Staten går i bresjen for å stikke flere hull på markagrensen. Vi håper Stortinget sier nei til å svekke markaloven. | Tine Larsen og Pål Martin Sand

  • Tine Larsen
    Advokat, advokatfirmaet DSA
  • Pål Martin Sand
    Advokat, advokatfirmaet DSA
Med det nye beredskapssenteret på Taraldrud (bildet), planene om et nytt sykehus på Ila og lovforslaget om å liberalisere adgangen til grensejusteringer går staten i bresjen for å stikke flere hull på markagrensen, skriver innleggsforfatterne. Bildet er fra 2018.

Oslomarkas mange turgåere trenger fortsatt en sterk markagrense som beskytter de viktige nærfriluftsområdene.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

En fjerdedel av Norges befolkning har Oslomarka som sitt nærfriluftsområde, og Oslomarka er gitt en særegen og viktig beskyttelse i markaloven.

Nå foreslår regjeringen å endre loven slik at det blir lettere å flytte på markagrensen av hensyn til andre samfunnsinteresser.

Svekkes som vern

De bynære delene av Marka er lettest tilgjengelige for store befolkningsgrupper og er også den delen av Marka som brukes mest til friluftsliv.

Det er også disse randsonene av Marka som er mest utsatt for utbyggingspress, og som trenger markagrensens beskyttelse.

Hvis Stortinget vedtar forslaget, svekkes markagrensen som et effektivt vern av disse natur- og friluftsområdene rundt Oslo.

Tine Larsen og Pål Martin Sand.

Klar utbyggingsgrense

Formålet med markagrensen var å gi friluftslivet i Oslomarka en beskyttelse mot en bit-for-bit-utbygging, med en klar og forutsigbar grense for utbygging fastsatt i loven.

I dag åpner markaloven bare for små justeringer av denne grensen av praktiske hensyn. Nå har regjeringen foreslått å utvide adgangen til slike grensejusteringer også når «vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig». Dette åpner for justering av markagrensen i langt flere tilfeller enn det er adgang til i dag.

Avveiingen av hensynet til friluftsliv, idrett og natur opp mot andre vesentlige samfunnsinteresser ble gjort av lovgiver da markaloven ble vedtatt i 2009.

Stortinget trakk en klar og forutsigbar utbyggingsgrense for å hindre at nærmarka bygges ned av en rekke tiltak som hver for seg kan ha gode grunner.

Det skal ikke bygges innenfor markagrensen i strid med markalovens formål, selv om tiltaket er aldri så samfunnsnyttig. Også samfunnsnyttige tiltak må lokaliseres i byggesonen utenfor Marka.

Utfordres stadig

På tross av dette utfordres stadig markagrensen og de viktige friluftsområdene våre av andre interesser.

Det nye beredskapssenteret på Taraldrud bygges innenfor markagrensen.

På Ila i Bærum planlegger Helse Sør-Øst et stort psykiatrisk sykehus innenfor markagrensen, og departementet har gitt kommunen tillatelse til å starte planarbeidet selv om tiltaket ikke er i samsvar med markaloven. Departementet viser til at det kan søkes om grensejustering i etterkant hvis sykehuset vedtas.

Med dagens markalov er det ikke rettslig adgang til å imøtekomme en søknad om grensejustering til fordel for sykehuset, men det er ikke vanskelig å se for seg at det opparbeides et betydelig press for å tilpasse markagrensen den dagen sykehuset er ferdig planlagt.

Med det nye beredskapssenteret på Taraldrud, planene om et nytt sykehus på Ila og lovforslaget om å liberalisere adgangen til grensejusteringer går staten i bresjen for å stikke flere hull på markagrensen.

Les også

Slik blir politiets nye beredskapssenter på Taraldrud

Håper Stortinget sier nei

Hvis lovforslaget vedtas, blir det lettere å sette natur- og friluftsinteressene i Oslomarka til side av hensyn til andre samfunnsinteresser.

Vi håper Stortinget sier nei til å svekke markaloven.

Oslomarkas mange turgåere trenger fortsatt en sterk markagrense som beskytter de viktige nærfriluftsområdene.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.