Debatt

La inntekten avgjøre pensjonsalderen

 • Aksel Braanen Sterri

Logikken bak forslaget er enkel: Jo høyere inntekt du har hatt i livet, desto høyere pensjonsalder. Fordelene med et slikt system er flere, mener innleggsforfatteren. Fotolia/NTB Scanpix

De som tjener mye kommer oftere fra privilegerte kår, har flere medfødte talenter eller har hatt mer flaks her i livet. Det vil altså være en omfordeling fra de som har hatt flaks til de som har hatt uflaks – både i fødselslotteriet og på livets landevei.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Debatten om pensjonsreformen har igjen blusset opp.Finanstilsynet har tatt opp et gammelt Høyre-forslag: kjønnsjustertpensjonsalder. Det går i korte trekk ut på å gjøre det dyrere å ansette kvinnerenn menn, for på den måten å betale for de økte pensjonsutgiftene knyttet tilkvinners lengre levealder. Logikken bak gir mening, men en uønsket konsekvenskan være at kvinner får det tøffere på arbeidsmarkedet.

Et bedre forslag å erinnføre inntektsjustert pensjonsalder: Jo mer du har tjent, desto høyere pensjonsalder.Tanken er kanskje uvant, men det vil gi et mer bærekraftig og mer rettferdigpensjonssystem.

Likhet et gode?

La oss først se på behovet for reform. Med pensjonsreformenav 2009 er det allerede innført levealdersjusterte pensjonsutbetalinger. Detvil si at med en forventet økning i den gjennomsnittlige levealderen ibefolkningen, må arbeidstakere stå lengre i arbeid for å få den sammeutbetalingen som før.

Aksel Braanen Sterri Privat

Finanstilsynets forslag kom på grunn av en ulempe ved denneordningen. Når kvinner lever lengre enn menn er det urettferdig for menn at deskal måles opp mot den samme levealderen. Tanken bak har definitivt noe forseg. Når gjennomsnittlig forventet levealder legges til grunn forpensjonsutbetalingene er det åpenbart at de som lever lengre vil tjene mer pådette.Det finnes likevel grenser for hvilke gruppeforskjeller enbør lage pensjonssystem på bakgrunn av. Skal vi også ha ulik pensjonsalder forde som bor i Finmark og Stavanger, eller en pensjonsalder som tar høyde forhvilken utdanning foreldrene dine har? Levealdersforskjellen mellom menn ibydelene Sagene og Vestre-Aker i Oslo er 12 år; en langt større forskjell ennmellom kvinner og menn. Disse forskjellene er ikke tilfeldig fordelt. Dereflekterer heller en dyp og strukturell urettferdighet.

Dagens pensjonssystem som behandler ulike mennesker likt,vil nødvendigvis tilgodese de privilegerte. Inntektsjustert pensjonsalder er enbedre og enkel måte å bøte på svakheten ved systemet uten å gjøre systemet merkomplisert enn det trenger å være.

Reformbehov

Et annet forslag er å gå tilbake til en pensjonsmodell hvorpensjonsutbetalingene ikke justeres etter forventet levealder, slik flerestemmer på venstresiden ønsker seg. Korrekt påpekes det at dette dyreresystemet kan finansieres gjennom skatteøkninger. Det er likevel bådefinansielle hensyn og rettferdighetsargumenter som taler mot det.

For det første er det et faktum at vi blir eldre og at vi ersprekere som eldre, samtidig som vi får færre barn. I perspektivmeldingen av2009 forventer regjeringen at andelen som er over 67 år i forhold tilyrkesaktive vil øke fra dagens 20 prosent til 40 prosent i 2060. Det ervanskelig å se at et slikt system er bærekraftig på sikt.

Les også

Tjenestepensjon et felles ansvar

For det andre er det ikke optimalt at vi bruker ytterligereskatteinntekter på pensjon framfor tiltak som prioriterer at unge får likemuligheter. I et rettferdig samfunn bør folk ta konsekvensene av de valgene detar, samtidig som vi kompenserer for konsekvenser av hendelser de ikke eransvarlig for. For eksempel er det ikke ønskelig at vi kompenserer for at noenlar være å jobbe, men vi bør gi utdanning til alle og helsetilbud til de somtrenger det.Det følger at den viktigste urettferdigheten vi kan bøte påer fødsels-lotteriet: at hvem vi blir født av og hvor vi blir født har storbetydning for hvilke muligheter vi har. Utallige sosiologiske studier har vistat ditt utgangspunkt i livet har stor betydning for hvilket liv du får. For åimøtegå dette må vi prioritere omfordeling som kommer barna og deres foreldredirekte til gode. Med et slikt utgangspunkt er det ikke sikkert at vi børprioritere å bruke mer av skatteinntektene på pensjon.

En rettferdig og bærekraftig løsning

En bedre løsning vil være å få på plass et bærekraftigpensjonssystem som tar høyde for at ulike grupper har ulik forventet levealder.Inntektsjustert pensjonsalder, foreslått av den internasjonalt anerkjentesamfunnsviteren Gøsta Esping-Andersen, slår to fluer i en smekk: Systemet blirbåde mer rettferdig og mer bærekraftig.

Les også

«Jeg blir ikke berørt av pensjons-reformen. Jeg er jo født før 1953»

De konkrete detaljene vil måtte utformes, men logikken erenkel: Jo høyere inntekt du har hatt i livet, desto høyere pensjonsalder. Somnå skal det være mulig å pensjonere seg tidligere, men da til lavere pensjon.Fordelene med et slikt system er flere:

 • De som tjener mye er i snitt mer nyttige forarbeidslivet ved at de er mer produktive. De er samtidig dyrere å ha utenfor,siden de har krav på mer pensjon. Det styrker bærekraften i systemet.
 • De som tjener mye har også høyere forventetlevealder, så det vil være en innretning som i større grad oppnår målsettingenom å tilpasse pensjonsalderen til levealderen.
 • De som tjener mye kommer oftere fra privilegertekår, har flere medfødte talenter eller har hatt mer flaks her i livet. Det vilaltså være en omfordeling fra de som har hatt flaks til de som har hatt uflaks– både i fødselslotteriet og på livets landevei.
 • De som jobber i harde yrker som krever tidligavgang har (dessverre) gjennomsnittlig lavere lønn. En inntektsjustertpensjonsalder vil sikre disse høyere utbetalinger enn dagens system.
 • De som har tjent mer gjennom livet har størremuligheter til å ta seg råd til private tilleggsforsikringer eller til å spareopp nok penger hvis de forventer tidlig pensjonsavgang.
 • I Norge er det i stor grad arbeidsgivere somstår for de ekstra pensjonskostnadene. En reell fare ved Finanstilsynetsforslag er at kvinner, spesielt eldre, risikerer å bli diskriminert mot. Det ermindre fare for at de høytlønnede vil risikere det samme.
 • At vi har en relativt lik inntektsfordeling iNorge er et gode. Forslaget vil også kunne bidra til lønnssammenpressingensiden arbeidsgivers kostnader ved å gi ansatte høye inntekter vil bli endastørre.
  Så politikere, hva venter dere på?

Les mer om

 1. Debatt

Relevante artikler

 1. NORGE

  Helseforskjellene har minket i flere europeiske land. I Norge peker pilene motsatt vei.

 2. KOMMENTAR

  «Alle må få mene om pensjonsreform - selv NHO»

 3. KOMMENTAR

  Med kvinnenes hjelp har pensjonistene har omsider tatt skrittet opp i middelklassen. Det blir aldri bedre å gå av enn nå.

 4. VERDEN

  Presset mot Putin ble for stort. Nå gir han etter for rasende russere.

 5. DEBATT

  Meninger: Sverige øker pensjonsalderen – det bør vi også gjøre

 6. NORGE

  Ungdomspolitikere krangler om fremtidens pensjon: – Et svik mot fremtidige generasjoner