La det ikke være noen tvil om den akademiske frihet | Svein Stølen

  • Svein Stølen
    Rektor ved Universitetet i Oslo
Svein Stølen er nylig ansatt som rektor ved Universitetet i Oslo. Her svarer han på påstander om at friheten til å forske og publisere i økende grad trues - også av universitetenes ledere.

Vi er avhengig av finansiering, men den må aldri avhenge av at vi gir de svarene politikerne eller private donorer ønsker.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Rektor ved Universitetet i Oslo svarer på påstand om at friheten til å forske og publisere i økende grad trues - også av universitetenes ledere.
Svein Stølen er nylig ansatt som rektor ved Universitetet i Oslo.

I Aftenposten 12. september vil professor Olle Törnquist vite hva jeg som rektor på Universitetet i Oslo (UiO) mener om akademisk frihet. Törnquist utfordrer meg til å kommentere både konkrete og mer generelle forhold. Jeg kommenterer de overordnede problemstillingene.


Loven er klar

Akademiske frihet er lovfestet i Norge. «Universiteter og høyskoler skal fremme og verne akademisk frihet. Institusjonene har et ansvar for å sikre at undervisning, forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid holder et høyt faglig nivå, og utøves i overensstemmelse med anerkjente vitenskapelige, kunstfaglige, pedagogiske og etiske prinsipper.»

Loven er klar både på forskningens frihet og forskningens ansvar. Universitetene har videre et tydelig institusjonelt ansvar.

Det betyr imidlertid ikke at forskningen skal kontrolleres eller godkjennes av institusjonen. Tvert imot er det helt sentralt for UiO at innholdet i de ulike arbeidene våre forskere publiserer, ikke er og ikke kan være et uttrykk for institusjonens standpunkt.

Derimot har vi ansvar for at arbeidene holder et høyt faglig nivå og tilfredsstiller de kravene vi setter til forskning; vitenskapelige og etiske, men også de kontraktsmessige rammebetingelser inngår i dette ansvaret.

Avhengig av betydelige eksterne inntekter

Forskningsrådet, EU og andre bevilgende myndigheter inngår kontrakter med oss som universitet. De må ha en garanti for at kontrakten oppfylles. Det handler om at søknadens innhold realiseres, at forskningen er gjennomførbar og bygger på en ansvarlig økonomisk og personalmessig oppfølging.

Derfor har UiO krav til administrativ involvering når det søkes om ekstern finansiering. Det er viktig å presisere at det faglige innholdet ikke er underlagt kontroll.

Det er videre en kjensgjerning at universitetene i dag er helt avhengig av betydelige eksterne inntekter. Økonomiske begrensninger gjør at svært mange problemstillinger ikke kan løses ved hjernekraft alene.

Selve grunnlaget

La det ikke være noen tvil. Akademisk frihet er selve grunnlaget for universitetene og vi vil kjempe for den kontinuerlig.

Vi er heldige som lever i et land hvor den er lovfestet, og hvor det blir slått hardt ned på overtramp fra politisk hold.

Samtidig er vi avhengig av finansiering fra både bevilgende myndigheter og private donorer. Denne finansieringen må aldri avhenge av at vi gir de svarene politikerne eller donorene ønsker.

Vi skal levere forskning av høy kvalitet som er metodisk redelig og innenfor de forskningsetiske retningslinjene.

På Twitter: @sveinstln