?

Politisk redaktør Trine Eilertsen hevdet 17. august i Aftenposten at det har skjedd mirakler i norsk skole etter 2003. Elevene leser bedre og ligger for første gang over snittet for OECD i realfag. For realfagene er forklaringen enkel.

I 1995 var norske elever i TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) ett år eldre enn i TIMSS 2003, 2007 og 2011. Om TIMSS hadde valgt 5. og 9. klasse fra 6-årsreformen i 1997, ville elevene hatt samme alder hele tiden. TIMSS valgte 4. og 8. trinn som før, og norske elever ble ett år yngre og blant de yngste i studien. Det gikk som forventet dårlig i 2003. Men det ble litt bedre etter hvert, mest på barnetrinnet og i matematikk.

I TIMSS 2015 er det resultater for 4. og 5. trinn, og for 8. og 9. trinn. Resultatene for 5. og 9. trinn er til dels mye bedre enn for 4. og 8. Det er tall fra 5. og 9. som sender norske elever over snittet i OECD, og ikke et mirakel. Dette er neppe juks fra TIMSS: Nå blir norske elever like gamle som svenske og danske. Men det er en villedende og klønete trendbeskrivelse som åpenbart blir misoppfattet, der elevene våre blir like gamle i 1995 og 2015, ett år yngre imellom. Fra og med 2015 starter TIMSS en ny trendlinje.

Norske elever var altså ikke så svake i realfag i 2003 som TIMSS hevdet. «Krisen», eller dippen, i 2003 skyldtes mye TIMSS selv.

Odd H. Valdermo, professor emeritus, Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet


Aker skal bli et stort og trygt akuttsykehus

Et innlegg i Aftenposten 28. august reiser tvil om det planlagte sykehuset på Aker blir et godt nok akuttsykehus.

I planene for fremtidens Oslo universitetssykehus (OUS) er det nye Aker sykehus planlagt som et stort og fullverdig akutt- og lokalsykehus på størrelse med for eksempel Sykehuset Østfold og Stavanger universitetssykehus. Akuttmottaket på Aker skal kunne ta hånd om de fleste akutte somatiske pasienter og vil ha et nært samarbeid med Storbylegevakten.

Planene for Aker innebærer også et viktig løft for de mange pasientene innen psykisk helsevern og rusbehandling. Dette er de pasientene som i dagens OUS opplever de dårligste og mest spredte bygningene. Sykehusledelsen skal veie mange hensyn når fremtidens sykehus planlegges.

Akuttfunksjonene er viktige for OUS, men OUS er også mye mer.
Befolkningen som sogner til Aker, skal være trygge på at de vil bli godt ivaretatt på det som blir et av landets største akuttsykehus. Pasientene skal kunne forvente like trygg behandling som ved tilsvarende sykehus andre steder. Aker sykehus skal drives i tett samarbeid med regionsykehuset, og pasienter som trenger mer spesialisert behandling, vil bli tatt hånd om ved regionsykehuset, slik det også er for pasienter som sogner til andre lokalsykehus. En slik funksjonsfordeling bidrar til at flere får behandling på et riktigere nivå.

Sykehusledelsen oppfatter at våre brukere er utålmodige og ønsker nye og moderne bygg raskt. Det er et ønske vi stiller oss bak. Pasientene fortjener bedre fasiliteter enn det vi i dag kan tilby i mange av byggene våre. Vi er glade for at brukerutvalget og deres leder hele tiden minner oss på dette.

Hilde Myhren, medisinsk direktør, og Børge Einrem, kommunikasjonsdirektør , begge ved Oslo universitetssykehus


Misvisende om parkene på Ensjø

I Aftenposten 23. august er jeg oppført som medunderskriver på innlegget «Bygg parkene på Ensjø nå!». Dette innlegget ble ikke forelagt meg før det ble sendt inn, og jeg kjenner meg ikke igjen i deler av innholdet.

Beboeraksjonen har skapt stor oppmerksomhet om utbyggingen på Ensjø og at mange av parkene henger etter. De nye, kompakte bydelene må ha parker for å fungere. Dette er vi alle enige i. Men, jeg deler ikke meningen i artikkelen om at byråd Hanna Marcussen og Miljøpartiet De Grønne ikke kjemper for parker på Ensjø. Jeg var selv med på befaringen i april og på et senere folkemøte, og jeg mener de følger opp på en seriøs og grundig måte.

Men, alle som vil Ensjø vel, har en floke å løse! Det borgerlige byrådets plan fra 2007 gir stor makt til tomteeierne. Tomteeierne kan trenere fremdriften. Problemet med dette viser seg nå i siste fase av utbyggingen av det sentrale området på Ensjø. Jeg oppfordrer til konstruktivt samarbeid mellom tomteeiere, utbyggere, politikere og beboere, slik at parkene kan bygges raskt og som planlagt. Mange hundre nye beboere ser frem til den natten de kan ta ut øreproppene og sove med åpne vinduer.

Sidsel Andersen, sivilarkitekt og beboer på Ensjø

  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Skole og utdanning
  3. Oslo universitetssykehus (OUS)
  4. Byutvikling